GÖREV TANIMLARI

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüpsultan Belediye Meclisinin ….. /….. /2017 tarih ve 2017/….. sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar:

Belediye : Eyüpsultan Belediyesi

Müdürlük : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Müdür : Destek Hizmetleri Müdürü

Çalışma İlkeleri

  • Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.
  • Belediyemizi ziyarete gelen vatandaşlarımızda, Belediyeyi sahiplenme duygusunu oluşturmaya çalışmak.
  • Başkanlıkça verilen görev ve yetki çerçevesinde Belediye birimlerinin ihtiyaçlarını zamanında temin ve teslim etmek.
  • Birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alma ve ihale süreçlerini mevzuata uygun olarak karşılamak.
  • Araç ve İş Makineleriyle ilgili nakil, tamir, bakım, sigorta gibi işlemleri; ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde sonuçlandırmak.
  • Tüm araç ve makineler ile bunların şoför ve operatörlerinin, her an çalışabilir ve görevlerini ifa eder durumda olmalarını sağlamak.

Personel Yapısı

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün personel yapısı; Müdür, Şef, Memur, Sözleşmeli ve diğer personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

  • Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına, Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
  • Müdürlük bünyesi; Satın Alma Birimi, İhale Birimi, Ulaştırma ve Lojistik Hizmetleri Birimi, Müdürlükler Arası İhale Koordinasyon Birimi ve Destek Hizmetleri Ofis Destek Birimi ile ilgili alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Destek Hizmetleri Müdürlüğü tüm birimlerin satın alma, ihale işlemlerini ve araç taleplerini yerine getirir.

İhale ve Satın Alma Birimi

Belediyenin tüm satın alma süreçlerinin ihale işlemleri bu birim tarafından gerçekleştirilir. İhalelerin teknik şartnameleri talep yapan müdürlük tarafından hazırlanır. Mal alımlarında ilgili birim kabul komisyonu ile mal kabulü yapar. Yapım ve Hizmet alımlarında hak edişler talep yapan birim tarafından gerçekleştirilir.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yasal mevzuatlar çerçevesinde belediyemiz bütçesinin kamu yararına ve ilçemiz vatandaşlarının ortak menfaatlerine hizmet etmeye yönelik kullanılması ve müdürlüklerimizin talep ettikleri mal, hizmet ve yapım işlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer yasal mevzuat esasları çerçevesinde ihalelerde şeffaflık, gizlilik, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik ve ihtiyaçların uygun şartlarla, zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması gibi kriterleri esas alınarak doğru miktarda, doğru zamanda ve güvenilir kaynaktan uygun fiyatla temin etme görevini yerine getirmektedir.

Ulaştırma ve Lojistik Hizmetleri Birimi

Belediyemiz birimlerine araç ve şoför tahsis etmek, araçların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, yakıt ihtiyaçlarını karşılamak birimin temel görevleridir.

Bünyemizdeki resmi araç ve iş makinelerimiz ile ihale yoluyla kiralanan hizmet araçlarımız, ihtiyaç ve öncelikler gözetilerek belli bir plan ve program dâhilinde tüm ilçe vatandaşlarımızın ve müdürlüklerimizin hizmetine sunulmuştur.

İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın cenazeleri için belediyemizden talep ettikleri araçlar, ilçemizdeki sivil toplum kuruluşları, okulların düzenlemiş olduğu gezi ve organizasyonlar için yapılan otobüs talepleri, belediyemiz tarafından düzenlenen kültür turları müdürlüğümüze bağlı ulaşım hizmetleri birimi tarafından karşılanmaktadır.

Müdürlükler Arası İhale Koordinasyon Birimi

Müdürlükler tarafından yapılan ihalelerin kontrol ve takibini yapar.

Destek Hizmetleri Ofis Destek Birimi

Resmi kurum içi ve dışı yazışmaları yapar, kayıt altına alınan evrakları arşivler. Müdürlük adına dış kurumlarla yazışma yapar. Birim için gerekli olabilecek idari işlemler ile ilgili her türlü raporları hazırlar. İhale dosya işlemlerini yapar. Müdürlükte çalışan personelin özlük işlemleri ile ilgili yazışmaları yapar.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Destek Hizmetleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

a. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

b. 5393 sayılı Belediye Kanunu,

c. 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu,

d. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

e. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

f. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

g. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

h. 4857 sayılı İş Kanunu,

i. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

j. Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği,

k. İlgili Bakanlıkların Tebliğ Ve Genelgeleri Ve İlgili Diğer Mevzuat.

Devamını Oku