Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 252 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 252

Rapor Tarihi: 08.02.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 2361 sayı, 02.02.2017 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.02.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi ) 23.01.2017 tarih, E.1537 sayılı yazı

12.07.2013 ve 13.12.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan ve 28.01.2015 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı yasa gereği 16.03.2015-16.04.2015 tarihleri arasında askıya alınmıştır.

16.03.2015-16.04.2015 tarihleri arasında yapılan itirazlardan Eyüp Belediye Meclisi'nin 05.05.2016 tarih ve 2015/92 sayılı kararı ile tadilen ve İ.B.B. Belediye Meclisinin 15.11.2016 tarih ve 1813 sayılı kararı ile aynen uygun görülen plan paftaları İ.B.B. Başkanınca 23.11.2016 tarihinde onaylanmıştır. 23.11.2016 t.t.’li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği yasa gereği 26.12.2016-26.01.2017 tarihleri arasında askıya alınmıştır.

İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 23.11.2016 t.t’li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği’ne itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçede, “İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Köyü F21.C08.B.1D Pafta 939 parsel (6115.69 m2) ve 940 (22.372.46 m2) parsellerin hissedarı olarak malikiyiz. Söz konusu parsellerimizin de içerisinde olduğu Eyüp İlçesi Göktürk yerleşkesinin bir kısmına ait Nazım İmar Planı 15.02.2013 tarih ve 457 sayılı İBB meclis kararı ile onanmış, itirazlar sonucunda yapılan değişiklikler ile yine 12.07.2013 tarih ve 1571 sayılı İBB meclisinin almış olduğu karar ile nihai onayı gerçekleşmiştir. Bu planda parsellerimiz kısmen yol, kısmen Belediye Hizmet alanı, Kısmen dere koruma bandı ve kısmen de konut alanında kalmaktadır.

1/5000 ölçekli Eyüp İlçesi Göktürk yerleşkesinin bir kısmına ait Nazım İmar Planı’na istinaden hazırlanan ve 09.01.2015 tarih ve 2015/23 sayılı meclis kararı ile onaylanan söz konusu Eyüp İlçesi Göktürk yerleşkesinin bir kısmına ait Uygulama İmar Planı, 16/03/2015-16/04/2015 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Onaylanan Uygulama İmar Planında söz konusu parsellerimiz kısmen yol, kısmen Belediye Hizmet alanı, Kısmen dere koruma bandı ve kısmen de konut alanında kalmaktadır.

Onaylanan planda ; “939 ve 940 parsellerimize ilişkin olarak ; DOP+KOP kesintisi sonrasında, DERE KORUMA bandı’nın kalan alanımıza göre planlara işlenmesi ve parsellerimizin yapı adasında tek parsel olarak öngörülmesi ve 939 parselimizin kadastral cephe hattımızın korunması“ şeklinde askı süreleri içerisinde itirazda bulunduk.

Yapılan itirazlara ilişkin değerlendirme; Eyüp Belediye Meclisi’nin 05.05.2016 tarih ve 2015/157 kararı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2016 tarih ve 2016/1815 sayılı kararı, ve Büyükşehir Belediye Başkan vekilinin 23.11.2016 tarihinde onayı ile onanmıştır. Onanan plan 26.12.2016 ve 26.01.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Askıda ilan edilen Planda ; Plana itirazımızın konusu olan konu değerlendirmeye alınmamış ve aksine plana itiraz konusu olmamış hususlara müdahale edilmiştir. Bu müdahale ile Onaylı olan Planda konut imarlı olan 939 parsel sayılı yer tamamen imara kapanarak “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” ilan edilmiştir. Burada bize ait olan mülkiyet hakkına kısıtlama getirilmiş ve Bizim olan 939 parselin ve bununla birlikte Projenin en işlek olan İstanbul Caddesine olan mahreci engellenmiştir. Burada 40x50 boyutlarında öngörülen Sosyal ve Kültürel tesis lejandının toplamda 90metre civarında proje mahrecini kısıtladığı görülmektedir. Sosyal ve Kültürel Tesis alanı Parsellerimizin bulunduğu ada içerisine herhangi bir yere konulabilir. 939 parselimiz içinde konulan Sosyal ve Kültürel Tesis alanı Milli Emlak rayıç bedellerinde en yüksek bedelli olup, bu bedeli ödememizin sebebi 940 parselimiz ile bütünleşip yapılacak olan projemizi tamamlayıcı nitelikte olması hasebi ile çok önemlidir. 939 Parsel yerine ikame edilmiş olan alan daha düşük bedelli olup aynı kriterleri taşımamaktadır. Ulaşılabilirlik Ada içerisinde her noktada aynıdır. Ancak İstanbul Caddesi mahrecine konulması buradaki mülkiyet hakkımızın yok sayılmasına, Ticari olarak çok büyük oranlarda kayıplara ve mimari açıdan oluşturulacak projemizi potansiyelini azaltan niteliktedir. Bu olumsuzlukların hepsi telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacaktır.

15.02.2013 tt.li Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 12.07.2013 tt.li Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait 1/5000 ölçekli Plan Değişikliği doğrultusunda hazırlanan ve Eyüp Belediyesi Meclisi'nin 16.01.2015 tarih ve 169 sayılı kararı ile tadilen onaylanan Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı ve sonrasında en son İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2016 tarih ve 2016/1815 sayılı kararı, ve Büyükşehir Belediye Başkan vekilinin 23.11.2016 tarihinde onayı ile onaylanan Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı mülkiyeti tasarrufumuzda olan 939 parsel açısından bakıldığında; Onanlı NİP planında 939 parselin bir kısmı konut alanında iken en son onaylanan 23.11.2016 tt'li UİP'da bu alan "Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına" alınmıştır. Parsele yaptığımız itiraz konusu olmaması halinde daha önce tarafımıza NİP ve UİP verilmiş hak geri alınmıştır. Bu işlem yapılırken aynı ada içerisinde NİP'da Belediye Hizmet Alanı'nda kalan alan içerisinde bir alan ( Yeni planlanan Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı kadar alan ) Konut alanına alınmıştır. Bu yapılan işlem; NİP'na aykırılığından dolayı PLAN HİYERARŞİSİ'ne, Plan bütünlüğü açısından PLAN, İLKE, USUL, ESAS'larına, tadilatlardan sonra onaylanan UİP ve NİP karşılaştırıldığında MEKANSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ'ne AYKIRIDIR. Kişi hakları açısından bakıldığında ise bir planda verilen hakkın haksız yöntemle kısıtlanması ve HAKKIN MAHRUMİYETİ sonucu aluşmuştur. Mülkiyetimiz konusu olmayan ancak NİP ve UİP açısından bakıldığında ise bir çok konu ( DOP ve KOP alanlarının azaltılması , Rev. NİP yapılmadan donatı yerlerinin tamamına yakınının değişmesi. Vs... ) bulunmaktadır.

Sonuç olarak; Yapılan itirazımızın 939 parsel açısından yeniden değerlendirilmesi, NİP planında verilen konut imarlı hakkımızın 939 parselin olduğu yerden verilmesi, 939 ve 940 parsellerin İstanbul caddesine ve yeni planlanan 20 m'lik yoldan mahreç alacak şekilde bütün olarak değerlendirilmesi. Yukarıda izahına çalıştığımız konulara dikkat çekilmesi ve mağduriyetimizi giderecek düzeltmelerin yapılmasını, Her türlü yasal ve hukuki haklarımızın saklı kalması şart ve koşulu ile gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederiz.” denilmektedir.

İlgi dilekçede söz edilen 939 ve 940 parsel sayılı yer; 13.12.2013 ve 12.07.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.’li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı’nda az yoğunlukta (240 kişi/ha) konut alanında kalmaktadır. 939 parsel; 23.11.2016 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğinde; kısmen kültürel tesis alanı, kısmen E=1.10 Hmax=5 KAT yapılanmalı konut alanında, kısmen yol alanında kalmakta olup, 940 parsel ise kısmen dere koruma bandında kısmen E=1.10 Hmax=5 KAT yapılanmalı konut alanında, kısmen yol alanında kalmaktadır.

Meri yasa ve yönetmeliklere göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda hazırlanmaktadır. 13.12.2013 ve 12.07.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.’li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planına ait plan notlarında, donatı alanları ile ilgili olarak; “Planlama alanında 1/1000 ölçekli planlarda konut yerleşme alanlarının %25’inden az olmamak üzere bölgenin ve çevresinin ihtiyacı olan yol ve donatı alanları, dere koruma bandları 15/02/2013 tarih 457 sayılı İBB Meclis kararı ile düzenlenmiş olan donatı alanları da dikkate alınarak düzenlenecektir. 1/1000 ölçekli plan yapılırken; bu planda gösterilen Konut Yerleşme Alanlarının %25’inden az olmamak üzere, plan bölgesinin ve çevresinin ihtiyacı olan yol ve donatı alanları ile ilgili kurumların belirlemiş olduğu (dere koruma kuşağı, Karayolu Kamulaştırma Sınırı vb.) koruma alanlarının belirlenmesinde; 15/02/2013 tarih 457 sayılı İBB Meclis kararı ile düzenlenmiş olan alanlar dikkate alınacaktır.” denilmektedir.

Ayrıca; 23.11.2016 t.t.li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği plan notlarında; “3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre yapılacak, imar uygulamaları etaplar halinde yapılacaktır. 18. Madde uygulaması sınırları plan üzerinde gösterilen sınırlar dahilinde yapılacaktır. 18. Madde uygulaması ile imar parsellerinin oluşturulmasında, planda belirtilen bahçe mesafeleri ve yapılaşma koşulları dikkate alınacaktır. Uygulamanın etaplar halinde yapılması durumunda etaplar arasındaki DOP+KOP alanları farkı %5’i geçemez.” denilmektedir.

Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini...” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 157 ada, 7 parsele ilişkin itirazı ekli bilgi paftasında görüldüğü gibi tadilen oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 252 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.