Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 282 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 282

Rapor Tarihi: 08.02.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 2451 sayı, 04.02.2017 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.02.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi (a) yazı ve ekleri ile müdürlüğümüze havale edilen İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Sakarya Mahallesi, 851 ada 14 parsele Koruma Kurulu kararı doğrultusunda tescilli anıtsal yapılar taraması yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi İ.B.B. Başkanınca 23.11.2016 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu parselde yer alan çeşmenin tescillenmesine yönelik ilgi (a) yazı eki 23.11.2016 onay tarihli Nazım İmar Planına uygun olarak müdürlüğümüzce meri yasa ve yönetmelikler gereği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hazırlanmış olup, yazımız ekinde yer almaktadır. İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Sakarya Mahallesi, 851 Ada 14 Parselde Yer Alan Çeşmenin Tesciline Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine esas ilgi (b), ilgi (c), ilgi (d), ilgi (e), ilgi (f) kurum ve kuruluş görüşleri yazımız ekindedir. İlgi (b) İstanbul II. Numaralı K.V.K.B.K. Kararında;"...İstanbul İli, Sakarya Mahallesi, 851 ada 14 parsel sayılı yerde bulunan çeşmeye ilişkin iletilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan tadilatı tekliflerinin 2863 sayılı Yasa kapsamında sakıncası olmadığına, rölöve, restitüsyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi." Denilmektedir. İlgi (c) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısında; "...İstanbul II Numaralı K.V.K.B.K kararı ile tescillenen çeşmenin parsel içerisindeki kütlesinin Uygulama İmar Planı tadilatında gösterilmesi uygun olacaktır." Denilmektedir. İlgi (d) İSKİ yazısında; 6 maddelik teknik görüş ve şartlar belirtilmiş olup, herhangi olumsuz bir görüş bildirilmemiştir. İlgi (e) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; "...1/1000 ölçekli imar planı teklifleri, meri plandaki yola gerekli terklerin yapılması şartıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun

bulunmaktadır." Denilmektedir. İlgi (f) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; "...planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüd çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi vebu doğrultuda uygulamaya gidilmesi, koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölç. N.İ.Planı ve 1/1000 ölç. U.İ.Plan tadilatlarının yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." Denilmektedir. İlgi yazılara istinaden müdürlüğümüzce hazırlanan, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Sakarya Mahallesi, 851 Ada 14 Parselde Yer Alan Çeşmenin Tesciline Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve bu plan değişikliğine esas kurum görüşleri yazımız ekinde yer almaktadır. Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim.” Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Sakarya Mahallesi, 851 ada 14 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini oy birliği ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 282 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.