Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk ve Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 18 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+PLAN BÜTÇE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 18

RAPOR TARİHİ : 08.02.2017

İLGİ: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06.02.2017 tarih ve 2478 sayılı yazı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında; “5393 sayılı Belediye Kanunu'nun borçlanma başlıklı 68. maddesi "Belediye görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla kanun çerçevesinde usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir" denilmektedir.

Yine aynı kanunun e fıkrasına göre "Belediye ve Bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinde yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 sayılı VUK.göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarın yılı içinde toplam %10 unu geçmeyen iç borçlanmayı Belediye Meclisinin kararı , %10 unu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile yapabilir" denilmektedir.

19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında kanun, 2/B alanlarında bulunan taşınmazların güncelleme listeleri veya kadastro tutanaklarında ismi geçen kişilere veya bunların kanuni mirasçılarına doğrudan satılacağına ilişkin hükümler içermektedir.

Bahsi geçen kanuna istinaden satın alma başvurusunda bulunduğunuz İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesinde bulunan 157 Ada, 7 Parsel numaralı 9.912,83 m2 yüzölçümlü yerin rayiç bedeli 24.782.075.-TL ‘dir. Kanuni indirimler sonrasında satış bedeli 17.347.452.50.-TL'dır. Bu bedelin ödenebilmesi ve yatırım harcamalarında kullanılabilmesi için İller Bankası, Kamu ve Özel Bankalardan borçlanma yolu ile teminat mektubu veya krediye ihtiyaç duyulmuştur. Belediyemizin borç stokonu gösteren tablo ekte sunulmuştur.

05.01.2017 tarih ve 2017/05 sayılı Meclis Kararında" İller Bankası, Kamu, Özel Bankalardan Kapsamı, Süresi ve Zamanı Belediye Başkanı tarafından belirlenmek üzere en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 sayılı V.U.K. göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarın yılı içinde toplam %10 unu geçmemek üzere" şeklinde karar alınmış olup, aşan kısmına ilişkin kredi kullanılacağından kararın düzeltilerek İçişleri Bakanlığından onay alımına dair şeklinde ilave edilmesi hususunda yazımızın karar alınmak üzere Belediye Meclisi'ne havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesinde bulunan 157 Ada, 7 Parsel numaralı 9.912,83 m2 yüzölçümlü yerin çıkan bedelinin ödenebilmesi için İller Bankası, Kamu, Özel Bankalardan Kapsamı, Süresi ve Zamanı Belediye Başkanı tarafından belirlenmek üzere ilgili kanuna istinaden yasal koşullara uygun olmak kaydıyla kapsamı, süresi ve zamanı Belediye Başkanı tarafından belirlenmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun borçlanma başlıklı 68. maddesinin (e) fıkrasına göre "Belediye ve Bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinde yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 sayılı VUK.göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarın yılı içinde toplam %10 unu geçmeyen iç borçlanmayı Belediye Meclisinin kararı , %10 unu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile yapabilir" denildiğinden ve kanunda belirtilen % 10'luk sınırı aşan kısıma ilişkin kredi kullanılacağından dolayı İçişleri Bakanlığından onay almak üzere teklifin kabulü komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüş olup,

Takdiri Meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk ve Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 18 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 22 kabul vee 11 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.