Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 266 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 266

Rapor Tarihi: 08.02.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 2360 sayı, 02.02.2017 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.02.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : 24/01/2017 tarihli ve 2317 sayılı yazı. 12.07.2013 ve 13.12.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan ve 28.01.2015 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı yasa gereği 16.03.2015-16.04.2015 tarihleri arasında askıya alınmıştır. 16.03.2015-16.04.2015 tarihleri arasında yapılan itirazlardan Eyüp Belediye Meclisi'nin 05.05.2016 tarih ve 2015/100 sayılı kararı ile tadilen ve İ.B.B. Belediye Meclisinin 15.11.2016 tarih ve 1815 sayılı kararı ile aynen uygun görülen plan paftaları İ.B.B. Başkanınca 23.11.2016 tarihinde onaylanmıştır. 23.11.2016 t.t.'li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği yasa gereği 26.12.2016-26.01.2017 tarihleri arasında askıya alınmıştır. İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 23.11.2016 t.t'li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği 'ne itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçede; "AÇIKLAMALAR: 1. Müvekkil Şamil Coşkun, İstanbul İli Eyüp İlçesi Göktürk Mahallesi Hasanbaba Mevkii 7 Pafta, eski 528 Parselin maliki idi. Anılan parsel satın alındıktan sonra parsel numaraları değişmiş ve eski 528 parsel, Yeni 168 Ada 9 ve 10 Parsel – 181 Ada 1 ve 2 Parsel – 188 Ada 4 Parsel olarak beş (5) farklı parsele bölünmüştür. Sonrasında 2B niteliğinde olan taşınmazın tevhidi yapılmış ve 168 Ada 19 Parselde birleştirilmiştir. 1/1000 ölçekli ‘' Göktür Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği'' kapsamında, maliki olduğum parsellerin planlama alanı içinde kaldığı görülmektedir. Öncelikle uygulamanın tamamına açıkça itiraz ediyoruz. 2. Uygulama parsel bazında da itirazlarımız mevcuttur. Yeni 181 Ada 1 ve 2 parsellerin tamamı park alanı ilan edilmiş ve bir kısmından yol geçirilmiştir. Yine yeni 188 Ada 4 parselin tamamı park alanı ilan edilmiştir. Anılan planın kesinleşmesi halinde Yeni 181 Ada 1 – 2 Parsel ve 188 Ada 4 Parselin kullanımı mümkün olmayacaktır. Eski 528 Parsel döneminde satın alınan arazilerin hiçbir değeri kalmayacaktır. Bu nedenle, anılan parsellerin park yeri ve yol statüsünden çıkarılarak konut alanı olarak ilan edilmesini talep ediyoruz. Yeni 168 Ada 9 ve 10 Parseller ise parkın ve yolun parsele konumu nedeniyle plana itiraz ediyoruz. TALEP VE SONUÇ: 1. Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde eski 528 parsel, 168 Ada 9 ve 10 Parsel – 181 Ada 1 ve 2 Parsel – 188 Ada 4 Parsel ve tevhit edilmiş hali ile Yeni 168 Ada 19 Parselde 1/1000'lik planın tamamına ve özellikle 181 Ada 1 – 2 Parsel ve 188 Ada 4 Parselin park ve yol fonksiyonuna verilmiş olmasına açıkça itiraz ediyoruz. İtirazlarımız neticesinde 1/1000'lik planın tekrar düzenlenmesini, 2. İtirazlarımızın sonucunun aşağıdaki adrese yasal cevap verme süresi içerisinde tebliğ edilmesini talep ederiz. 3. Ek-2'te sunduğumuz bilgi edinme müracaatının cevabının yine antetteki adrese yasal süresi içerisinde tebliğ edilmesini talep ederiz." Denilmektedir. İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen parseller; 13.12.2013 ve 12.07.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.'li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı'nda az yoğunlukta (240 kişi/ha) konut alanında kalmaktadır. 23.11.2016 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğinde; 181 ada 1 parsel kısmen yol, kısmen dere koruma bandı, kısmen pazar alanında, 181 ada 2 parsel sayılı yer trafo alanında, 188 ada 4 parsel sayılı yer kısmen dere koruma bandı, kısmen pazar alanında, 168 ada 9 ve 10 parsel sayılı yerler E:1.10 Hmax:5 Kat yapılanmalı konut alanında kalmaktadır. Meri yasa ve yönetmeliklere göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda hazırlanmaktadır. 13.12.2013 ve 12.07.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.'li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planına ait plan notlarında, donatı alanları ile ilgili olarak; "Planlama alanında 1/1000 ölçekli planlarda konut yerleşme alanlarının %25'inden az olmamak üzere bölgenin ve çevresinin ihtiyacı olan yol ve donatı alanları, dere koruma bandları 15/02/2013 tarih 457 sayılı İBB Meclis kararı ile düzenlenmiş olan donatı alanları da dikkate alınarak düzenlenecektir. 1/1000 ölçekli plan yapılırken; bu planda gösterilen Konut Yerleşme Alanlarının %25'inden az olmamak üzere, plan bölgesinin ve çevresinin ihtiyacı olan yol ve donatı alanları ile ilgili kurumların belirlemiş olduğu (dere koruma kuşağı, Karayolu Kamulaştırma Sınırı vb.) koruma alanlarının belirlenmesinde; 15/02/2013 tarih 457 sayılı İBB Meclis kararı ile düzenlenmiş olan alanlar dikkate alınacaktır." denilmektedir. Ayrıca; 23.11.2016 t.t.li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği plan notlarında; "3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre yapılacak, imar uygulamaları etaplar halinde yapılacaktır. 18. Madde uygulaması sınırları plan üzerinde gösterilen sınırlar dahilinde yapılacaktır. 18. Madde uygulaması ile imar parsellerinin oluşturulmasında, planda belirtilen bahçe mesafeleri ve yapılaşma koşulları dikkate alınacaktır. Uygulamanın etaplar halinde yapılması durumunda etaplar arasındaki DOP+KOP alanları farkı %5'i geçemez." Denilmektedir. Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim.” Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itirazı plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan oy çokluğu ile uygun görmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 266 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.