GÖREV TANIMLARI

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüpsultan Belediye Meclisinin 09/05/2019 tarih ve 2019/49 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye :Eyüpsultan Belediyesi

Müdürlük :Etüd Proje Müdürlüğü

Müdür :Etüd Proje Müdürü

Çalışma İlkeleri

 • Bu yönetmeliğin Eyüpsultan Belediyesi Müdürlükler Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

 • Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaratmak, çağdaş yerleşim ve çağdaş toplum hedeflerine ulaşmak amacıyla hedeflenen amacın gerçekleştirilmesini sağlayabilecek, halkın ve kullanıcıların beğenisini kazanabilecek, estetik fonksiyonel değişik ölçekte ve içerikte, Kent kimliğini belirleyici ve geliştirici projeler üretmek.

 • Kamu yararını üstün tutarak; toplumsal ihtiyaçlara uygun ve çevreye duyarlı, ekolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel amaçlı kentsel planlamalar yapmak projeler hazırlamak, hazırlatmak.

 • Eyüpsultan ilçesinde kentin tarihi bakımdan önem taşıyan mekânların korunmasını sağlamak amacıyla ihtiyaçlar doğrultusunda korunması gerekli kültür varlıklarını yeniden günümüz şartlarına uygun işlevlendirecek şekilde projeler yapmak veya yaptırmak, onaylatmak ve uygulamasını sağlamak.

 • Diğer Kamu kurum ve kuruluşlarından proje, tahsis, ödenek almak için çalışmalar yapmak, Meri uygulama imar planları doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlara göre taleplerle ilgili avan, kesin ve uygulama projelerini yapmak, yaptırmak, onaylatmak.

 • Eyüpsultan’ın kültürel ve tarihi değerleri ile ilgili araştırma ve tespitleri yapan, tarihi çevrenin korunmasına ve yaşatılmasına katkı sunan, kentin tarihi ve kültürel dokusunu koruyacak projeler hazırlamak.

 • Kent tarihi bakımından önem taşıyan korunması gerekli kültür varlıklarının işlevlerinin korunmasını sağlamak ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla kayıt altına almak.

 • Engellilerin kent yaşamında karşılaşacağı sorunları ortadan kaldırmaya yönelik planlama ve uygulamalar yapmak.

 • Belediyenin Müdürlükleri ve bağlı kuruluşları ile kurumun ilişkide bulunduğu kişi, kurum, kuruluş ve birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

Personel Yapısı

Etüd ProjeMüdürlüğünün personel yapısı; Müdür, şef, memur, işçi, sözleşmeli, belediye şirket personeli ve diğer personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

 • Etüd Proje Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.

 • Müdürlük bünyesi; Etüd Proje Birimi, AR-GE Birimi, Ofis Destek Birimi ile ilgili alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

 • Kamu yararını üstün tutarak; Eyüpsultan’ın kültürel ve tarihi değerlerini koruyan, toplumsal ihtiyaçlara uygun ve çevreye duyarlı, ekolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel amaçlı Projeler, Kentsel planlamalar ve Kentsel Tasarım Projeleri yapmak projeler hazırlamak ve/veya hazırlatmak.

 • 5393 sayılı Belediye Kanunu yetki alanı içinde 2863, 3386, 5226, 5366 ve ilgili diğer kanunlar kapsamında bulunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve bulundukları alanları etkileyen bölgeler, sit alanları, tarihsel çevreler için koruma ve yenileme amaçlı plan, proje, uygulama ve programları yapmak, yaptırmak, yürütmek, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını değerlendirmek ve geliştirmek ile görevli ve yetkilidir.

 • Belediyenin Müdürlükleri ve bağlı kuruluşları ile kurumun ilişkide bulunduğu kişi, kurum, kuruluş ve birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

 • Kentsel tasarım hizmetlerine yönelik politika ve proje geliştirmesine dönük olarak, uzman kişilerden danışmanlık almak ve bu konuda gerektiğinde danışma kurulları oluşturmak.

 • Eyüpsultan İlçesinin doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması, kentin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde hazırlanacak koruma ve yenileme amaçlı eylem programları, projeleri ve uygulamaları hazırlamak ve/veya hazırlatmak; bu amaçla gerekli parasal kaynakları, fonların teminini etüt ederek ulusal ve uluslararası hibe, fon ve kredilerden yararlanmak.

 • Belediye hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması yönünde (AR-GE) araştırma ve geliştirme çalışmalarını başlatmak, projeler geliştirmek, kontrolünü sağlamak.

 • Belediye sınırları içerisinde tarihi kültürel ve doğal eserlerin, kent tarihi bakımından önem taşıyan korunması gerekli kültür varlıklarının işlevlerinin korunmasını sağlamak ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla kayıt altına alıp envanterlerini çıkarmak, resim ve bilgilerini derlemek.

 • Eyüpsultan Belediyesi mülkiyetindeki korunması gerekli eski eser ve diğer gayrimenkullerin değerlendirme, geliştirme ve kullanımına yönelik fonksiyon tanımlaması türündeki uygun önerileri belirlemek.

 • Stratejik plana, yıllık performans programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak plan, proje ve uygulamalara yönelik yıllık programlarını yaparak yapılan her program için fiziki, sosyal, iktisadi, hukuki, idari, mali, fizibilite etütleri hazırlayıp, bunlara uygun koruma geliştirme, değerlendirme ve koruma ve yenileme amaçlı projelendirme, uygulama çalışmalarını ortaya koymak.

 • Her türlü "Kentsel Tasarım Rehberi"ni ve benzer amaçlı kılavuz dokümanı oluşturmak.

 • Proje yarışmaları düzenlemek.

Etüd Proje Birimi

 • Sağlıklı ve sürdürülebilir ve engelsiz bir kent yaratmak, çağdaş yerleşim ve çağdaş toplum hedeflerine ulaşmak amacıyla hedeflenen amacın gerçekleştirilmesini sağlayabilecek, halkın ve kullanıcıların beğenisini kazanabilecek, estetik fonksiyonel değişik ölçekte ve içerikte, kent kimliğini belirleyici ve geliştirici projeler üretmek.Yapılan veya yapılacak olan plan, program ve proje için sosyal, kültürel, fiziki, idari, mali fizibilite raporları ile uygulama idaresinin ve uygulamanın nasıl gerçekleşeceğinin tarifini ve yasal prosedürünü hazırlamak.

 • Çağdaş yerleşim ve toplum hedeflerine ulaşmak amacıyla, değişik ölçekte ve içerikte projeler üretmek, bu projelerin yönetimi ve uygulanması için gerekli koordinasyonu sağlamak,

 • Ayrıca fikir düzeyinde yada ön avan, kesin ve de tatbikat projelerini yapmak, yaptırmak.

 • Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili işlemleri yürütmek ve denetimlerini yapmak üzere kurulan Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) ile işbirliği yapmak.

 • Eyüpsultan’ın kültürel ve tarihi değerleri ile ilgili araştırma ve tespitleri yapan, tarihi çevrenin korunmasına ve yaşatılmasına katkı sunan, kentin tarihi ve kültürel dokusunu koruyacak projeler hazırlamak.

 • Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla, sit alanları ve tarihsel çevreler için Koruma Amaçlı Alt Ölçekli Uygulama Planlarını; gerektiğinde bu amaçla plan yapma yetkisine sahip olacak, eylem programlarını yapacak, her yapılan proje için uygulama programlarını hazırlayacak, cephe düzenlemeleri ile ilgili plan notları koyduracak öncelikleri belirleyecek, proje tarifleri yapacak ve proje konularını belirleyecektir.

 • Yapılan veya yapılacak olan plan, program ve projenin Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurul Kararı ile Nazım Planın koruma amaç, hedef, politika, strateji ve hükümlerine uygunluğunu sağlayacak öneri ve stratejileri geliştirecektir.

 • Rölöve ve restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli araştırma, raspa, muhtes dolgu vs. yabancı malzemelerin ayıklama ve kaldırma vb. yapım işlemlerini gerçekleştirebilmek için Müdürlük bütçesine yapım işleri bütçesinden yeterli ödeneğin aktarılmasını sağlayacak; rölöve, restorasyon, yapım ve projelendirme vb. bütünlük arz eden iş ve işlemlerin tümü müdürlük tarafından yerine getirilecektir.

 • Hazırlanan projeleri uygulayıcı birimlere iletmek, uygulamaları işbirliği içinde yürütmek.

AR-GE Birimi

 • Eyüpsultan Belediyesinin kültürel, sosyal, ekonomik ve inovatif hedeflerinin gerçekleştirilmesine ilişkin konusuyla alakalı her türlü veriyi toplar, analiz edilip, raporlar ve ilgili birimlerle paylaşır.

 • Gerçekleştirdiği saha araştırmalarında kente, kentliye ve kuruma yönelik ihtiyaçların belirlenmesini sağlar. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda projeler geliştirerek ilgili birimlerle paylaşır ve yürütülmesini izler.

 • Birimlerin ihtiyaç duyduğu veya geliştirme çalışmaları içerisinde yapılması öngörülen konularda çözüm önerileri sunar ve proje geliştirmelerine katkı sağlar.

 • Belediyeye başvurusu yapılan uygulama ortaklığı ve/veya fon desteği amacıyla iletilmiş olan proje tekliflerini değerlendirir, başvuruların istenilen nitelikte hazırlanmasını talep eder ve sürecini takip eder. Gerektiğinde projenin geliştirilmesine katkı sağlar.

 • Proje gelişim süresince ihtiyaç duyulan parasal kaynakların, Uluslararası ve ulusal fonların takibini yaparak, bilgi paylaşımında bulunmak, uygun başvurunun yapılabilmesini sağlamak ve sürecin kurum nezdinde takibini yapmak.

 • Yürütülen proje ve faaliyetleri takip ederek, yarışmalarda ödüle aday gösterilmesi hususunda takibini yapmak, başkanlık ve müdürlükleri bilgilendirmek, yarışma başvuru sürecini yönetmek, süreç hakkında ilgililere raporlama yapmak.

 • Yurt içinde; yerel yönetimler, birlikler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ve farklı alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile ilişkilerin geliştirilmesini ve yeni ilişkiler kurulmasını sağlayacak çalışmalar yapmak.

 • Konusuyla ilgili yayın ve araştırmaları takip eder, elde edilen bilgileri ilgili makamlara iletir. Konusuyla ilgili çalıştaylarda raporların hazırlanmasını sağlar, Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek, AR-GE çalışma alanı ile ilgili konferans, seminer, bilgi şöleni, panel, toplantı, tartışma platformları, fuar, gibi paylaşım ortamlarına aktif olarak katılır, görüş bildirir.

Ofis Destek Birimi

 • Müdürlüklere ve dış kurumlara birim adına resmi yazışmaları yapar ve arşivler.

 • İstek ve şikâyetleri izler, sonuçlandırır.

 • Birimler içerisindeki eksik ofis malzemelerin temini için gerekli müdürlüklere talepte bulunur.

 • İhale, rapor gibi idari ve operasyonel işlemleri gerçekleştirir.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Etüd Proje Müdürlüğü, bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

 2. 5393 sayılı Belediye Kanunu,

 3. 3194 sayılı İmar Kanunu,

 4. 2872 sayılı Çevre Kanunu,

 5. 5366 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve Uygulama yönetmeliği,

 6. 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun,

 7. 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu,

 8. 601 sayılı Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname,

 9. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

 10. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

 11. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

 12. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

 13. 4857 sayılı İş Kanunu

 14. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

 15. 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

 16. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği,

 17. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği,

 18. TMMOB Serbest Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeliği,

 19. Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğler,

 20. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat,

 21. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

 22. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik,

 23. 5366 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve yönetmeliği vb. kanun ve yönetmelikler.

Devamını Oku