Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 267 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 267

Rapor Tarihi: 08.02.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 2381 sayı, 02.02.2017 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.02.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : 24/01/2017 tarihli ve 2320 sayılı yazı. 12.07.2013 ve 13.12.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan ve 28.01.2015 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı yasa gereği 16.03.2015-16.04.2015 tarihleri arasında askıya alınmıştır. 16.03.2015-16.04.2015 tarihleri arasında yapılan itirazlardan Eyüp Belediye Meclisi'nin 05.05.2016 tarih ve 2015/145 sayılı kararı ile tadilen ve İ.B.B. Belediye Meclisinin 15.11.2016 tarih ve 1824 sayılı kararı ile aynen uygun görülen plan paftaları İ.B.B. Başkanınca 23.11.2016 tarihinde onaylanmıştır. 23.11.2016 t.t.'li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği yasa gereği 26.12.2016-26.01.2017 tarihleri arasında askıya alınmıştır. İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 23.11.2016 t.t'li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği'ne itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçede; "Müvekkilim Yakov BARAKAS, İstanbul İli, Eyüp İlçesi Göktürk Köyü, F21-c-08-c-2c-a Pafta, 190 Ada, 2 Parsel sayılı ve 4512,07 Metrekare alanlı Bahçe Niteliğindeki taşınmazın malikidir. (Ek- 1 Tapu Fotokopisi) Anılan taşınmaz Göktürk Yerleşmesinin bir kısmına ait 1/5000 ölçekli planda ‘'Konut Alanında'' belirlenmişken, itiraz konusu 15/11/2016 Tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında taşınmaz ‘'Kısmen konut, Kısmen Yeşil Alan, Kısmen Yol, Kısmen de Spor Alanı'' olarak belirlenmiştir. Anılan taşınmazla ilgili bir önceki plan olan ve 16.03.2015 tarihinde askıya çıkan 28.01.2015 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına da müvekkilim tarafından yasal sürede itiraz edilmiş olup, İtirazına yasal süresinde cevap verilmemiştir. Bunun üzerine İst. 7. İdare Mahkemesi'nin 2015/1867 – E. Sayılı dosyasından ‘'İstanbul İli, Eyüp ilçesi, Göktürk Köyü, Panayır, Çayırı mevkii, 190 ada 2 parseli de kapsayan alanda yapılan 1/1000 ölçekli 28.01.2015 tasdik tarihli Uygulama İmar Planı ile bu plana yapılan itirazın zımnen reddine yönelik işlemin; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali'' talep edilmiştir. Yargılama neticesinde İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 29.02.2016 tarih, 2015/1867 – E. Ve 2016/466 – K. Sayılı ilamı ile ‘'Yukarıda yer verilen İmar Kanunu hükümleri çerçevesinde, uygulama imar planlarının nazım imar planlarına uygun olarak yapılacağı, bununla birliktetaşınmazların genel kullanılış biçimlerinin nazım imar planında gösterilmesi, uygulama imar planında ise, nazım imar planı ilke ve esaslarına uygun olarak bu kullanımlara ilişkin detayların belirtilmesi gerektiği, diğer bir ifadeyle, bir taşınmazın konut alanında mı yoksa donatı alanında mı kalacağı sadece 1/5000 ölçekli plan ile belirleneceği bu belirlemenin alt ölçekli (1/1000 ölçekli) plan ile yapılmasının imar mevzuatına aykırı olduğu, dolayısıyla 1/5000 ölçekli planda yer almayan yeşil alan, yol ve spor alanı fonksiyonlarının dava konusu 1/1000 ölçekli plan ile getirilmesinde davacı parseline ilişkin kısmında plan hiyerarşisine uyulmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda, davacıya ait parselin bir kısmına ‘'yeşil alan'' fonksiyonu verilmesini gerektirecek zorunlu hallerin ortaya konulamaması ile birlikte, üst ölçekli plan hilafın fonksiyon değişikliğine gidildiği anlaşılan davacıya ait parsel yönünden, dava konu uygulama imar planında şehircilik ilkeleri ve imar mevzuatına uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline,.. oybirliğiyle karar verildi.'' Gerekçesine dayalı olarak davanın kabulüne karar verilmiştir. (Ek- 2 İst. 7. İdare Mahk.nin 29.02.2016 tarih, 2015/1867 – E. Ve 2016/466 – K. Sayılı İlamı) Ayrıca İst. 7. İdare Mahkemesi'nin 2015/1170 – E. sayılı dosyasından da ‘'İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Köyü, Panayır Çayırı Mevkii, 190 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli 28.01.2015 onay tarihli, Eyüp İlçesi, Göktürk Yerleşmesinin bir kısmına ait Uygulama İmar Planının; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali'' talep edilmiştir. Yargılama neticesinde İst. 7. İdare Mahkemesinin 29.02.2016 tarih, 2015/1170 – E. ve 2016/464 – K. Sayılı İlamı ile ‘'Dava dosyasının incelenmesinden; davacının maliki olduğu Davacı tarafından; İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Köyü, Panayır Çayırı Mevkii, 190 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli 28.01.2015 onay tarihli Eyüp İlçesi, Göktürk Yerleşmesinin bir kısmına ait Uygulama İmar Planının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır. Yukarıda yer verilen İmar Kanunu hükümleri çerçevesinde, uygulama imar planlarının nazım imar planlarına uygun olarak yapılacağı, bununla birlikte taşınmazların genel kullanılış biçimlerinin nazım imar planında gösterilmesi, uygulama imar planında ise, nazım imar planı ilke ve esaslarına uygun olarak bu kullanımlara ilişkin detayların belirtilmesi gerektiği, diğer bir ifadeyle, bir taşınmazın konut alanında mı yoksa donatı alanında mı kalacağı sadece 1/5000 ölçekli plan ile belirleneceği bu belirlemenin alt ölçekli (1/1000 ölçekli) plan ile yapılmasının imar mevzuatına aykırı olduğu, dolayısıyla 1/5000 ölçekli planda yer almayan yeşil alan, yol ve spor alanı fonksiyonlarının dava konusu 1/1000 ölçekli plan ile getirilmesinde davacı parselinin de bulunduğu Göktürk Yerleşmesinin bir kısmına ait uygulama imar planında plan hiyerarşisine uyulmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda, dava konusu Uygulama İmar Planında ‘'yeşil alan, spor alanı ve yol'' fonksiyonu verilmesini gerektirecek zorunlu hallerin ortaya konulamaması ile birlikte, üst ölçekli plan hilafın fonksiyon değişikliğine gidildiği anlaşılan davacıya ait parsel yönünden, dava konu uygulama imar planında şehircilik ilkeleri ve imar mevzuatına uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline,.. oybirliğiyle karar verildi.'' Gerekçesine dayalı olarak davanın kabulüne karar verilmiştir. (Ek- 3 İst. 7. İdare Mahk.nin 29.02.2016 tarih, 2015/1170 – E. Ve 2016/464 – K. Sayılı İlamı) 3194 sayılı İmar Kanunu ve Plan Yapımına Dair Esaslara Ait Yönetmelik hükümleri uyarınca, taşınmazların kullanılış biçimlerinin Nazım İmar Planında belirlenmesi, Uygulama İmar Planında ise bu kullanılış biçimlerine ilişkin ayrıntıların yer alması gerekmektedir. Buna göre, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yer almayan bir kullanılış biçiminin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yer alması hukuka aykırıdır. İmar mevzuatı bu şekilde son derece açık olmasına karşın, itiraz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile müvekkile ait taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Planda yer almayan kullanılış biçimleri (yol, spor alanı, yeşil alan) belirlenmiştir. Daha açık bir ifadeyle, 1/5000 ölçekli planda taşınmazın tamamı konut alanında belirlenmişken, konu ile ilgili mahkeme kararlarına da aykırı şekilde 1/1000 ölçekli planda taşınmazın yaklaşık yarısı donatı alanı olarak belirlenmiştir. 26/12/2016 tarihinde askıya çıkan 15/11/2016 onaylı İstanbul ili, Eyüp İlçesi Göktürk Yerleşmesinin bir kısmına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hem üst ölçekli (1/5000) plana, hem de yukarıda zikredilen İst. 7. İdare Mahkemesinin 29.02.2016 tarih, 2015/1867 – E. ve 2016/466 – K. Sayılı ve 29.02.2016 tarih, 2015/1170 – E. ve 2016/464 – K. Sayılı mahkeme kararlarına aykırıdır. Zikredilen mahkeme kararları son derece açık olup, üst ölçekli planda konut alanında olduğu tespit edilen taşınmaza, alt ölçekli plan ile başkaca fonksiyon verilemeyeceği, aksi durumun plan hiyerarşisine aykırı bir durum teşkil edeceği kararlarda açıkça vurgulanmıştır. Ancak işbu mahkeme kararların rağmen, kararlarda tespit edilen hususların aksine; 26/12/2016 tarihinde askıya çıkan 15/11/2016 onaylı İstanbul ili, Eyüp İlçesi Göktürk Yerleşmesinin bir kısmına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında itiraza konu taşınmaz ‘'Kısmen konut, Kısmen Yeşil Alan, Kısmen Yol, Kısmen de Spor Alanı'' olarak belirlenmiştir. Bu nedenlerle, 26/12/2016 tarihinde askıya çıkan 15/11/2016 onaylı Eyüp İlçesi Göktürk Yerleşmesinin bir kısmına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz eder, bu planda müvekkile ait taşınmazda belirlenen yeşil alan, spor alanı ve yolun kaldırılarak, taşınmazın tamamının 15.02.2013 tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planındaki gibi ‘'Konut alanı'' olarak belirlenmesini vekaleten, saygılarımızla talep ederiz." Denilmektedir. İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 190 ada 2 parsel sayılı yer; 13.12.2013 ve 12.07.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.'li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı'nda az yoğunlukta (240 kişi/ha) konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel; 23.11.2016 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğinde; kısmen yeşil saha, kısmen yol, kısmen E=1.10 Hmax=5 KAT yapılanmalı konut alanında, kısmen de spor tesisi alanında kalmaktadır. Meri yasa ve yönetmeliklere göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda hazırlanmaktadır. 13.12.2013 ve 12.07.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.'li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planına ait plan notlarında, donatı alanları ile ilgili olarak; "Planlama alanında 1/1000 ölçekli planlarda konut yerleşme alanlarının %25'inden az olmamak üzere bölgenin ve çevresinin ihtiyacı olan yol ve donatı alanları, dere koruma bandları 15/02/2013 tarih 457 sayılı İBB Meclis kararı ile düzenlenmiş olan donatı alanları da dikkate alınarak düzenlenecektir. 1/1000 ölçekli plan yapılırken; bu planda gösterilen Konut YerleşmeAlanlarının %25'inden az olmamak üzere, plan bölgesinin ve çevresinin ihtiyacı olan yol ve donatı alanları ile ilgili kurumların belirlemiş olduğu (dere koruma kuşağı, Karayolu Kamulaştırma Sınırı vb.) koruma alanlarının belirlenmesinde; 15/02/2013 tarih 457 sayılı İBB Meclis kararı ile düzenlenmiş olan alanlar dikkate alınacaktır." denilmektedir. Ayrıca; 23.11.2016 t.t.li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği plan notlarında; "3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre yapılacak, imar uygulamaları etaplar halinde yapılacaktır. 18. Madde uygulaması sınırları plan üzerinde gösterilen sınırlar dahilinde yapılacaktır. 18. Madde uygulaması ile imar parsellerinin oluşturulmasında, planda belirtilen bahçe mesafeleri ve yapılaşma koşulları dikkate alınacaktır. Uygulamanın etaplar halinde yapılması durumunda etaplar arasındaki DOP+KOP alanları farkı %5'i geçemez." Denilmektedir. Ayrıca ilgilisinin.

28.01.2015 onay tarihli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına 13.04.2015 tarih ve 2015/801 sayı ile yapmış olduğu itiraz, Belediye Meclisimizin 2015/108 sayılı kararı ile uygun görülmemiş olup, 18.05.2016 tarih ve 12820 sayılı yazımızla ilgilisine tebliğ edilmiştir ve yazımız ekinde yer almaktadır. Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim” Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itirazı plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan oy çokluğu ile uygun görmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 267 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.