GÖREV TANIMLARI

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüp Belediye Meclisinin ….. /….. /2019 tarih ve 2019/….. sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar:

Belediye : Eyüpsultan Belediyesi

Müdürlük : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Müdür : Destek Hizmetleri Müdürü

Çalışma İlkeleri

 • Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

 • Belediyemizi ziyarete gelen vatandaşlarımızda, Belediyeyi sahiplenme duygusunu oluşturmaya çalışmak.

 • Başkanlıkça verilen görev ve yetki çerçevesinde Belediye birimlerinin ihtiyaçlarını zamanında temin ve teslim etmek.

 • Birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alma ve ihale süreçlerini mevzuata uygun olarak karşılamak.

Personel Yapısı

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün personel yapısı; Müdür, Şef, Memur, İşçi, Sözleşmeli, Belediye Şirket Personeli ve diğer personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına, Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.

Müdürlük bünyesi; İhale ve Satın Alma Birimi, Destek Hizmetleri Ofis Destek Birimi, Bakım ve Onarım Birimi, Sevk ve İdare Birimi ile ilgili alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

 1. Tüm birimlerin satın alma ve ihale işlemlerini yerine getirmek.

 2. Belediye Başkanlığının malı olan tüm motorlu araçların (binek otomobil, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet ve iş makinaları vb. ) tamir ve periyodik bakımlarını yapmak.

 3. Belediyemizin diğer birimlerine araç ve şoför tahsis etmek.

 4. Belediyemizin demirbaşında olan araçların arızalanması halinde kendi atölyesinde onarım ve bakımlarını yapmak, kendi atölyesinde yaptırılması mümkün olmayanları kamu ihale mevzuatına uygun olarak yaptırmak.

 5. Araçların bakım onarım ve yakıt ikmali gibi ihtiyaçlarını müdürlük bünyesinde karşılama üzere kaporta, boyahane, kaynakhane, yıkama ve yağlama, lastikhane ve benzin istasyonu gibi departmanları oluşturmak.

 6. Belediyenin ihtiyacına cevap verecek şekilde tüm binek araç, otobüs, minibüs, midibüs, kamyonet, sepetli araç, kaldır götür, çift kabinli araç, pikap, çöp toplama ve nakil araçları, iş makineleri vb. hizmet araçların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale dosyası hazırlayarak muhtelif hizmet aracı kiralamak.

 7. İhtiyaç duyulduğunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında muhtelif cinste araç satın almak.

 8. Ekonomik ömrünü dolduran motorlu ve motorsuz her türlü aracın terkini için Belediye Encümenine dosya sunmak, terkin işlemi neticesinde Devlet İhale Yasası doğrultusunda ihtiyacı olan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Belediyelere satmak.

 9. Hurda olduğu kurulan komisyonca tespit edilen motorlu ve motorsuz araçların hurda terkini yapmak ve satışı için encümene dosya sunmak.

İhale ve Satın Alma Birimi

Belediyenin tüm satın alma süreçlerinin ihale işlemleri bu birim tarafından gerçekleştirilir. İhalelerin teknik şartnameleri talep yapan müdürlük tarafından hazırlanır. Mal alımlarında ilgili birim kabul komisyonu ile mal kabulü yapar. Yapım ve Hizmet alımlarında hak edişler talep yapan birim tarafından gerçekleştirilir.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yasal mevzuatlar çerçevesinde belediyemiz bütçesinin kamu yararına ve ilçemiz vatandaşlarının ortak menfaatlerine hizmet etmeye yönelik kullanılması ve müdürlüklerimizin talep ettikleri mal, hizmet ve yapım işlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer yasal mevzuat esasları çerçevesinde ihalelerde şeffaflık, gizlilik, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik ve ihtiyaçların uygun şartlarla, zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması gibi kriterleri esas alınarak doğru miktarda, doğru zamanda ve güvenilir kaynaktan uygun fiyatla temin etme görevini yerine getirmektedir.

Destek Hizmetleri Ofis Destek Birimi

 • Resmi kurum içi ve dışı yazışmaları yapar,

 • Kayıt altına alınan evrakları arşivler.

 • Müdürlük adına dış kurumlarla yazışma yapar.

 • Birim için gerekli olabilecek idari işlemler ile ilgili her türlü raporları hazırlar.

 • İhale dosya işlemlerini yapar.

 • Müdürlükte çalışan personelin özlük işlemleri ile ilgili yazışmaları yapar.

 • Belediyemiz araçlarının zorunlu trafik sigortaların, fenni muayenelerini yaptırmak, kazalarda oluşan maddi hasar bedellerini sigorta şirketlerinden tahsil için gerekli prosedürleri yerine getirmek.

 • Belediyeye alınan araçların trafik tescil işlemlerini yaptırmak.

 • Ekonomik ömrünü dolduran araç ve iş makinelerinin hurdaya ayrılma işlemlerini yerine getirmek.

 • Puantör aracılığı ile daimi ve geçici işçi personelin çalışmalarını, işe giriş ve çıkışlarını sigorta pirimleri ilgili tüm yasal dokümanları kontrol edip SGK’ya aylık bildirilmesini takip etmek ve gerçekleştirmek. Mevzuata göre fazla mesaileri takip etmek.

Bakım ve Onarım Birimi

Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlerinin rasyonel bir şekilde yürütmek ve temininde gerekli planlama ve organizasyonun sağlanması yerine getirmek.

Günlük, haftalık, aylık, 6 aylık ve yıllık bakım, onarım, yenileştirme, plan ve programlarını hazırlamak, tatbikini yapmak.

Hizmet için gerekli yedek parça ve sair malzemelerle diğer ihtiyaçların tespitini yapmak.

 1. Usta

Belediyemiz demirbaşına kayıtlı tüm araçların tamir, bakım ve onarımlarını yapmak.

 1. Depo Sorumlusu

Belediyemiz araçlarının ve iş makinelerinin tamirleri için kullanılan muhtelif yedek parça ve malzemelerinin muhafazasından, depoya giriş çıkışlarının takibinden ve bu doğrultuda yasal işlemleri yapmakla görevlidir. Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.

 1. Akaryakıt Sorumlusu

Kamu İhale mevzuatına uygun olarak Belediyemiz tarafından alınan akaryakıt ve madeni yağların teslim alınması, araçlara akaryakıt verilmesi, akaryakıt ve madeni yağların sarfiyat takip çizelgelerini düzenleme ile sorumludur.

Sevk ve idare Birimi

Müdürlük emrinde görev yapan şoför personelin ve araçların sevk ve idaresinden sorumludur.

 1. Eyüpsultan Başşoförlüğü

Eyüpsultan bölgesindeki hizmet birimlerinin ve başkanlığın araç ve şoförlük hizmetlerini yerine getirilmesinin sevk ve idaresini sağlamak. Çalışan araçların günlük, haftalık ve aylık çalışma takip çizelgelerini hazırlamak.

 1. Alibeyköy Başşoförlüğü

Belediye demirbaşına kayıtlı araçların sevk ve idaresini sağlamak. Diğer birimlere ihtiyaç ve taleplerine göre araç tahsis etmek. Şehir içi ve Şehir dışı cenazelere otobüs tahsisini sevk ve idaresini yapmak. Çalışan araçların günlük, haftalık, aylık çalışma takip çizelgelerini hazırlamak.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Destek Hizmetleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

a. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

b. 5393 sayılı Belediye Kanunu,

c. 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu,

d. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

e. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

f. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

g. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

h. 4857 sayılı İş Kanunu,

i. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

k. İlgili Bakanlıkların Tebliğ Ve Genelgeleri Ve İlgili Diğer Mevzuat.

Devamını Oku