GÖREV TANIMLARI

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüpsultan Belediye Meclisinin ….. /….. /2017 tarih ve 2017/….. sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye : Eyüpsultan Belediyesi

Müdürlük : Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Müdür : Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü

Çalışma İlkeleri

 • Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.
 • Hizmetlerde kaliteyi artırmak ve vatandaş memnuniyetini esas almak.
 • Engellilerin; hayatın her alanına katılımlarını sağlayabilecek çalışmalar yapmak.
 • Kadına yönelik taciz ve şiddetin, bir insan hakları ihlali olduğu inancıyla; şiddete maruz kalan kadınların yanında olmak.
 • Yoksul vatandaşların, yaşlıların, engellilerin, dul ve yetimlerin ekonomik ve sosyal hayatlarını desteklemek, hayatı onlar için huzurluca yaşanılabilir ve sürdürülebilir kılmaya çalışmak.
 • İlçemizde; yatağına aç yatan, soğukta dışarıda yatan kimse bırakmamak.
 • Sosyal yardımları; temel insan haklarına ve insan onuruna yakışır bir şekilde, toplumsal bütünleşmeyi sağlayacak bir tarafsızlıkla, gönüllülerin katılımcılığını ve paylaşımcılığını da sisteme dahil ederek yapmak.
 • İnsan sağlığını esas alan çalışmalar yapmak.

Personel Yapısı

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün personel yapısı; Müdür, Şef, Memur, Sözleşmeli ve diğer personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

 • Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
 • Müdürlük bünyesindeki; Sosyal Ekonomik Destek (SED) Birimi, Sağlık Hizmetleri Birimi, Rehabilitasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Birimi, STK ilişkileri Birimi, İŞKUR İrtibat Birimi, Kadın Sığınma Evi Birimi, Sosyal Destek Hizmetleri Veri Analiz Birimi, ESKEP Birimi ve Sosyal Destek Hizmetleri Ofis Destek Birimi ile ilgili alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

 • İlçe halkına yönelik her türlü sosyal yardım, sağlık, rehabilitasyon, iş ve kariyer geliştirme hizmetleri vermek ve desteklemek.
 • 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ve ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükler çerçevesinde Eyüpsultan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç tüm kesimlere (yaşlı, engelli, kadın, çocuk vb. dezavantajlı kesimler) ayni ve nakdi her türlü yardım işlerinin planlama, programlama ve organizasyon işlerini yürütmek.
 • Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde; Eyüpsultan Belediyesi bünyesindeki nakdi, eğitim, yiyecek, giyecek, yakacak ve kırtasiye yardımları ile Kadınlar, Engelliler, Yaşlılar, İşsizler, Madde Bağımlısı gibi dezavantajlı vatandaş gruplarına yönelik faaliyet ve projeler geliştirmek, birimler kurmak ve yönetmek.
 • Birim çalışmalarında; kalite güvencesi ile yenilikçi sosyal yardım uygulamaları yapmak, çalışmaları efektif yönetmek, etkili koordinasyon sağlamak, çalışmaları mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek ve stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflere uygun hareket etmek esastır.
 • Eyüpsultan ilçesi dahilinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların yardım başvurularını alıp saha ekibi tarafından sosyal durum incelemelerini yaparak bu bilgilerin bilgi işlem otomasyon sistemine aktarımı sağlamak, akabinde imkanlar ölçüsünde ihtiyacı olanlara yardım yapılmasını ve yardım bilgilerinin, sisteme girilmesini sağlamak.
 • Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olmak ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.
 • Sosyal dayanışmayı arttırma amacıyla gerektiğinde çeşitli kuruluşlarla işbirliği yaparak yardım kampanyaları düzenlemek.
 • Eyüpsultan'da ikamet eden engelli öğrencilere servis hizmeti vermek.
 • Eyüpsultan'da ikamet eden tekerlekli sandalyeye bağımlı engellilere özel asansörlü araçla hastane vb. gibi yerlere tedavi amaçlı gidip gelebilmeleri için servis hizmeti ve tekerlekli sandalye, havalı yatak, işitme cihazı, beyaz baston, koltuk değneği, protez, ortopedik ayakkabı vb. medikal yardımları yapmak.
 • Yardım Sandığı Değerlendirme Kurulu ve ilgili kurul ve komisyonlarda görev almak, yapılan çalışmalarda ekibinin motive edilmesi, verilen önerileri değerlendirerek gerektiğinde çalışmalara katılarak çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde olmak.
 • Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlamak. Birim ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli personelin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.
 • Bağlı olduğu Başkan veya Başkan Yardımcısı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
 • Birim faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleştirilmesini sağlamak, çalışmaları planlamak, izlemek, denetlemek ve koordine etmek.
 • Personel hareketlerini (izin, dış görev vb.) planlar, denetlemek, bilgilendirilme yapılmasını sağlamak.
 • İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

Sosyal Ekonomik Destek (SED) Birimi

İlçe halkından ihtiyaç sahibi olanları ihtiyaçları ile tespit ederek nakdi, eğitim, yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, mal ve malzeme gibi her türlü sosyal yardımın ulaştırılması işlemlerini yürütmek.

Sağlık Hizmetleri Birimi

Belediye personeline ve ilçe halkına yönelik koruyucu ve tedavi edici poliklinik, hemşirelik, laboratuvar, cenaze, hasta nakil ve koruyucu bakım gibi sağlık hizmetleri vermek.

Rehabilitasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Birimi

Eyüpsultan ilçe halkına yönelik kadınlar, engelliler, yaşlılar, madde bağımlıları gibi dezavantajlı vatandaş gruplarına yönelik iyileştirici ve geliştirici faaliyet/proje geliştirmek. Aile danışmanlık hizmetleri vermek.

STK (Sivil Toplum Kuruluşları) İlişkileri Birimi

İlçemizdeki Sivil Toplum Kuruluşları ile ilişkileri sağlamak ve ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik faaliyetler düzenlemek.

İŞKUR İrtibat Birimi

İlçe halkına yönelik işsiz vatandaşlar için iş bulma girişimlerinde bulunmak. İlçe halkının istihdam kapasitesini arttırmak üzere faaliyet ve projeler geliştirmek.

Kadın Sığınma Evi Birimi

Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi)’e bağlı olarak şiddete maruz kalan tüm kadın ve çocuklara; barınma, adli yardım, danışmanlık, istihdam sağlık ve eğitim vb. konularda hizmetler vermek.

Sosyal Destek Hizmetleri Veri Analiz Birimi

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünce ilçemizde yapılan tüm yardım ve faaliyetlerin veri, analizlerini yapmak ve raporlamak.

ESKEP (Eyüp Sultan Kadın Emeği Programı) Birimi

Eyüpsultan ilçesi sınırları dahilinde çalışmayan tüm kadınlara yönelik el emeği nakış, kuaför ve aşçılık gibi konularda eğitimleri verilerek istihdam sağlamak.

Sosyal Destek Hizmetleri Ofis Destek Birimi

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünde tüm resmi yazışmaları yapmak (Taşınır işlemleri, Gelen evrak, Giden evrak, defin işlemleri, Bimer, Bilgi edinme, talep takip birimler arası yazışma ve iletişim vb.)

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 2. 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 3. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu,
 4. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu,
 5. 5378 sayılı Özürlüler Hakkında Kanun,
 6. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 7. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 8. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
 9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 10. 4857 sayılı İş Kanunu,
 11. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 12. 2872 sayılı Çevre Kanunu,
 13. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
 14. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
 15. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat,
 16. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, ab. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,
 17. 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
 18. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
 19. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
 20. Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik,
 21. Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmi Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği,
 22. Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği,
 23. Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım Hizmetleri Hakkında Yönetmelik,
 24. İlgili Bakanlıkların Sosyal Yardımlar konusundaki Tebliğ ve Genelgeleri,
 25. Sosyal Hizmetler alanındaki Uluslararası mevzuat ile diğer mevzuat,
 26. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na Bağlı Kadın Konukevleri Yönetmeliği,
 27. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat,
 28. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, ab. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu.
Devamını Oku