Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 275 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 275

Rapor Tarihi: 08.02.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 2356 sayı, 02.02.2017 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.02.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : 26/01/2017 tarihli ve 2621 sayılı yazı. 12.07.2013 ve 13.12.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan ve 28.01.2015 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı yasa gereği 16.03.2015-16.04.2015 tarihleri arasında askıya alınmıştır. 16.03.2015-16.04.2015 tarihleri arasında yapılan itirazlardan Eyüp Belediye Meclisi'nin 05.05.2016 tarih ve 2015/92 sayılı kararı ile tadilen ve İ.B.B. Belediye Meclisinin 15.11.2016 tarih ve 1813 sayılı kararı ile aynen uygun görülen plan paftaları İ.B.B. Başkanınca 23.11.2016 tarihinde onaylanmıştır. 23.11.2016 t.t.'li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği yasa gereği 26.12.2016-26.01.2017 tarihleri arasında askıya alınmıştır. İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 23.11.2016 t.t'li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği'ne itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçede; "28.01.2015 onay tarihli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar neticesinde revize edilip onanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Belediyeniz Plan ve Proje Müdürlüğü kat koridorunda 26.12.2016- 26.01.2017 tarihleri arasında 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır. Tasarrufu mülkiyetimizde bulunan Göktürk Merkez 159 ada 1 parsel 24.992,26 m 2 olup; 28.01.2015 onay tarihli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen ‘'ortaöğretim alanı'' kısmen ‘' meskun konut alanı, kısmen ‘'park ve yol'' lejantında kalmakta iken, itirazlar kapsamında revize edilip yeniden onanan askı imar planında aynı fonksiyonlar konumları değiştirilerek korunmuştur. Söz konusu askı imar planı kararları sonucunda 159 ada 1 parsel; tek mülkiyet olmasına karşın planlanan 10 m en kesitli yol ile üç ayrı konut alanı ve donatı alanına bölünerek özel mülkiyet bütünselliği parçalanmıştır. Bu durum şehircilik ilkeleri ve özel mülkiyet kavramı doğrultusunda bütüncül ve sağlıklı bir uygulama ile yapılaşmanın yapılabilmesi yönünde olumsuz bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte özellikle parselden kuzey-güney doğrultusunda planlanmış olan 10m en kesitli yol ile doğu kısımda kalan konut parçası; hem parsel bütünlüğünden ayrılması hem de yüzölçüm ve yapılaşma koşulları açısından uygun bir yapılaşmaya olanak vermemektedir. Bununla birlikte söz konu 159 ada 1 parselde planlanmış olan donatı alanları (lise, kültürel tesis, park ve yol) miktarı, meri plan 18. Madde uygulama yaklaşımını ihlal etmekte ve çevre parseller ile kıyaslandığında da özel mülkiyet Anayasal hakkını büyük oranda ortadan kaldıran adaletsiz planlama anlayışı ortaya çıkmaktadır. Benzer şekilde 0 ada 955 parsel de büyük oranda donatı olarak ayrılmış, imar hakkı düşük tutulmuş ve planlanan yol ile parsel iki ayrı konut alanına bölünmüştür. Yukarıdaki hususlar doğrultusunda söz konusu askı plana tarafımızca itiraz edilmekte olup; bahse konu parsellerde planlanmış olan yol aksının batı yönünde dere bandına doğru kaydırılıp, donatı yer seçimi daha bütüncül şekilde revize edilerek konut alanlarımızın bütünleştirilmesi ve donatı-tahsis alan dengesinin kurularak Anayasal özel mülkiyet hakkının da plan donatı dengesini büyük ölçüde aksatmayacak şekilde korunmasına yönelik olarak da donatı miktarının ilgili mevzuatlar kapsamında düşürülmesi yönünde söz konusu parsellerde; yazımız ekinde sunulan bilgi paftası doğrultusunda, kısmen de olsa bir mimar hakkının planlanmasına yönelik revizyon yapılmasını talep ediyoruz. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ‘'Madde 26.6.ç) İmar planı değişikliği ile taşıt geri dönüş kurbu olmayan çıkmaz yol ihdas edilemez.'' Hükmü dikkate alınarak bilgi paftasında 159 ada 1 parselde planlanmış olan kültür tesisi ve Lise alanı mahreci dönüş kurpu olan çıkmaz sokak (cul-de-sac) ile çözümlenmiştir. Ayrıca söz konusu bilgi paftasında batıya kaydırılan kuzey-güney doğrultulu yol aksı ile de askı planda mahreçsiz kalan 159 ada 3 parselin konut kısmının mahreci de çözülecektir. Uygulama İmar Planı mülkiyet hakkının kullanılmasını ortadan kaldıracak veya etkin kullanımı kısıtlayacak şekilde yapılmamalıdır. Diğer parseller gözetildiğinde mevcut parsellerimize DOP olacak alanlarının kaydırılmaması, hakkaniyet ve adaletli bir düzenleme yapılması gerektiği, haksız ve hukuka aykırı yapılan bu düzenlemenin mülkiyet hakkımızı ihlal ettiğinden ve gayrimenkullümüzü kullanılmaz hale getirdiğinden ciddi bir hak ve menfaat kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle bu haksız imar uygulama planının düzeltilerek hakkaniyetli ve adaletli hale getirilmesini ve düzenlenmesini talep ediyoruz. Dava hakkımızı saklı tutarak bu plana itiraz ediyoruz. Söz konusu itirazımıza yönelik gerekli işlemlerin yapılması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz." Denilmektedir. İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 159 ada 1 parsel sayılı yer; 13.12.2013 ve 12.07.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.'li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı'nda az yoğunlukta (240 kişi/ha) konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel; 23.11.2016 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğinde; kısmen yol alanı, kısmen E=1.1.0 Hmax=5 kat yapılanmalı konut alanında, kısmen Lise Alanında, kısmen Kültürel Tesis Alanında, kısmen de park alanında kalmaktadır. Meri yasa ve yönetmeliklere göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda hazırlanmaktadır. 13.12.2013 ve 12.07.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.'li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planına ait plan notlarında, donatı alanları ile ilgili olarak; "Planlama alanında 1/1000 ölçekli planlarda konut yerleşme alanlarının %25'inden az olmamak üzere bölgenin ve çevresinin ihtiyacı olan yol ve donatı alanları, dere koruma bandları 15/02/2013 tarih 457 sayılı İBB Meclis kararı ile düzenlenmiş olan donatı alanları da dikkate alınarak düzenlenecektir. 1/1000 ölçekli plan yapılırken; bu planda gösterilen Konut Yerleşme Alanlarının %25'inden az olmamak üzere, plan bölgesinin ve çevresininihtiyacı olan yol ve donatı alanları ile ilgili kurumların belirlemiş olduğu (derekoruma kuşağı, Karayolu Kamulaştırma Sınırı vb.) koruma alanlarının belirlenmesinde; 15/02/2013 tarih 457 sayılı İBB Meclis kararı ile düzenlenmiş olan alanlar dikkate alınacaktır." denilmektedir. Ayrıca; 23.11.2016 t.t.li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği plan notlarında; "3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre yapılacak, imar uygulamaları etaplar halinde yapılacaktır. 18. Madde uygulaması sınırları plan üzerinde gösterilen sınırlar dahilinde yapılacaktır. 18. Madde uygulaması ile imar parsellerinin oluşturulmasında, planda belirtilen bahçe mesafeleri ve yapılaşma koşulları dikkate alınacaktır. Uygulamanın etaplar halinde yapılması durumunda etaplar arasındaki DOP+KOP alanları farkı %5'i geçemez." Denilmektedir. Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim.” Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itirazı plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan oy çokluğu ile uygun görmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 275 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.