GÖREV TANIMLARI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüpsultan Belediye Meclisinin ….. /….. /2017 tarih ve 2017/….. sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye : Eyüpsultan Belediyesi

Müdürlük : Temizlik İşleri Müdürlüğü

Müdür : Temizlik İşleri Müdürü

Çalışma İlkeleri

  • Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.
  • Hizmetlerde kaliteyi artırmak ve vatandaş memnuniyetini esas almak.
  • Çevre temizliğini; evlerimizin ve işyerlerimizin temizliği kadar önemsemek.
  • Temiz bir kentin, temiz bir toplum oluşumuna doğrudan katkı sağladığı bilinciyle çalışmak.
  • Çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi konusunda; meslek odalarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, resmi kurum ve kuruluşlarla, eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmak.
  • Çevreyi ve insanı birlikte korumak.

Personel Yapısı

Temizlik İşleri Müdürlüğünün personel yapısı; Müdür, Şef, Memur, İşçi, Sözleşmeli ve diğer personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

  • Temizlik İşleri Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
  • Müdürlük bünyesi; Temizlik İşleri Birimi, Çevre Koruma ve Kontrol Birimi ve Temizlik İşleri Ofis Destek Birimi ile ilgili alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Eyüpsultan Belediyesi sınırları içerisinde sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre oluşturulabilmesi için çöp toplama, süpürme, yıkama, belirli atıkları geri dönüştürme, halkı bilinçlendirme, zararlı her türlü çevre unsurlarından koruma ve kontrol altına alma müdürlüğün görevidir.

Temizlik İşleri Birimi

Belediye sınırları içerisinde çöp toplama, süpürme, yıkama gibi temizlik çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak birimin temel görevidir.

Çevre Koruma ve Kontrol Birimi

Her türlü çevre kirliliğini önleyici çalışmaları yapmak, ilçe halkını çevre konusunda bilinçlendirmek, her türlü geri kazanım çalışmalarını koordine etmek birimin görevidir.

Temizlik İşleri Ofis Destek Birimi

Resmi kurum içi ve dışı yazışmaları yapar, kayıt altına alınan evrakları arşivler. Müdürlük adına dış kurumlarla yazışma yapar. Birim için gerekli olabilecek idari işlemler ile ilgili her türlü raporları hazırlar. İhale dosya işlemlerini yapar. Müdürlükte çalışan personelin özlük işlemleri ile ilgili yazışmaları yapar.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Temizlik İşleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

a. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

b. 5393 sayılı Belediye Kanunu,

c. 2872 sayılı Çevre Kanunu

d. 4857 sayılı İş Kanunu,

e. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

f. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

g. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

h. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

i. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

j. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

k. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

l. 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

m. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,

n. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,

o. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği,

p. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,

q. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,

r. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği,

s. Tıbbi Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,

t. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği,

u. Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik,

v. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,

w. İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili mevzuat,

x. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat,

y. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu.

Devamını Oku