GÖREV TANIMLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüpsultan Belediye Meclisinin ….. /….. /2017 tarih ve 2017/….. sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Strateji Geliştirme Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye : Eyüpsultan Belediyesi

Müdürlük : Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Müdür : Strateji Geliştirme Müdürü

Çalışma İlkeleri

Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek. Hizmet kalitesinin arttırılması ve daha ekonomik olması için; Uygulayıcı birimlerin ihtiyaçları olan araştırma, geliştirme, kıyaslama, fizibilite çalışmalarını hazırlar ve çalışmalarını paylaşımcı ve geliştirici bir şekilde ifa eder.

Personel Yapısı

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün personel yapısı; Müdür, Şef, Memur, Sözleşmeli ve diğer personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

 • Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
 • Müdürlük bünyesi; AR-GE Ve Projeler Birimi, Kurumsal Sistem ve Süreç Geliştirme Birimi, ESTAM Birimi, EYSAM Birimi, ESAY Birimi ve Strateji Geliştirme Ofis Destek Birimi ile ilgili alt birimlerinden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu, Yatırım Programı gibi kurumsal çalışmaları yapmak, kurumsal kaliteyi arttırıcı kalite, süreç, sistem geliştirme çalışmalarını yürütmek, iç kontrol çalışmalarını yürütmek, hizmetlerin etkinliği için araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak, tüm birimleri ilgilendiren planlama izleme ve raporlamaları yapmak, hibe ve fon kaynakları ile hizmetlere katkı sağlamak müdürlüğün görevleridir.

AR-GE ve Projeler Birimi

Eyüpsultan Belediyesinin kültürel, sosyal, ekonomik ve inovatif hedeflerinin gerçekleştirilmesine ilişkin konusuyla alakalı her türlü veriyi toplar, analiz edilip, raporlar ve ilgili birimlerle paylaşır. İlçede gerçekleştirdiği saha araştırmalarında Kente, Kentliye ve Kuruma yönelik ihtiyaçların belirlenmesini sağlar ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda projeler geliştirir, ilgili birimlerle paylaşır ve yürütülmesini izler. Birimlerin ihtiyaç duyduğu veya geliştirme çalışmaları içerisinde yapılması öngörülen konularda çözüm önerileri sunar ve proje geliştirmelerine katkı sağlar. Belediyeye başvurusu yapılan uygulama ortaklığı veya fon desteği amacıyla iletilmiş olan proje tekliflerini değerlendirir, başvuruların uygun formatta hazırlanmasını talep eder, başvuru sürecini takip eder ve gerektiğinde projenin geliştirilmesine katkı sağlar. Çeşitli uluslararası ve ulusal fon kaynaklarının takibini yapar, bu takip neticesinde elde ettiği veriyi ilgili müdürlük ve birimler ile paylaşır, belediye faaliyet ve projelerinden uygun bulunanların bu kaynaklara başvurusunun yapılmasını sağlar. Çeşitli fon kaynaklarından, fon alınan projelerin Belediyenin ilgili birimi nezdinde yürütülmesini organize eder ve yürütülme aşamalarını izler. Belediyede yürütülen proje ve faaliyetleri takip ederek çeşitli bu proje ve faaliyetlerin yarışmalarda ödüle aday gösterilmesi hususunu yarışmaları takip eder, başkanlık ve müdürlükleri bilgilendirir, yarışma başvuru sürecini yönetir, süreç hakkında ilgililere raporlama yapar. Yurt içinde; yerel yönetimler, birlikler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ve farklı alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile ilişkilerin geliştirilmesini ve yeni ilişkiler kurulmasını sağlayacak çalışmalar yapar. Konusuyla ilgili yayın ve araştırmaları takip eder, elde edilen bilgileri ilgili makamlara iletir. Konusuyla ilgili çalıştaylarda raporların hazırlanmasını sağlar, Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek, AR-GE çalışma alanı ile ilgili konferans, seminer, bilgi şöleni, panel, toplantı, tartışma platformları, fuar, bilgi paylaşım ortamlarına aktif olarak katılır, görüş bildirir ve gerektiğinde katılım sağlar.

Kurumsal Sistem ve Süreç Geliştirme Birimi

Belediye bünyesinde kalite yönetim çalışmalarını koordine eder, hizmet süreçlerini sürekli geliştirir. Tüm hizmetlerin denetime hazır hale getirilmesi için iç kontrol gereklerini koordine eder, izler ve raporlar. Stratejik yönetimin gereği olarak 5 yıllık stratejik planı performans göstergeleri bazında tüm birimleri izler, diğer belediyeler ile kıyaslayarak ilerleme durumu hakkında yöneticiyi sürekli bilgilendirir. Hizmetlerinde hedef kitlesi Eyüpsultan İlçesi ve halkı olan diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirlikleri yapar.

ESTAM Birimi

Eyüp Sultan Tarihi Merkez; Arpacı Hayrettin Sokak, Çömlekçiler Caddesi ve Zalpaşa Caddesi’nin Eyüp Sultan Meydanı ile birleştiği noktadan geniş bir yay çizerek Hz. Halid Bulvarı ile sınır teşkil ederek Bülbüldere ceddesinden Pier Lotiyi içine alarak Haliç’e inip haliç kıyısından devam ederek Haliç köprü sınırı ile kapanan alanı kapsamakta olup, daha geniş bir alanı kapsayan sit alanı içerisinde yer alan diğer sosyal ve kültürel doku odaklarıyla (Nişanca Meydanı, Düğmeciler ve İslambey gibi) da ilişkilendirilen ve sınır olduğu caddelerde ki diğer cepheleride kapsayan alandır.

Eyüp Sultan Tarihi Merkez (ESTAM) düzenleme alanı ve etkileşim alanlarının tarihi kimliğinin korunması, ortaya çıkarılması ve bilinirliğinin arttırılması; Eyüp Sultan Tarihi Merkez'inde ziyaret deneyiminin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi; Eyüp Sultan Tarihi Merkez'inde ziyaretçi memnuniyetinin arttırılması; yaşam kalitesinin arttırılması ve Eyüp’ün tarihi merkezinin İstanbul ile daha entegre bir yer haline getirilmesi; Eyüp Tarihi Merkezi için koruma ve bilgilenme perspektifini merkezine alan katılımcı ve sürdürülebilir bir yönetim ve planlama çalışmaları oluşturularak, Eyüp Sultan Tarihi Merkez alanının işleyişine, merkez alanın ziyaretçi, esnaf, işyeri, hizmet sağlayanların (temizlik, güvenlik, yaşayanların (kullanıcılarının) alanı daha etkin ve kaliteli kullanımlarına ilişkin, uygulanacak ilke, politika ve programlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek, Tarihi Merkez Alanının korunması, kendini ortaya çıkarabilmesi, görünür kılınmasına ve etkin iletişime yönelik stratejiler oluşturulması ile ilgili işleri yapar.

Bu kapsamda her tür ve ölçekte planlar, projeler ve uygulamalar yapar, yaptırır, ilgili diğer müdürlükler ile koordinasyon ve iş birliği yaparak gerekli bütçeleri kullanır veya kullandırır. Diğer Kamu kurum ve kuruluşlarından ve ilgili fonlardan proje, tahsis, ödenek almak için çalışmalar yapar, avan, kesin ve uygulama projelerini ve uygulamaları yapar ve yaptırır. Belediyeyi görev alanı dahilinde ilgili kurumlarda temsil eder.

 • (Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne bağlı ESTAM (Eyüp Sultan Tarihi Merkez) birimi tarafından yürütülecek iş ve işlemler Eyüpsultan Belediye Meclisinin 04/05/2017 tarihli ve 2017/135 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan yönetmelik esaslarına göre koordine edilir ve uygulanır.)

EYSAM Birimi

Eyüp Sultan Araştırma Merkezi(EYSAM); Eyüpsultan’ın tarihi, zengin kültür birikimi, sanatı, ekonomisi, kentleşme olgusu üzerine araştırma/inceleme yaptırmak, yörede yetişen bilim/sanat adamlarını özendirmek, kent içinde konulması muhtemel sanat eserleriyle ilgili düzenleyici çalışmalarda bulunmak, yerel kültürün korunmasına, yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak ve böylece yerel imkânlarla evrensel kültüre hizmet etmek, dergiler, yayınlar hazırlayarak Eyüp üzerine çalışan araştırmacıları desteklemek, müze çalışmaları yapmak, dijital ve fiziki bir ihtisas kütüphanesi, dijital görsel arşiv merkezi oluşturulmak, Milli ve Milletlerarası düzeyde ilmi araştırmalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kongre, konferans ve sempozyum gibi geniş katılımlı ilmi etkinlikler düzenlemek, her türlü bilgi - belgenin tespiti, temini (bağış/satın alma) ve değerlendirilmesi konularında çalışmalar yürütür.

ESAY Birimi

Eyüpsultan Belediyesi başta olmak üzere Eyüpsultan ilçesinde meydana gelebilecek afet ve acil durumların öncesi, ânı ve sonrasında gerekli tüm çalışmaları planlar ve uygular.

Strateji Geliştirme Ofis Destek Birimi

Resmi kurum içi ve dışı yazışmaları yapar, kayıt altına alınan evrakları arşivler. Müdürlük adına dış kurumlarla yazışma yapar. Birim için gerekli olabilecek idari işlemler ile ilgili her türlü raporları hazırlar. İhale dosya işlemlerini yapar. Müdürlükte çalışan personelin özlük işlemleri ile ilgili yazışmaları yapar.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Strateji Geliştirme Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 2. 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 3. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
 4. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 5. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 7. 4857 sayılı İş Kanunu,
 8. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 9. 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
 10. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
 11. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
 12. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
 13. İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik,
 14. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,
 15. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat,
 16. 3194 sayılı İmar Kanunu,
 17. 2872 sayılı Çevre Kanunu,
 18. 5366 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve Uygulama yönetmeliği,
 19. 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun,
 20. 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu,
 21. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği,
 22. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
 23. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği,
 24. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği,
 25. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama Yönetmeliği,
 26. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

ESTAM

 1. 5393 Sayılı İlçe Belediyesi Kanunu/Madde 15,
 2. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği,
 3. 22 Nisan 2015 Tarih Ve 2015/3-12 Sayılı Ukome Kararı, yayalaşmış alanlar ile ilgili kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır,
 4. 2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
 5. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu/ madde 3(Ek), kanunlarına dayanılarak hazırlanmıştır.
Devamını Oku