GÖREV TANIMLARI

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüpsultan Belediye Meclisinin ….. /….. /2017 tarih ve 2017/….. sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye : Eyüpsultan Belediyesi

Müdürlük : Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Müdür : Park ve Bahçeler Müdürü

Çalışma İlkeleri

 • Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.
 • İlçemizdeki yeşil alan ve parkların nitelik ve miktarlarını, Avrupa Birliği standartlarına ulaştırmaya çalışmak.
 • Hizmetlerde kaliteyi artırmak ve vatandaş memnuniyetini esas almak.
 • İlçemizde yaşayan Engelli ve Yaşlı vatandaşlarımızın, genç ve sağlıklı vatandaşlarımız kadar park ve bahçelerden istifade edebilmelerini sağlamak.
 • Halkın dışarıya çıkma ihtiyacı hissettiği tüm mevsim ve günlerde; kent meydanlarının, park ve bahçelerimizin, tercih ve istifade edilebilir durumda olmalarını sağlamak.
 • Çocukları Televizyon ve İnternetin zararlı etkilerinden kurtarmak amacıyla; çocuk nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde, çocuk oyun guruplarıyla desteklenmiş Çocuk Parkları oluşturmak.

Personel Yapısı

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün personel yapısı; Müdür, Şef, Memur, İşçi, Sözleşmeli ve diğer personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
 • Müdürlük bünyesi; Park ve Bahçeler Projeler Birimi, Bakım Denetim ve İmalat Birimi, Park ve Bahçeler Mali ve İdari İşlemler Ofis Destek Birimi ile ilgili alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Eyüpsultan Belediyesi sınırları dahilinde park, bahçe, şev, kavşak ve orta refüjlerin düzenlenmesi, cadde ve sokakların ağaçlandırılması, bölgedeki yeşil alan ve parkların düzenli ve programlı bir şekilde yaşatılması için bakım ve onarımlarının yapılması, Kamu Kurumları ve Kamu yararı teşkil eden alanlarda çalışma yapılması faaliyetlerini gerçekleştirir.

Park ve Bahçeler Projeler Birimi

 • İmar planları ile ayrılmış park ve yeşil alanlar, spor ve rekreasyon alanları ile ağaçlandırılacak alanların uygulamalarının yapılabilmesini sağlamak için inceleme, etüt, planlama, danışmanlık ve diğer teknik hizmetlerin yapılması, gerekli etüt proje, detay planlarını ilgili birim personelleriyle birlikte koordineli bir şekilde çalışarak, arazi üzerinde tatbikinin yapılmasının sağlanması, Projelendirilecek alanların cinsini belirler (kavşak, orta refüj, gezinti alanları, çocuk oyun alanları vb.)
 • Alanların tanzimi için gerekli etüt, proje, detay çalışmalarını yapar; gerektiğinde diğer müdürlüklerle koordineli bir şekilde çalışır ve arazi üzerinde tatbikini yapar veya yaptırır.
 • Projelendirme birimleri veya müşavir kuruluşlarıyla her türlü kentsel tasarım ve peyzaj uygulamasını sağlar.
 • Park, bahçe, koru, yeşil alanlarda düşünülen fiziki ve mimari yapılaşma için görüş bildirir ve etüt eder.
 • Belediye sınırları dahilinde büyük ölçekli yeşil alanlarda ve sorumluluk alanına giren yerlerde bitkilendirme, peyzaj ve park çalışmaları yapması için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerinden talepte bulunur.
 • Halkın ağaç ve çevre sevgisini, bilgisini, bilincini geliştirecek aktiviteler yapar.
 • Çalışanları kalifiye hale getirmek için kurs, seminer ve toplantılar düzenler veya bu tür çalışmalara katılımlarını sağlar.
 • Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep ve şikayetini inceler, gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra açıklayıcı bilgiler verir.
 • Okullarda çocukların spor ve aktivite yapabilmeleri için gerekli proje ve çalışmaları yapar (oyun çizgileri, spor sahalarının tanzimi, hobi bahçesi oluşturma vs.)
 • Müdürlüğün çalışmaları ile ilgili Kurum, Kuruluş ve Birimlerle gerekli temas ve işbirliğini yapar.

Bakım, Denetim ve İmalat Birimi

 • Halkın parklardan sürdürülebilir ve maksimum düzeyde faydalanmalarını sağlamak amacıyla bakım/onarım, temizlik, ağaçlandırma vs. çalışmaların denetim ve koordinasyonunu sağlar.
 • İhtiyaç duyulan park alanlarını çevrelemek ve tehlikeli yerlerde kazaları önlemek amacıyla korkuluk koyar, tutunma, sınırlama elemanları ve tel, çit gibi çalışmalarla çevreyi tertipler.
 • Park düzenlemelerinde ihtiyaç duyulan bank, piknik masası, kameriye, spor elemanları, çöp kutusu vb.nin temin, montaj ve bakımlarının yapılmasını sağlar.
 • Halkın parklardan sürekli ve en üst düzeyde faydalanmalarını sağlamak için temizlik bakım, onarım çalışmalarına ara vermeden devam eder; bununla ilgili gerekli tedbirleri alır. Gerek duyulması halinde Park temizlik ve bakım malzemelerini koymak için kulübeler yapar/yaptırır.
 • Çim alanların tanzimi, ekimi, serimi, biçme ve bakım işlerini yürütür. Gerek çim gerekse diğer yeşil alanlarda arazinin büyüklük ve konumuna uygun sulama sistemleri oluşturarak periyodik bir sulama programıyla sağlıklı bir şekilde sulanmalarını sağlar.
 • Budama zamanı ağaçların budanması, kuruyanların kesilmesi, devrilenlerin kaldırılması, su sürgünlerinin alınması, bitkilere form verilmesi gibi bakım çalışmalarını yürütür.
 • Sorumluluk alanına giren bitkilerdeki hastalık ve zararlılarına karşı zirai mücadele eder.
 • Müdürlüğümüzün faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç duyulan araç gereç makine ve malzemeleri sağlar, aktif konumda olması için gerekli tedbirleri alır.
 • Park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları için temin edilen bitkisel toprak ve gübreyi mevcut bitkilerin bakımı için kullanır. Park ve yeşil alanlardaki düzenlemelerde ihtiyaç duyup elinde hazır bulunan bitki türlerininin bakımını yapar, kayıtlarını tutar. Sorumluluk alanındaki park ve yeşil alanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere fidanlık oluşturur burada imalat, depolama ve bakım çalışmaları yapar.
 • İlçemiz sınırları dahilinde başka Kurum, Kuruluş, Birim ve kişilerin Müdürlüğümüzü ilgilendiren çalışmalarını denetler, gerektiğinde müdahale eder.
 • Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalara zarar verilmesi ve zarar verenlerin tespiti halinde durum rapor edilir ve zararı tazmin yolunda gerekli çalışmaları yapar.
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu mal ve malzemeleri tespit eder ve temini için gerekli hazırlıkları yapar.
 • Mal ve hizmet alımı işleri ile ilgili ihalelerde ihalelerin metraj, keşif, birim fiyat analiz ve tarifleri, yaklaşık maliyetleri, teknik şartname hazırlıkları vb ile ilgili ihale dosyası hazırlıklarını yapar.
 • Yüklenici tarafından yapılan iş ve hizmetin, alınan malın ve yapılan montajın sözleşme ve şartnamelere uygun yapılıp yapılmadığını kontrol eder uymayan durumları tespit ederek müdahale eder gerekli tedbirleri alır düzelttirir ve müdürü bilgilendirir. Hazırlanan ara ve kesin hakediş raporlarını inceler varsa eksiklikleri tamamlatır ve imzalar.
 • Hizmet alımı yapılan işlerde çalışan işçilerin iş güvenliği hususunda takibini yapar.

Park ve Bahçeler Mali ve İdari İşlemler Ofis Destek Birimi

 • Düzenlenen park, bahçe ve dinlenme alanlarında İSKİ, BEDAŞ vb. idarelerle abone sözleşmesine ihtiyaç duyulması halinde gerekli yazışma ve çalışmaları yapar/yaptırır.
 • Yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlar.
 • Personelin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütür. Bilgi ve birikimlerini artırıcı tedbirler alır; bilgi paylaşımına önem verir, toplantı ve eğitim kursları, seminerler, gezi ve gözlem aktiviteleriyle bunu destekler.
 • Kendi Müdürlüğüyle alakalı satın alma işlerini yürütür. Gerekli dosyaları, hakediş ve ödemelerle ilgili evrakı tanzim eder.
 • Müdürlüğün demirbaşlarıyla ilgili kayıtları tutar; ekonomik ömrünü tamamlamış ya da kullanılamayacak haldeki demirbaşların terkin evrakını hazırlayarak demirbaş düşümlerini sağlar.
 • Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin 5393 sayılı yasaya uygun olarak Müdürlük çalışmaları ile ilgili aldığı kararları uygular.
 • Belediye Meclisi veya Encümeninin yetki alanına giren Müdürlümüzle ilgili hususlarda gerekli yazışmaları yapar ve onayları alır.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Park ve Bahçeler Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 2. 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 3. 2872 sayılı Çevre Kanunu,
 4. 6831 sayılı Orman Kanunu
 5. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,
 6. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 7. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
 8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 9. 4857 sayılı İş Kanunu
 10. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 11. 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
 12. Ağaçlandırma Yönetmeliği,
 13. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.
Devamını Oku