T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

YAPI RUHSATI

-İstanbul İmar Yönetmeliği, İmar Kanunu ve 4708 sayılı yasaya göre yapı ruhsatı için belediyesine verilmesi gereken belgeler.(Ektedir)

30 GÜN

2

ÖN İNCELEME PROJESİ

- Dilekçe

- Tapu

- Çap

- Röperli Kroki

- İnşaat İstikamet Rölevesi

- Kot-Kesit

- Mimari Proje + cd

- Her cepheden en az 1 adet 3 boyutlu görsel ;

a)Parsel tamamı ve yol görünmelidir

b)Görseldeki cephe rengi uygulama rengi olmalıdır

Proje Hazırlanırken İzlenecek İşlemler

- Proje ve arsa bilgilerini içeren başlık

- 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı ve kesitleri (vaziyet planında arsa ve bina ölçüleri, mesafeleri, ağaç yerleşimi, otopark yerleşim projesi, kanal bağlantıları, drenaj sistemi)

- T.A.K.S Hesabı”

- K.A.K.S Hesabı”

- Otopark Hesabı”

- Sığınak Hesabı”

- Kat planları + en ve boy + tüm cephe görünüşleri+çatı planı”

- İ.S.K.İ kanal projesi

5 GÜN

3

STATİK PROJE (TADİLAT) ONAY İŞLEMLERİ

-Mimari projelere uygun statik projeler ve hesaplar

-İnşaat yapılacak arsaya ait jeoloji ve jeofizik .Mühendisleri Odasından tescilli zemin etüd raporu

-İlave kat yapılması halinde konusunda uzman kurum veya kuruluşlardan yada Üniversitelere ve Resmi kurumlarca onaylı raporlar

5 GÜN

4

TEMEL VİZESİ

- Dilekçe

- S.S.K açılışı

- Kontur-Gabari İnşaat Aplikasyonu ve *.dxf uzantılı cd’ye kopyalanmış dosyası

- Bohçalama ve topraklamayı gösteren Fotoğraf

- İş güvenliği yasası fotoğrafları ( Koruma perdesi, uyarı levhası fotoğrafları)

- Topraklama tutanağı

- Bohçalama tutanağı

- İlgili harita mühendisinin tescil belgesi - 7/28 günlük beton numune sonuçları

- Kalıp ve beton tutanakları

- Ruhsatın temel vizesi kısmı yapı denetim firması tarafından onaylanası

- Fotoğraf ( Genel imalatı, inşaat perde, ruhsat tabela gösteren fotoğraf )

- Temel ruhsatı

- İ.S.K.İ kanal bağlantısı

10 GÜN

5

SU BASMAN

- İ.S.K.İ kanal bağlantısı

- Kontur-Gabari İnşaat Aplikasyonu ve *.dxf uzantılı cd’ye kopyalanmış dosyası

- İlgili harita mühendisinin tescil belgesi

- 7/28 günlük beton numune sonuçları

- Kalıp ve beton tutanakları

- Ruhsatın temel vizesi kısmı yapı denetim firması tarafından onaylanası

- Fotoğraf

10 GÜN

6

TEMDİT RUHSATI

-Üniversiteler, meslek odaları ve bu konuda yetki belgesine haiz kuruluşlardan binanın statik yönden incelendiğine dair belge -‘inşaat hiç başlamamışsa veya inşaat halinde ise temel ruhsatında istenen belgeler ‘

-Bina bitmiş ise tapu veya tapu yazısı ve gerekli harçlara ait harç makbuzu

10 GÜN

7

GÜÇLENDİRME RUHSATI

-Statik projeler (Güçlendirme) ve teknik rapor

- Teknik uygulama sorumlusu Üniversiteler, meslek odaları ve bu konuda yetki belgesine haiz kuruşlardan binanın statik yönden inceleneceğine dair belge

15 GÜN

8

TADİLAT RUHSATI

- İmar durumu

- Tapu + çap + röperli kroki

- İnşaat istikamet rölevesi

- Kontur – gabari tespiti

- Binaya ait ruhsat + iskan belgesi + tasdikli proje

- Ruhsat süresi dolan inşaatlarda ise, ‘Temel ruhsatında istenen belgeler Üniversiteler, meslek odaları ve bu konuda yetki belgesine haiz kuruluşlardan binanın statik yönden incelendiğine dair belge

- Yapılacak tadilata ve ilave kata ait teklif mimari, statik, ısı yalıtım projeleri

10 GÜN

9

YIKIM RUHSATI

-İmar durumu

- Tapu hissedar yazısı

- Tüm hissedarların muvaffakatnamesi (noterden tasdikli)

- Elektrik, su ve doğalgaz kesildiğini bildiren yazılar

- Emlak vergisi ilişik kesme yazısı

- Eski eser binalarda Anıtlar kurulu kararı

- Tapu + çap + röperli kroki

- Binanın boş olması

- Binanın eski eser kaydının bulunup bulunmadığının tespiti

10 GÜN

10

ONARIM VE İSKELE BELGESİ

- Tapu hissedar yazısı

- Teknik uygulama sorumlusu

- İşgaliye makbuzu ve harç makbuzu

- Apartman yönetim kurulu kararı

- Yapı kullanma izin belgesi

5 GÜN

11

BASİT ONARIM BELGESİ

- Dilekçe

- Harç makbuzu

- Yapı Kulalanım İzin Belgesi(İskan)

5 GÜN

12

BAHÇE DUVARI RUHSATI

-Dilekçe

-Tapu (yeni tarihli)

-Çap

-Röperli kroki

-İmar durumu

-Statik proje

-Harç makbuzu

10 GÜN

13

İŞ BİTİRME BELGESİ

- Dilekçe

- Tesisat muayene raporu

- Temel üstü ruhsatı, ısı yalıtım vizesi yapılmış yapı ruhsatın aslı

Ruhsat 2-5 yılı doldurmuş ise ruhsat temdidi yapılması

- Binanın işlenmiş olduğu aplikasyon krokisi

- Yapı denetim iş bitirme raporu

- İskana esas ön rapor

- İ.S.K.İ den kanal bağlantı uygunluk yazısı.

-Projesi İtfaiye Müdürlüğünden tasdikli ise, İtfaiye Müdürlüğü uygunluk yazısı

- Projesi sığınak yönetmeliğine göre tasdikli ise Sivil Savunma Müdürlüğü yazısı

- Gerekli sayıda ağaç dikiminin temini

- SSK Bölge Müdürlüğü’nden prim borcu olmadığına dair yazı

- Eski eser tescilli binalarda ;İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıkları koruma kurulu uygunluk yazısı yada KUDEB uygunluk yazısı

- Müteahhit, Yapı denetim veya (TUS) ; ilgili olan mülkiyet sahibinden inşaatın T.S.E ve projeye göre uygun yapıldığına dair taahhütname verilmesi

- Son hak ediş

- Sığınak var ise, Kaymakamlık Sivil Savunma Müdürlüğü’nden sığınak yazısı

- Nitelik belgesi

15 GÜN

14

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKAN)

- Harç makbuzu

-Müdürlüğümüzce onaylanmış İş Bitirme Belgesi

-Vergi Dairesinden nitelik belgesinin cevabı yazısı.

15 GÜN

15

KAT İRTİFAKI LİSTE TASDİKİ

- Dilekçe

- Tapu nüshalı proje

- Kat irtifak listesi

- Harç makbuzu

3 GÜN

16

YAPI FOTOĞRAF TASDİKİ

- Dilekçe

- Yapı kullanma izni (İskan)

- 13*18 ebat cephe fotoğrafları (2’şer adet)

- Harç makbuzu

3 GÜN

17

SURET TASDİKİ

- Dilekçe

- Proje sureti

- Harç makbuzu

3 GÜN

18

ŞİKAYETLER

-Dilekçe

15 GÜN

19

STATİK RAPOR

-Dilekçe veya mahallen tetkik

-Mülkiyet durumu tespiti

-Statik rapor düzenlenmesi

10 GÜN

20

ASANSÖR TESCİL BELGESİ

-Başvuru Dilekçesi (Yapı Ruhsatı Sahibi Ve Asansör Firması Tarafından Islak İmzalı,Asansör montaj adresi ,yapı sahibi,pafta,ada,parsel, bilgileri bulunmalı)

-Asansör tescil belgesi (Asansör işletme, bakım ve periyodik kontrol yönetmeliği ek 2’ deki Asansör tescil belgesi düzenlenecek, Kaşeli ve ıslak imzalı.)

-Yapı ruhsatı fotokopisi

-İlk periyodik kontrol raporu (Yeşil Etiketli olması gerekmektedir.)

-AB Uygunluk Beyanı, (2014/33/AB EK II'ye uygun şekilde doldurulmalı, Firma kaşeli ve ıslak imzalı)

-Asansörde kullanılan güvenlik aksamlarına ait AB Uygunluk Beyanı, (Firma kaşeli ve ıslak imzalı)

-Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen Uygunluk Belgesi veya Raporu (Kontrollü Kopya Kaşeli, Asansör Firması Kaşeli Ve İmzalı)

-Sanayi Sicil Belgesi (Kontrollü Kopya Kaşeli, Asansör Firması Kaşeli Ve İmzalı)

-TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (Kontrollü Kopya Kaşeli, Asansör Firması Kaşeli Ve İmzalı)

-Garanti Belgesi (Asansör işletme, bakım ve periyodik kontrol yönetmeliği ek 4’ deki Garanti belgesi düzenlenecek, Kaşeli ve ıslak imzalı.)

-Başvuru sahibi asansör monte eden tarafından asansör yaptırıcısına kesilen montaj ve proje bedeli dahil faturası (Fatura üzerinde asansör kimlik numarası,seri numarası,montaj adresi veya ada/parsel bilgilerinden biri mutlaka olmalı (Kontrollü kopya kaşesi, Asansör firma kaşesi ve imzalı))

-Firma Yetkilisinin İmza Sirküleri Sureti (Kontrollü Kopya Kaşeli, Asansör Firması Kaşeli Ve İmzalı)

-Motor Beyanı (Asansör Firması Tarafından Islak İmzalı)

-Asansör montaj teslim tutanağı. (Yapı ruhsat sahibi/Bina Sorumlusu ve asansör firması yetkilisi ıslak imzalı olmalıdır.)

-Asansör güvenlik ekipmanları "CE" belgeleri (Kontrollü kopya kaşesi, Asansör firma kaşesi ve imza)

-Asansör Bakım Sözleşmesi Fotokopisi (Kontrollü Kopya Kaşeli, Asansör firma yetkilisi ve bina sorumlusu imzalayacak)(Asansör Monte Eden Bakımı Yetkili Servise Devrecekse İki Yıllık Noter Onaylı Yetkili Servis Sözleşmesini de Eklemelidir.)

-Asansör Son Kontrol Muayene Raporu (Asansör Firması ve Mühendisler tarafından ıslak imzalı)

-Asansör Proje Mühendislerine Ait "SMM" Belgeleri Ve Kayıt Belgeleri Fotokopileri,İmza Beyannameleri (Kontrollü Kopya Kaşeli, Asansör Firması Kaşeli Ve İmzalı) (Makina Ve Elektrik Mühendisleri)

-Projeyi imzalayan mühendislerin ilgili asansör firmasında çalıştıklarına dair, SGK Onaylı maaş bordrosu

-1 adet Asansör projesi (uygulama, trafik hesapları, mukavemet hesapları)

-Tescil belgesi ücreti makbuzu

-İskan belgesi

-Asansör tescil belgesinin verilmesi

7 GÜN

BAŞVURU ESNASINDA GEREKİYORSA TÜM RUHSAT MÜRACAATLARINDA HİSSEDAR MUAFFAKATI (NOTER ONAYLI) GETİRİLİR.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

RUHSAT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1

Yeni Tarihli Tapu (1 ay süreli)

2

Çap

3

Röperli

4

İmar Durumu

5

Borcu Yoktur Yazısı (Hesap İşleri Müdürlüğünden)

6

Kot Kesit

7

İstikamet

8

Hissedar Muvaffakatı (Tapu Hisseli ise)

9

23.Madde Harcı (Fen İşleri Müdürlüğünden)

PROJELER

10

Jeolojik Etüd

11

Isı Yalıtım Projesi (3 Takım)

12

Sıhhi Tesisat Projesi (3 Takım)

13

Elektrik Tesisat Projesi (3 Takım)

14

Mimari Proje(4 Takım)

15

Statik Proje (3 Takım) (Statik Hesap 2 Takım)

16

İski Yazısı

17

Tescil (İmar Kaleminden)

18

Sığınak Yazısı (Gerekiyorsa)

19

İtfaiye Yazısı (Gerekiyorsa)

20

Mühendislere Verilen Vekaletname

ODA BELGELERİ (MÜHENDİS SİCİL)

21

Mimarlar Odası

22

İnşaat Mühendisleri Odası

23

Makine Mühendisleri Odası

24

Elektrik Mühendisleri Odası

25

Jeoloji Mühendisleri Odası

SORUMLULUK BEYANI

26

Mimari Sorumluluk Belgesi

27

İnşaat Müh. Sorumluluk Belgesi

28

Makine Müh. Sorumluluk Belgesi

29

Elektrik Müh. Sorumluluk Belgesi

30

Komşu Muvaffakatı + Çıkma Kaşeleri

MÜTEAHHİTLE İLGİLİ BELGELER

31

Mal Sahibinin Müteahhite Vekaletnamesi

32

Yapı Sözleşmesi (Müteahhit+Mal Sahibi)

33

Müteahhit Taahhütnamesi

34

Müteahhit İkametgahı

35

Müteahhit Faaliyet Belgesi

36

Ticari Sicil Kaydı

YAPI DENETİM

37

Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF)

38

Yapı Denetim Sözleşmesi

39

Yapı Denetim Taahütnamesi

40

Yapı Denetçi Belgesi

41

Yapı Denetçi İkametgahı

MAKBUZLAR

42

Otopark

43

Yapı Harcı

44

İmar Harcı

45

Otopark Taahhüdü

46

Şantiye Şefi Sözleşmesi

47

Şantiye Şefi İkametgahı (Mimar-Mühendis ise Oda Belgesi)Tekniker –Teknik Öğretmen Noter Tasdikli Diploma Sureti