Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 253 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 253

Rapor Tarihi: 08.02.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 2189 sayı, 01.02.2017 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.02.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi ) 05.01.2017 tarih, E.2071 sayılı yazı

12.07.2013 ve 13.12.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan ve 28.01.2015 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı yasa gereği 16.03.2015-16.04.2015 tarihleri arasında askıya alınmıştır.

16.03.2015-16.04.2015 tarihleri arasında yapılan itirazlardan Eyüp Belediye Meclisi'nin 05.05.2016 tarih ve 2015/92 sayılı kararı ile tadilen ve İ.B.B. Belediye Meclisinin 15.11.2016 tarih ve 1813 sayılı kararı ile aynen uygun görülen plan paftaları İ.B.B. Başkanınca 23.11.2016 tarihinde onaylanmıştır. 23.11.2016 t.t.’li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği yasa gereği 26.12.2016-26.01.2017 tarihleri arasında askıya alınmıştır.

İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 23.11.2016 t.t’li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği’ne itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçede, “İTİRAZ EDEN: ADOZER İNŞAAT A.Ş.

ADRES: Maslak Mh. Ahi Evran cd. Polaris Plaza no:1 kat:18 Sarıyer/İSTANBUL

KONU: İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Göktürk Mahallesi, - Pafta, 159 Ada, 1 No.lu Parsel/Parseller ilgili olarak 26.12.2016 tarihinde askıya çıkan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine süresi içinde itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

I. İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi 159 Ada 1 No.lu Parselde kayıtlı 23,300 m2lik (yirmiüçbinüçyüzmetrekare) 2B arazisi niteliğinde olan taşınmazda hak sahibi bulunmaktayız.

II. Söz konusu taşınmaza ilişkin İstanbul 9. Asliye hukuk mahkemesi 2016/14 E. Sayılı dosyadan dava devam etmekle; işbu imar planının kesinleşmesi halinde zarar görecek olmamız nedeni ile itirazda bulunmak ve olası bir davayı açmakta hukuki yararımız bulunmaktadır.

III. İtiraz konusu imar planı değişikliği, İmar Kanunu m.8 uyarınca bir aylık süre için askıya çıkmış bulunmaktadır.

IV. DANIŞTAY 6. DAİRE E. 2013/1015 K. 2014/2428 T. 28.3.2014 kararı uyarınca

‘’1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği açısından uyuşmazlığın irdelenmesinden;

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. Maddesinde, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plan, uygulama imar planı da; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plan olarak tanımlanmış olup, aynı Kanun’un ‘’Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması’’ başlıklı 8. Maddesinin ( b ) bendinde ise: ‘’İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.’’

Hükümleri yer almaktadır’’ şeklinde itiraza konu edilebileceği açıkça belirtilmiştir.

V. Somut durumda hak sahibi bulunduğumuz 159 Ada 1 No parsel; bölünerek (ifraz edilerek) üç ayrı parsel haline getirilmiştir.

VI. Yapılan bu değişikliğin kabulü mümkün değildir. Bu şekilde bölünen (ifraz) edilen taşınmazların kullanımı ve konut vb. yapıların inşa edilebilmesi açısından elverişlilik yönünden etkilenmekle mülkiyet hakkımız zarar görmüştür.

VII. Ayrıca anılan taşınmazdan diğer parsellere oranla bakıldığında yola terk miktarı oldukça fazladır.

NETİCE VE TALEP: Açıklanan bu gerektirici nedenler uyarınca İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, … Pafta, 159 Ada, …, …, 1 No.lu Parsel/Parseller ilgili olarak 26.12.2016 tarihinde askıya çıkan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine itiraz ettiğimizi belirtir ve tüm dava ve diğer hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu bildiririz. Saygılarımızla.” denilmektedir.

İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 159 ada 1 parsel sayılı yer; 13.12.2013 ve 12.07.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.’li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı’nda az yoğunlukta (240 kişi/ha) konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel; 23.11.2016 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğinde; kısmen yeşil park, kısmen yol, kısmen lise alanı, kısmen kültürel tesis alanı, kısmen E=1.10 Hmax=5 KAT yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.

Meri yasa ve yönetmeliklere göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda hazırlanmaktadır. 13.12.2013 ve 12.07.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.’li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planına ait plan notlarında, donatı alanları ile ilgili olarak; “Planlama alanında 1/1000 ölçekli planlarda konut yerleşme alanlarının %25’inden az olmamak üzere bölgenin ve çevresinin ihtiyacı olan yol ve donatı alanları, dere koruma bandları 15/02/2013 tarih 457 sayılı İBB Meclis kararı ile düzenlenmiş olan donatı alanları da dikkate alınarak düzenlenecektir. 1/1000 ölçekli plan yapılırken; bu planda gösterilen Konut Yerleşme Alanlarının %25’inden az olmamak üzere, plan bölgesinin ve çevresinin ihtiyacı olan yol ve donatı alanları ile ilgili kurumların belirlemiş olduğu (dere koruma kuşağı, Karayolu Kamulaştırma Sınırı vb.) koruma alanlarının belirlenmesinde; 15/02/2013 tarih 457 sayılı İBB Meclis kararı ile düzenlenmiş olan alanlar dikkate alınacaktır.” denilmektedir.

Ayrıca; 23.11.2016 t.t.li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği plan notlarında; “3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre yapılacak, imar uygulamaları etaplar halinde yapılacaktır. 18. Madde uygulaması sınırları plan üzerinde gösterilen sınırlar dahilinde yapılacaktır. 18. Madde uygulaması ile imar parsellerinin oluşturulmasında, planda belirtilen bahçe mesafeleri ve yapılaşma koşulları dikkate alınacaktır. Uygulamanın etaplar halinde yapılması durumunda etaplar arasındaki DOP+KOP alanları farkı %5’i geçemez.” denilmektedir.

Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itirazı plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan oy çokluğu ile uygun görmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 253 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.