Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 95 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 95

RAPOR TARİHİ: 08.02.2017

İLGİ: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.01.2017 tarih ve 2041 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısında; “5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48 inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49 uncu maddesine istinaden 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı (Değişik: 22.05.2016-29719) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında Belediyemiz için uygun görülen C-15 grubunda (33 tercihli - 9 zorunlu Toplam: 41 müdürlük ) bulunan müdürlükler kapsamında 9 adet zorunlu ve (III) Sayılı Liste: DİĞER MÜDÜRLÜKLER (B,C,D ve F1 GRUPLARI) KADRO UNVANLARI listesinden 14 adet tercihli diğer müdürlük olmak üzere belediyemizde toplam 23 müdürlük bulunmakla birlikte belediyemiz organizasyon yapısında yeni düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Söz konusu düzenleme ile kurulması tercihli müdürlükler arasında bulunan EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'nün kapatılarak (Ek: Kadro İptal Cetveli), alt hizmetleri arasında bulunanlardan 3194 sayılı Kanunun 15, 16 ve 17 inci madde iş ve işlemlerinin İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ'ne, diğer alt hizmetlerin PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ'ne devredilmesi,

Kapatılan Emlak ve İstimlak Müdürlüğün'den İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Plan ve Proje Müdürlüğü uhdesine aktarılacak alt hizmet birimleri için ilgili müdürlük yönetmeliklerinin güncellenmesi ve 2017 yılı Bütçe ve Performans Programı aktarımlarının bu doğrultuda yapılabilmesi için yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili cetvel ilişikte olup yazımızın havalesini arz ederim.” denilmektedir.

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün kapatılarak, alt hizmetleri arasında bulunanlardan 3194 sayılı Kanunun 15, 16 ve 17 inci madde iş ve işlemlerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne devredilmesi, diğer alt hizmetlerin Plan ve Proje Müdürlüğüne devredilmesi ve kapatılan Emlak ve İstimlak Müdürlüğün'den İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Plan ve Proje Müdürlüğü uhdesine aktarılacak alt hizmet birimleri için ilgili müdürlük yönetmeliklerinin güncellenmesi ve 2017 yılı Bütçe ve Performans Programı aktarımlarının bu doğrultuda yapılabilmesi komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 95 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.