Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 281 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 281

Rapor Tarihi: 08.02.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 2204 sayı, 01.02.2017 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.02.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 06/01/2016 tarihli ve 183 sayılı yazı. b) 18/07/2016 tarihli ve 17428 sayılı yazı. c) 30/04/2016 tarihli ve 9939 sayılı yazı. d) 28/11/2016 tarih ve 34663 sayılı yazı ve ekleri. e) 13/12/2016 tarihli ve 36599 sayılı yazı. Müellifince hazırlanan İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Rami Cuma Mahallesi, 211 ada 57 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ilgi (a) dilekçe ile müdürlüğümüze iletilmiş olup, ilgi (b) yazımızla Eyüp Belediye Meclisi'ne sevk edilmiştir. Söz konusu teklif ilgi (c) Meclis kararı ile uygun görülerek ilgi (d) yazı eki İ.B.B. Meclis Kararı ile tadilen uygun görülerek İ.B.B. Başkanınca 26.09.2016 tarihinde onaylanmıştır. Yasa ve yönetmelikler gereği plan çalışması müdürlüğümüz koridorunda 08.12.2016-09.01.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. Yasal askı süresi içerisinde ilgi (e) dilekçe ile söz konusu plan değişikliğine itiraz edilmiş olup, ilgi (e) itiraz dilekçesinde; "İTİRAZIN KONUSU : İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 23/09/2016 tarih ve 1587 sayılı kararı ile tadilen kabul edilen; Eyüp İlçesi, Rami Cuma Mahallesi, 211 Ada, 57 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından yapılan "Cephe aldığı yollardan min. 5.00 m. yapı yaklaşması bırakılacaktır", "Bodrum katlarda da yoldan çekme mesafelerine uyulacaktır." plan notları ilavesine itirazımızı içermektedir. ASKI TARİHİ : 8/12/2016 - 9/01/2017 İTİRAZ SEBEPLERİ 1- 28.09.2015 onay tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Rami Cuma Mahallesi, 211 ada 57 parsel sayılı yerde Özel Sağlık Tesisi yapılabilmesine yönelik plan notu ilavesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, 15.07.2016 tarih ve 85 sayılı Eyüp İlçe Meclis Kararı ile uygun görülerek gereği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na iletilmiştir. 23 Eylül 2016 günü gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu 187 No'lu raporu görüşü doğrultusunda, aynı gün gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında 203 numaralı gündem maddesi olarak görüşülerek karara bağlanan Eyüp İlçesi, Rami Cuma Mahallesi, 211 Ada, 57 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi tadil edilerek kabul edilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonunca tadilen uygun görülen ve Belediye Meclisince kabul edilen plan değişikliği teklifine "Cephe aldığı yollardanmin. 5.00 m. yapı yaklaşması bırakılacaktır", "Bodrum katlarda da yoldan çekme mesafelerine uyulacaktır.", "Ticaret alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 30 m²lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır.", "Sağlık Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 60 m²'lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır" plan notları ilave edilmiştir. 2015 yılı hava fotoğrafından ve tarafımızca verilmiş plan teklifi fotoğraf paftası ve plan teklifi raporundan da görüleceği üzere planlamaya konu İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Rami Cuma Mahallesi, 211 ada 57 sayılı parselin üzerinde 1 adet mevcut bina bulunmaktadır. Özel Sağlık Tesisi yapılabilmesi için hazırlanıp sunulan plan notu değişikliği ile fonksiyon değişikliğinin mevcut binada uygulanacağı teklif plan raporumuzda belirtilmiştir. Bu nedenle; İstanbul Büyükşehir Meclisi tarafından tadilen eklenen "Cephe aldığı yollardan min. 5.00 m. yapı yaklaşması bırakılacaktır", "Bodrum katlarda da yoldan çekme mesafelerine uyulacaktır." plan notlarının uygulanması parsel üzerinde kullanımda olan ve ekonomik ömrünü tamamlamamış mevcut bina açısından mümkün değildir. 2- 211 ada, 57 parselin yüz aldığı yollar üzerinde meri planla bitişik nizam düzenli bir cephe hattı oluşturulduğu görülmektedir. Plan değişikliğine tadilen eklenen plan notu neticesinde, parselin cephe aldığı yollardan min. 5.00 m. yapı yaklaşması bırakılması halinde yapı adasının tamamında yola sıfır olan düzenli cephe hattı da bozulacak ve meri planın hükümlerine aykırı bir uygulama yapılmasına neden olacaktır. 3- 1/1000 ölçekli meri planda ilgili parsel T2 (ticaret+konut) alanında yer almakta olup, cephe aldığı her iki yola da çekme mesafesi bulunmamaktadır. 211 Ada, 57 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifimiz ile Özel Sağlık Tesisi yapılabilmesine yönelik plan notu eklenerek, ticaret işlevinin yanı sıra Özel sağlık Tesisi işlevinin de yapılabilmesine olanak sağlanması amaçlanmıştır. Meri planda, cephe aldığı yollara çekme mesafesi bulunmadığı halde işleve yönelik getirilen plan değişikliğine tadilen eklenen "cephe aldığı yollardan min. 5.00 m. yapı yaklaşması bırakılması" plan notu ile meri planla kazanılmış hakkın kaybı ile mağduriyet söz konusu olmuştur. 4- Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nden 24.10.2016 tarih ve 310.01/1129435 talep nolu dilekçemiz ile söz konusu parsel üzerinde

mevcut bina olduğu ve fonksiyon değişikliğinin mevcut binada yapılacağı için "Cephe aldığı yollardan min. 5.00 m. yapı yaklaşması bırakılacaktır", "Bodrum katlarda da yoldan çekme mesafelerine uyulacaktır." şeklindeki plan notunun uygulanmasının mümkün olmadığından yapılacak işleme esas görüş tarafımızca talep edilmiştir. Talebimiz doğrultusunda yapılan incelemede; çekme mesafelerine ilişkin plan notunun "Özel Sağlık Tesisi Alanında mevcut binanın yıkılıp yeniden yapılması halinde cephe aldığı yollardan min. 5.00 m. yapı yaklaşma mesafesi bırakılacaktır. Bodrum katlarda da yoldan çekme mesafelerine uyulacaktır." şeklinde düzenlenmesinin bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun olduğu belirlenmiştir (EK:1). İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilerek tadilen eklenen plan notları ile hastane giriş-çıkışlarında güvenli bir yaya ve araç trafiği sağlamak amaçlanmakta ise de, bu amacı yerine getirmek için yapılması gereken düzenlemeler, mevcut binanınhastaneleşme sürecinde tadilen hazırlanacak avan proje ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde yapılacaktır. SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan sebeplere binaen itirazımızın kabulü ile Büyükşehir Belediye Meclisinin 23/09/2016 tarih ve 1587 sayılı kararı ile tadilen kabul edilen Eyüp İlçesi, Rami Cuma Mahallesi, 211 Ada, 57 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 15.07.2016 tarih ve 85 sayılı Eyüp İlçe Meclis Kararı ile uygun görüldüğü ve görüşe sunulduğu şekli ile kabul edilerek eski hale getirilmesine karar verilmesini ve müellifi olduğum plan değişikliği teklifinde yapılan değişiklikler neticesinde oluşan mağduriyet ve hak kaybının ortadan kaldırılmasını arz ederim." Denilmektedir. İlgi yazılar yazımız ekinde bulunmakta olup, konunun incelenmesi ve 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim.” Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Rami Cuma Mahallesi, 211 ada 57 parsele ilişkin itirazı oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 281 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.