GÖREV TANIMLARI

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüpsultan Belediye Meclisinin ….. /….. /2017 tarih ve 2017/…… sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Hukuk İşleri Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye : Eyüpsultan Belediyesi

Müdürlük : Hukuk İşleri Müdürlüğü

Müdür : Hukuk İşleri Müdürü

Çalışma İlkeleri

 • Bu yönetmeliğin “Müdürlüğün Görevleri” başlığı altında yazılı ilke ve esaslara uygun hareket etmek.
 • Belediye birimleri arasında fark gözetmeksizin, Belediyenin meşru menfaatleri doğrultusunda hukukun imkan verdiği bütün argümanları kullanarak etkili savunma yapmak.
 • Dava süreçlerinde hem Belediye Başkanını, hem bağlı bulunduğu başkan yardımcısını, hem de ilgili birim yöneticisini bilgilendirmek.
 • Belediye birimlerinden istenecek bilgi ve belgeler ile ihtiyaç duyulan birim görüşü hususunda, ilgili birimlere yeteri miktarda süre verebilecek bir planlama yapmak.
 • Belediye birimlerinden gelen Hukuki görüş taleplerine ilişkin cevapları; konusunun dışına çıkmadan, yol gösterir nitelikte ve anlaşılabilir bir ifadeyle hazırlamak ve süresi içerisinde ilgili birime göndermek.
 • Belediyenin menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak. Anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.
 • Belediyemiz açısından mali ve hukuki sonuçlar doğurabilecek eylem, işlem ve davaları titizlikle takip ederek; yaşanabilecek olası mali ve hukuki sorunlar konusunda gerekli bilgilendirmeleri ve uyarıları önceden yapmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 • Ortaya çıkabilecek sorunları hukuki ihtilaflara dönüşmeden çözmeye çalışmak.
 • Takip edilmekte olan hukuki ihtitaflara ilişkin dava dosyalarının sayısında azalma sağlayacak yöntemleri geliştirmek ve gerekli işlemleri yapmak.
 • Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve KİK kararları ile Resmi Gazetede yayınlanan mevzuat değişikliklerini ve mesleki dergileri takip edip, hukuksal yönden kurumun fayda ya da zarar görebileceği konuları önceden kestirmek ve Belediyenin ilgili birimlerini uyarmak.
 • Belediye birimlerine; şartname ve sözleşmelerin hukuka uygun olarak hazırlanması konusunda eğitim seminerleri düzenlemek.

Personel Yapısı

Hukuk İşleri Müdürlüğünün personel yapısı; Müdür, şef, memur, sözleşmeli ve diğer personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

 • Hukuk İşleri Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
 • Müdürlük bünyesi; Avukatlar ve Hukuk İşleri Ofis Destek Biriminden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Belediye tüzel kişiliği aleyhine açılmış bulunan davalara karşı savunmalar yapmak, belediye tüzel kişiliğinin menfaatlerini koruma ve geliştirme amacıyla davalar açmak, davalarla ilgili olarak keşiflere gitmek, kanun yollarına başvurmak, bunlarla ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmalar yapmak. Belediyenin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun kapsamına girmeyen, özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanan alacaklarının tahsili için icra takiplerini yürütmek, belediyenin diğer tüm birimlerine sözlü ve yazılı görüş sunmak suretiyle hukuki danışmanlık yapmak, resmi gazetede yayınlanan belediyeyi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren mevzuat değişiklikleri ile yeni çıkan kanun, yönetmelik, tebliğ ve benzeri düzenlemeleri günlük olarak takip etmek ve ilgili birimleri bilgilendirmek.

Hukuk İşleri Ofis Destek Birimi

Birime gelen evrakların kime tevzi edileceğinin tespitini yapmak. Dava dosyaları ile ilgili Her türlü yazışmaları ilgili mahkemeye iletmek. Avukatlarca yapılan yazışmalara yardımcı olmak. Sonuçlanan dava dosyalarının ilgili avukatın talimatı ile arşive kaldırmak.

Birim için gerekli olabilecek idari işlemler ile ilgili her türlü raporları hazırlamak. Müdürlükte çalışan personelin özlük işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak bu birimin sorumluluğundadır.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Hukuk İşleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 2. 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 3. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu,
 4. 2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu,
 5. 5237 Türk Ceza Kanunu,
 6. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu,
 7. 492 sayılı Harçlar Kanunu,
 8. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,
 9. 7201 sayılı Tebligat Kanunu,
 10. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,
 11. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu,
 12. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 13. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
 14. 3194 sayılı İmar Kanunu,
 15. 5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu,
 16. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 17. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 18. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
 19. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 20. 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
 21. 4857 sayılı İş Kanunu,
 22. 659 sayılı İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname,
 23. Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği,
 24. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.
Devamını Oku