GÖREV TANIMLARI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüpsultan Belediye Meclisinin ….. /…../2017 tarih ve 2017/….. sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye : Eyüpsultan Belediyesi

Müdürlük : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Müdür : İmar ve Şehircilik Müdürü

Çalışma İlkeleri

  • Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.
  • Kamu yararını üstün tutarak; toplumsal ihtiyaçlara uygun ve çevreye duyarlı sosyal, ekonomik ve kültürel amaçlı kentsel planlamalar yapmak.
  • Kent estetiğinin ve kentsel beğeni düzeyinin geliştirilmesi için cephe mimarisi ve peyzaj çalışmalarına yön vermek.
  • Engellilerin kent yaşamında karşılaşacağı sorunları ortadan kaldırmaya yönelik planlama ve uygulamalar yapmak.

Personel Yapısı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün personel yapısı; Müdür, Şef, Memur, Sözleşmeli ve diğer personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
  • Müdürlük bünyesi; Proje Ruhsat Birimi, İmar Durum ve Kudeb Birimi, Yapı Kontrol Birimi, İmar ve Şehircilik Ofis Destek Birimi ile ilgili alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Kanun, yönetmelik ve imar planlarına uygun imar durumu düzenlemek, Kanun, yönetmelik ve imar planlarına uygun hazırlanmış teklif mimari-statik projeleri onaylamak, onayı biten projelerin vergi, resim ve harçlarının ödenmesinin sağlanmak ve yapı ruhsatını düzenlemek, imar konulu Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, mahkemelerden gelen yazışma ve işlemleri yürütmek, ilgi kurumlardan ve şahıslardan gelen konulara bilgi vermek, İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yapı kullanma izin belgesi düzenlemek, İlgili kanunun mevzuat dahilinde güçlendirme ruhsatı, tadilat ruhsatı ve yıkım ruhsatı düzenlemek müdürlüğün görevleridir.

Proje Ruhsat Birimi

Mimari projeleri inceleyip onaylamak, kat irtifakı ile ilgili işlemleri yapmak, suret tasdiki yapmak, vatandaş şikayet konularını düzenlemek, geçici inşaat ruhsatı vermek, onaylanan her türlü yapı projeleri için ruhsat düzenlemek, yapı ruhsatı eki olan her türlü Elektrik, Mekanik, Tesisat ve Isı Yalıtım Projeleri ve Vizeleri inceleyerek onaylamak birimin asli görevleridir. Onaylı Mimari Projesine göre hazırlanmış statik projelerin mimari proje uygunluğunu yasa ve yönetmelikler doğrultusunda kontrol etmek ve onaylamak.

İmar Durum ve Kudeb Birimi

Kanun, yönetmelik ve imar planlarına uygun imar durumu düzenlemek ve şahıslardan gelen imar durumu talepleri hakkında bilgi vermek birimin görevleridir. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği onarım ön izin belgesini düzenlemek, yapılan tadilat ve tamiratların; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek, başlatılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin saptanması durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleriyle Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletmek, bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar planı koşulları da dikkate alınarak izin vermek ve denetlemek, Koruma Bölge Kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek, Koruma Bölge Kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için kullanma izin belgesi düzenlemek, taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları, Koruma Bölge Kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre gerekli işlemleri yapmak, uygulamayı durdurarak konuyu belgeleriyle Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletmek, tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam olmaları halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemleri yaparak durumu Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletmek, maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmek, Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak teknik eleman yardımında doğrudan görev almak ya da bu görevi üstlenenleri denetlemek birimin görevleridir.

Vatandaş talebi üzerine veya Belediyemizce hazırlanacak projeler için inşaat istikamet rölövesi ve kot kesim tanzim etmek, yol güzergahlarının araziye aplikasyonunu yapmak, ada revizyon ölçümleri, zemin aplikasyon belge onayı, tel yüksekliği ölçümü, parsel köşe kodları için ölçümü, kontur ve gabari ölçümü, diğer müdürlüklerce talep edilen her türlü ölçüm ve aplikasyon işleri, belediye mülkü parsellerin ifraz ve folyelerini hazırlamak, bina revizyonu yaparak halihazır harita üzerine işlemek birimin görevleridir.

Yapı Kontrol Birimi

İlçedeki yapıların plan ve projeler uygun olup olmadığını sahada denetlenmesini koordine etmek, aykırı yapılar konusunda yıkım işlerini yürütmek.

Ruhsat ve tanzim edilen yapıların ruhsat ve eklerine Fen ve Sanat kaidelerine uygun olarak inşa edilmesini denetlemek amacı ile 4708 sayılı denetim yasası çerçevesinde standart yapılaşmayı sağlamak.

Ruhsat ve eklerine Fen ve Sanat kurallarına uygun olarak inşa edilen denetlenen tüm seviyelerde olumlu sonuç alınan yapılara, yapı denetim firmalarının sorumluluk imzaları alınarak, yapının (%100) seviyesinde tamamlandığında “İş bitirme” tutanaklarını hazırlanmak. İrtifak hakkı tesisi kurulması.

Ruhsat ve eklerine aykırı inşa edilen ve ruhsatsız inşa edilen yapılara ilgili yasalar çerçevesinde yapı tatil tutanakları düzenlenerek, yasal süresi sonunda Belediye Başkanlığı, Belediye Encümenine sunularak yıkım ve para cezası kararlarını aldırarak, konu ile ilgili yasal yazışmaları takip etmek. Görev ve yetki alanları ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmaları yürütmek.

Mahkemelerden talep edilen proje bilgilerinin veya uygulamanın yerinde tetkik edilerek ilgili mahkemelere rapor olarak aktarılmasını sağlamak ayrıca; Hukuk İşleri Müdürlüğünden talep edilen teknik görüşlerin hazırlanarak ilgili Müdürlüğün savunma kriterlerine katkı sağlamak Müdürlüğümüze direkt olarak iletilen dilekçeler, Halkla ilişkiler tarafından iletilen yazılı form ve e-mail iletilerinin değerlendirmesinin yapılarak yasal işlemlerini yürütmek ve çözümlerini üretmek.

İskan müracaatı olan binaların projeye uygunluğunu kontrol ederek, Ruhsat Birimi, Yapı Denetim Birimi ile koordineli olarak iskan verilmesini sağlamak.

İmar yasası gereği yıkım kararı alınan yapıların alt yapı tesislerinden faydalandırılmaması hususunda ilgili kurumlara bilgi aktarılması ve Fen İşleri Müdürlüğüne gereğinin yapılması için yıkım kararlarına ait metrajlarının çıkartılarak gönderilmesini sağlamak.

Yasal işlemleri tamamlanan ancak işgal edilen yapıların işgalden arındırılması ve yasal olmayan inşaatların çalıştırılmaması için Zabıta Müdürlüğünden talepte bulunmak.

5216 sayılı Belediye yasasının 11. maddesi kapsamında teknik destek alınarak yapılan yıkımlarda katılım sağlanarak işlemlerin takibini yapmak. Yıkımlar esnasında ilgili kurumlara bilgi aktarılarak söz konusu yıkımı yapılacak yapıların altyapı kamu tesislerinin iptal edilmesi talebini yapmak ve de güvenlik sağlık gibi diğer hususlarda organizeyi sağlamak.

Devletin Hüküm ve tasarrufu altında bulunan arsa ve arazilerde veya özel-tüzel kişilere ait alanlarda izinsiz inşa edilen yapıların tespitinin yapılarak 775 sayılı yasanın ilgili maddelerinin uygulanması konusunda Zabıta Müdürlüğünce gereğinin yapılması için gerekli teknik yardımda bulunmak.

İlgilileri tarafından yıkılmak istenen yapılara mevzuata göre yıkım ruhsatı tanzim etmek.

İlçe sınırları içerisinde bulunan ve yıkılacak derecede tehlikeli olan yapıların tetkiki ve tebliğlerinin takibi ve 3194 sayılı yasanın 39. maddesine göre Encümen Kararı alınarak tehlikeli yapıların yıkımını sağlamak.

Görev ve yetki alanları ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yazışmaları yürütmek.

Deprem, yangın, su baskını yer kayması (heyelan) gibi afetlerde, 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirler, yapılacak yardımlara dair kanun gereği ve 5216 sayılı yasa gereği yasal, işlemlerin başlatılarak gerekli koordinasyonun sağlanması çalışmalarını gerçekleştirmek. İlçedeki deprem riskli binalarının tespiti ile önleyici hizmetler geliştirir. Olası afet senaryolarına göre ilçede afet yönetim sistemi oluşturmak ve öncülük etmek.

Vatandaş müracaatları halinde binaları statik yönden değerlendirerek gereğini yapmak ve vatandaşa bilgi vermek. Hazırlanmış olan güçlendirme projelerini incelemek ve ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde onaylamak.

İmar ve Şehircilik Ofis Destek Birimi

Müdürlüklere ve dış kurumlara birim adına resmi yazışmaları yapmak ve arşivlemek. İstek ve şikayetleri izlemek ve sonuçlandırmak. Müdürlükteki personel, ihale, rapor gibi idari ve operasyonel işlemleri gerçekleştirmek.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

a. 3194 sayılı İmar Kanunu,

b. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun,

c. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

d. 5393 sayılı Belediye Kanunu,

e. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,

f. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

g. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

h. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

i. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

j. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

k. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

l. 4857 sayılı İş Kanunu,

m. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

n. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun,

o. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

p. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

q. 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

r. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği,

s. İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik.

t. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği,

u. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği,

v. Otopark Yönetmeliği,

w. Sığınak Yönetmeliği

x. Asansör Yönetmeliği,

y. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği,

z. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,

aa. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama Yönetmeliği,

ab. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik,

ac. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.

Devamını Oku