Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 278 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 278

Rapor Tarihi: 08.02.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 2338 sayı, 02.02.2017 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.02.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi ) 18/01/2017 tarihli ve 1665 sayılı dilekçe.

12.07.2013 ve 13.12.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan ve 28.01.2015 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı yasa gereği 16.03.2015-16.04.2015 tarihleri arasında askıya alınmıştır.

16.03.2015-16.04.2015 tarihleri arasında yapılan itirazlardan Eyüp Belediye Meclisi'nin 05.05.2016 tarih ve 2015/100 sayılı kararı ile tadilen ve İ.B.B. Belediye Meclisinin 15.11.2016 tarih ve 1815 sayılı kararı ile aynen uygun görülen plan paftaları İ.B.B. Başkanınca 23.11.2016 tarihinde onaylanmıştır. 23.11.2016 t.t.’li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği yasa gereği 26.12.2016-26.01.2017 tarihleri arasında askıya alınmıştır.

İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 23.11.2016 t.t’li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği’ne itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçede, "KONU: Belediyenizce 28.01.2015 onay tarihli Göktürk Yerleşkesinin Bir kısmına ait Uygulama İmar Planına Yapılan itirazlar neticesinde hazırlanan ve 26.12.2016 – 26.01.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine itirazlarımızdan ibarettir.

İTİRAZLARIMIZ

“Eyüp İlçesi, Göktürk yerleşmesinin bir kısmına ait olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kalan 1205 parsel (31,30 m2) ve 189 ada 9 parselde (157,36m2) bulunan ve üzerinde 2 katlı taşınmaz bulunan (tapu kaydı ile mevcut) yer Y****l T****k ve 2*********8 tc kimlik no ile adıma kayıtlıdır. Eyüp belediyesi olarak 26.12.2016 tarihinde askıya çıkarmış olduğunuz 1/1000 lik imar planında şahsıma ait 1205 ve 189 ada 9 parsel Kültürel tesis alanı olarak görülmektedir. Oysa ki 1205 ve 189 ada 9 parsele ait tapuyu 15/11/2013 tarihinde aldığımız da Eyüp belediyesine ait imar planı sorgulama ekranı ve kayıtlarda konut alanı görülmekteydi. Şöyle ki 26.10.2016 Eyüp belediyesi ile devam eden davada temsilciniz Av. Hatice Ebru Bulut’unda belirttiği üzere 24.11.2013 tarihinde plansız alana çıktığı görülmektedir. Buna dayanarak tapuyu aldığımda da bana ait 1205 ve 189 ada 9 parsel tapulu yerimin konut alanı olduğudur. Bu konu üzerine yapılan imar planı tadilatında ayrılan kültürel tesis alanının hangi kanun, hukuk ve inceleme çerçevesinde olduğunu merak etmekteyim. Yaptığım araştırmalar sonucunda bulunduğum parsele ait ve sizin temsilciniz olan Av. Hatice Ebru Bulut’un davası devam etmekte olan (İSTANBUL 9.İDARE MAHKEMESİ) dava dosyasına cevap verdiği ekte sadece parsel üzerinde askı süresince (16.03.2015-16.04.2015) sadece bir itiraz olduğunu belirtmiştir. Parseldeki diğer hak sahiplerinin bir çoğunun haklarını Ferko inşaata devrettiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Söz konusu 1/1000 lik imar planında Ferko ve Hun yapıya ait 2014 yılında çizilen gökvadi projesinin aynısı imar planından geçtiği görülmektedir. Görülen o ki 26.12.2016 tarihinde askıya asılan 1/1000 lik imar planı uygulamasında çizilen proje yapılacak olan gökvadi projesinin lehine olduğu aşikardır. Sonuç olarak 26.12.2016-26.01.2016 tarihinde askıda olan 1/1000 imar planı uygulamasının tarafıma büyük zararlar vereceği, gerekli düzeltme ve düzenlemeler için gereğinin yapılmasını ve size iletmiş olduğum dilekçenin bir örneğini de İSTANBUL 9.İDARE MAHKEMESİ’nde devam eden dava dosyasına ekleyeceğimi arz ederim. Saygılarımla” denilmektedir.

İlgi itiraz dilekçesinde sözü edilen 1205 parsel ve 189 Ada 9 parsel sayılı yer; 12.07.2013 ve 13.12.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.'li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı'nda az yoğunlukta (240 kişi/ha) konut alanında kalmaktadır. 23.11.2016 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğinde; Söz konusu 1205 parsel; kısmen kültürel tesis alanı, kısmen de yol alanında, 189 Ada 9 Parsel ise kültürel tesis alanında kalmaktadır.

Meri yasa ve yönetmeliklere göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda hazırlanmaktadır. 13.12.2013 ve 12.07.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.'li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planına ait plan notlarında, donatı alanları ile ilgili olarak; "Planlama alanında 1/1000 ölçekli planlarda konut yerleşme alanlarının %25'inden az olmamak üzere bölgenin ve çevresinin ihtiyacı olan yol ve donatı alanları, dere koruma bandları 15/02/2013 tarih 457 sayılı İBB Meclis kararı ile düzenlenmiş olan donatı alanları da dikkate alınarak düzenlenecektir. 1/1000 ölçekli plan yapılırken; bu planda gösterilen Konut Yerleşme Alanlarının %25'inden az olmamak üzere, plan bölgesinin ve çevresinin ihtiyacı olan yol ve donatı alanları ile ilgili kurumların belirlemiş olduğu (dere koruma kuşağı, Karayolu Kamulaştırma Sınırı vb.) koruma alanlarının belirlenmesinde; 15/02/2013 tarih 457 sayılı İBB Meclis kararı ile düzenlenmiş olan alanlar dikkate alınacaktır." denilmektedir.

Ayrıca; 23.11.2016 t.t.li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği plan notlarında; "3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre yapılacak, imar uygulamaları etaplar halinde yapılacaktır. 18. Madde uygulaması sınırları plan üzerinde gösterilen sınırlar dahilinde yapılacaktır. 18. Madde uygulaması ile imar parsellerinin oluşturulmasında, planda belirtilen bahçe mesafeleri ve yapılaşma koşulları dikkate alınacaktır. Uygulamanın etaplar halinde yapılması durumunda etaplar arasındaki DOP+KOP alanları farkı %5'i geçemez." denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itirazı plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan, oy çokluğu ile uygun görmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 278 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.