Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 250 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 250

Rapor Tarihi: 08.02.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 2198 sayı, 01.02.2017 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.02.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi ) 17.01.2017 tarih, E.1535 sayılı yazı

12.07.2013 ve 13.12.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan ve 28.01.2015 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı yasa gereği 16.03.2015-16.04.2015 tarihleri arasında askıya alınmıştır.

16.03.2015-16.04.2015 tarihleri arasında yapılan itirazlardan Eyüp Belediye Meclisi'nin 05.05.2016 tarih ve 2015/92 sayılı kararı ile tadilen ve İ.B.B. Belediye Meclisinin 15.11.2016 tarih ve 1813 sayılı kararı ile aynen uygun görülen plan paftaları İ.B.B. Başkanınca 23.11.2016 tarihinde onaylanmıştır. 23.11.2016 t.t.’li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği yasa gereği 26.12.2016-26.01.2017 tarihleri arasında askıya alınmıştır.

İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 23.11.2016 t.t’li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği’ne itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçede, “KONU: İstanbul İli, Eyüp İlçesi Göktürk Mahallesi Uygulama İmar Planlarının Emsal ve Plan Notlarının yoğunluklu olarak düzeltilmesi talebinden ibarettir.

Eyüp İlçesi, Göktürk yerleşmesinin bir kısmına (2B)ait 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı düzenlenmiş hali ile 23.11.2016 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı plan Eyüp Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü kat koridorunda 26.12.2017 – 26.01.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

İstanbul İli Eyüp İlçesi Göktürk Mahallesi 175 Pafta 1 Parselde kayıtlı taşınmazın malikiyim. Tapularıma ilişkin imar durumunu incelediğimde 1/1000 ölçekli planın 1/5000 ölçekli plana aykırı olduğunu ve bu durumun aleyhime sonuç doğuracağını tespit etmiş olmam sebebiyle 1/1000’lik uygulama imar planının düzeltilmesini isteme zarureti hasıl olmuştur.

Her türlü planın nazım imar planına uygun olması amir hüküm ve zorunluluk olduğundan aksi uygulamalar yerinde olmayıp, düzeltilmemesi Türk Ceza Kanunu açısından görevi ihmal ve kötüye kullanma suçunun unsurlarını oluşturmaktadır.

Bu nedenle, yapılan imar uygulaması imar planına ve yasal mevzuata aykırı olduğundan işbu itirazda bulunmak zorunluluğu doğmuştur.

İTİRAZ KONUSU VE TALEP: Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle,

Maliki bulunduğum, Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi 175 Pafta 1 Parsel’de kayıtlı taşınmazım 23.11.2017 onaylı Göktürk yerleşmesinin bir kısmına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, Doğu-Batı istikametine belirtilen ve parselimin içinden geçen 20 metre genişliğinde ki yol alanında kalmaktadır. 20 metrelik yolun düzeltilmesini ve olası mağduriyetlerin giderilmesini arz ederiz.

Ayrıca Söz konusu planında;

1) Donatı alanları madde 44 değiştirilmiş. Kamuya ait eğitim tesisleri, ne şartlarda inşaa edileceği, kot – kat – bina yüksekliği belirtilmemiştir. Yoruma açık bırakılmıştır. Kamu tesisleri (cami – okul – sağlık – spor – belediye tesisleri) akıbeti ne olacak, nasıl inşaa edilecektir? H maks:5 kat ve 1.10 emsale uygun yapılıp yapılmayacağı belli değildir!

Kamu yararı gözetilerek düzenlenmesini, net bir ifade ile belirtilmesini arz ederiz.

2) Planda, DOP – KOP kesinti oranı net bir şekilde belirtilmemiştir. İBB Komisyon raporlarında yapılan hesaplamalar ile belirtilen kesintiler yoruma açık olduğu için net değildir.

Küçük parsel sahiplerinin yapılacak olası bu kesintilerden çok olumsuz etkileneceği açıktır.

Hakkaniyetli olması açısından, Söz konusu DOP – KOP kesinti belirsizliğine itiraz ederiz. Yapılacak kesintilerin yeniden düzenlenmesi veya yeni bir plan notu ilavesiyle kesinti oranlarının büyük parsellere yönlendirilmesi, küçük parsel sahiplerinden kesinti yapılmayarak olası mağduriyetleri giderilmesi,

3) Plan notları ÖZEL HÜKÜMLER madde 30 tamamen düzenlenmiştir.

Plan notlarındaki 30. Maddeye göre: emsal değerleri, parsellerin birleştirilmesi sonucunda;

1000 - 2000 metrekare büyüklüğündeki parsellerde %5 arttırılır,

2000 – 5000 metrekare büyüklüğündeki parsellerde %10 arttırılır,

5000 – 10000 metrekare büyüklüğündeki parsellerde %15 arttırılır,

10000 metrekareden büyük parsellerde %20 arttırılır,

Şeklindeki maddelere göre büyük parsel sahiplerine ilave imar hakkı tanınmaktadır. Büyük parsel sahipleri ödüllendirilip, küçük parsel sahipleri cezalandırılmıştır. Bu haksızlıktır! Bu maddede hakkaniyet yoktur, Kişiye özel rant sağlanmaktadır! İtiraz ederiz.

Ayrıca ‘’Parsellerin ifraz edilerek birleşmesi durumunda yukardaki artışlar yapılamaz’’ ibaresi küçük parsel sahipleri için bir başka mağduriyet yaratmaktadır. Küçük parsel sahiplerinin birleşerek inşaat yapma hakkı engellenmektedir.

Plan notunun düzeltilerek, yapılacak imar artışlarının büyük parsellere değil, tam aksine küçük parsel sahiplerinin haklarını koruma altına alacak şekilde net bir ifade ile belirtilmelidir.

Ayrıca zemin üstü katlar, bodrum katları, otoparkların akıbeti nedir, ne olacaktır? Emsal dahili midir, değil midir? Bu maddenin belirsizliği ile ortaya çıkacak sonuçların kamu ve toplum yararına olmayacağı kanaatindeyiz!

Söz konusu plan notundaki belirsizliğe itiraz ederiz. Keyfi sonuçlar doğurmaması düşünülerek, düzenlenmesi, net bir ifadeye kavuşturulması ve bundan dolayı oluşabilecek emsal kayıplarının ve kamu ve toplum zararının giderilmesi,

4) Plan notlarında Emsal oranı 1.10 olarak belirtilmiştir. Ancak brüt ya da net olarak nasıl hesaplanacağı belirtilmemiştir.

Göktürk mah. Bölgesinde hali hazırda uygulanan imar planı çok daha yüksektir. İki imar planı arasında uçurumlar mevcuttur. Hakkaniyetli değildir!

Emsal değerleri, milli emlak müdürlüğüne ödenen fahiş bedelleri göz önüne alınarak düzenlenmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir.

5) Plan notlarında ‘’500 metrekare altına imar izini verilemez’’ ibaresi yine küçük parsel sahiplerini mağdur etmektedir. Bu madde nedeniyle küçük parsel sahipleri, büyük parsel sahibi ve inşaat firmalarının tehditlerine maruz kalmaktadır.

Gerekli düzenlemenin yapılmasını ve küçük parsel sahiplerinin yaşanabilecek mağduriyetlerin engellenmesini arz ederiz.

Belirttiğimiz bütün bu Plan ve Plan notlarının tamamına itiraz ederiz, tarafınızdan düzenlenmesini arz ederiz.” denilmektedir.

İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 175 ada 1 parsel sayılı yer; 13.12.2013 ve 12.07.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.’li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı’nda az yoğunlukta (240 kişi/ha) konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel; 23.11.2016 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğinde; kısmen yol, kısmen E=1.10 Hmax=5 KAT yapılanmalı konut alanında kalmaktadır

Meri yasa ve yönetmeliklere göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda hazırlanmaktadır. 13.12.2013 ve 12.07.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.’li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planına ait plan notlarında, donatı alanları ile ilgili olarak; “Planlama alanında 1/1000 ölçekli planlarda konut yerleşme alanlarının %25’inden az olmamak üzere bölgenin ve çevresinin ihtiyacı olan yol ve donatı alanları, dere koruma bandları 15/02/2013 tarih 457 sayılı İBB Meclis kararı ile düzenlenmiş olan donatı alanları da dikkate alınarak düzenlenecektir. 1/1000 ölçekli plan yapılırken; bu planda gösterilen Konut Yerleşme Alanlarının %25’inden az olmamak üzere, plan bölgesinin ve çevresinin ihtiyacı olan yol ve donatı alanları ile ilgili kurumların belirlemiş olduğu (dere koruma kuşağı, Karayolu Kamulaştırma Sınırı vb.) koruma alanlarının belirlenmesinde; 15/02/2013 tarih 457 sayılı İBB Meclis kararı ile düzenlenmiş olan alanlar dikkate alınacaktır.” denilmektedir.

Ayrıca; 23.11.2016 t.t.li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği plan notlarında; “3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre yapılacak, imar uygulamaları etaplar halinde yapılacaktır. 18. Madde uygulaması sınırları plan üzerinde gösterilen sınırlar dahilinde yapılacaktır. 18. Madde uygulaması ile imar parsellerinin oluşturulmasında, planda belirtilen bahçe mesafeleri ve yapılaşma koşulları dikkate alınacaktır. Uygulamanın etaplar halinde yapılması durumunda etaplar arasındaki DOP+KOP alanları farkı %5’i geçemez.” denilmektedir.

Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itirazı plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan oy çokluğu ile uygun görmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 250 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.