GÖREV TANIMLARI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüpsultan Belediye Meclisinin ….. /….. /2017 tarih ve 2017/….. sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Zabıta Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye: Eyüpsultan Belediyesi

Müdürlük: Zabıta Müdürlüğü

Müdür: Zabıta Müdürü

Çalışma İlkeleri, Çalışma Düzeni ve Süresi

 • Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.
 • Tüm çalışmalarında Belediye Başkanlığını temsil etmek.
 • Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde aynı Kanunun 101 inci maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra belediye zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanmak.
 • Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlemek.

Personel Yapısı

Zabıta Müdürlüğünün personel yapısı; Müdür, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri, Şef, Zabıta Memuru ve diğer personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

 • Zabıta Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
 • Müdürlük bünyesi; Eyüpsultan Zabıta Amirliği, Alibeyköy Zabıta Amirliği, Göktürk/Kemerburgaz Zabıta Amirliği, Eyüpsultan Trafik Zabıta Amirliği, Zabıta Merkez Büro Amirliği, Pirinçci Zabıta Karakolu ile ilgili alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

 1. Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri
 1. Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 2. Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
 3. Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek.
 4. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
 5. Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.
 6. Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
 7. Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 8. 2.1.1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
 9. Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.
 10. 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
 11. 07.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
 12. Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
 13. 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
 14. 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.
 15. 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
 16. 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.
 17. 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
 18. 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 19. 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
 20. 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.
 21. 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
 22. 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
 23. Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
 24. Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

(b) İmar ile ilgili görevleri

 1. Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
 2. 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin teknik kuruluşların yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.
 3. 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve teknik elemanların gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
 4. 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

(c) Sağlık ile ilgili görevleri

 1. 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27.5.2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.
 2. Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
 3. İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.
 4. Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.
 5. Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla Zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
 6. Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.
 7. Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.
 8. 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri,konutlar gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
 9. 8.5.1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.
 10. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.
 11. 24.6.2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, Zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
 12. İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

(d) Trafikle ilgili görevleri

 1. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge kontrolü yapmak ilgililer hakkında teknik elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.
 2. Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.
 3. Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.
 4. Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek.
 5. Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
 6. Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
 7. Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

(e) Yardım ile ilgili görevleri

 1. Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
 2. Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
 3. Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

Yetkileri

Belediye Zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

 1. Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenlemek,
 2. Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygulamak,
 3. Mevzuatla Belediye Zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenlemek,
 4. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,
 5. Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men etmek,
 6. Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önlemek,
 7. Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önlemek,
 8. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, yol, meydan, pazar, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim etmek,
 9. Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine tutanak tutmak suretiyle imha etmek,
 10. Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olmak,
 11. Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapmak.

Sorumluluğu

Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle; bunların ve Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Zabıta Hizmet Standartları hükümleri doğrultusunda hizmetlerini yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

Zabıta Müdürlüğü Amirlik ve Ekipleri

Eyüpsultan ilçesinin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, zabıta teşkilatı için ihtiyaç duyulan, norm kadroya uygun olarak Belediye Zabıta Birim Amirlikleri ve karakolları, Belediye zabıta müdürünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kurulur.

Zabıta Amirlikleri;

Eyüpsultan Zabıta Amirliği

Eyüpsultan Zabıta Amirliği olağan çalışmalarında Eyüp Sultan Merkez, Nişancı, Defterdar, Düğmeciler, İslambey, Topçular, Rami Cuma, Rami Yeni, Silahtarağa, Sakarya ve Esentepe Mahallelerine hizmet verir.

Alibeyköy Zabıta Amirliği

Alibeyköy Bölgesi Zabıta Amirliği olağan çalışmalarında Alibeyköy, Çırçır, Karadolap, Yeşilpınar, Akşemsettin, Güzeltepe ve Emniyettepe Mahallelerine hizmet verir.

Göktürk- Kemerburgaz Zabıta Amirliği

Göktürk Bölgesi Zabıta Amirliği olağan çalışmalarında Göktürk Merkez, Mithatpaşa, Mimar Sinan, Ağaçlı, Akpınar, Çiftalan, Işıklar, İhsaniye ve Odayeri Mahallelerine hizmet verir.

Trafik Zabıta Amirliği

Trafik Zabıta Amirliği Eyüpsultan İlçe sınırlarında hizmet verir.

Merkez Büro Amirliği

Merkez Büro Amirliği müdürlük merkezinden tüm amirliklerin ve birimlerin koordinasyonunu sağlar.

Pirinçci Zabıta Karakolu

Pirinçci Zabıta Karakolu olağan çalışmalarında, Pirinççi Mahallesine hizmet verir.

Zabıta Müdürlüğü Ekipleri

 1. Belediye Zabıta Birim ve Ekipleri zabıta müdürünün teklifi ile Belediye Başkanı ve/veya bağlı olduğu Belediye Başkan Yardımcısının onayı ile kurulur.
 2. Zabıta Müdürlüğü Amirliklerine bağlı olarak çalışan; Cami Meydan Ekibi, Ruhsat Denetim Ekibi, İmar Denetim Ekibi, Pazar Denetim Ekibi, Seyyar Denetim Ekibi, Gece Nöbet Ekibi, Motorize Ekip, Çekici Ekibi, Büro Ekibi, Zabıta Telsiz Komuta Ekibi ile gerektiğinde sivil ekipler ve diğer ilgili müdürlük veya kurumlarda görevli ekiplerden oluşur.

İmar Denetim Ekibi

 1. Bölge dahilinde periyodik olarak, mobil veya gezici bir şekilde kontrol yapmak,
 2. Yapılan kontroller esnasında Belediye Zabıta Yönetmeliğine, Belediye Emir ve Yasaklarına, mevzuat hükümlerine aykırı eylem tespitinde Belediye Zabıtasının görev, yetki ve sorumluluğu bulunan hallerde gerekli müdahalede bulunmak, tutanak veya rapor düzenlemek.
 3. 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 3194 sayılı imar kanunu gereğince izinsiz ve ruhsatsız yapılaşmaları tespit etmek, yıkılma tehlikesi gösteren metruk yapıların imar kanununun 39. maddesine göre fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak, gerekli diğer tedbirleri almak.
 4. Bölge dahilinde yapılan kontrollerde yeni yapılan gecekondu tespit edilirse 775 sayılı yasanın 18. maddesine istinaden, derhal işçi marifetiyle gecekonduyu yıkmak.
 5. Yıkılan gecekondunun ilgilileri tespit edilmiş ise Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmak üzere yıkım zabtı tanzim etmek.
 6. 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine göre belediye encümenince alınan yıkım kararlarına iştirak etmek.
 7. Diğer müdürlük, kurum ve kuruluşlardan gelen evrakları ve vatandaş dilekçelerini yasal çerçeve içerisinde sonuçlandırmak.
 8. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine istinaden hafriyat ve moloz denetimi yapmak, izinsiz hafriyat dökümünün engellenmesini sağlamak tespiti halinde yasal işlem uygulamak.
 9. Şantiye alanlarındaki her türlü çevre güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak, çevre kirliliğini engellemek için şantiye sahasına giriş çıkış yapan araçların lastiklerinin temizlenmesine yönelik yıkama havuzu oluşturulması; şantiye alanının takriben 2 metre yüksekliğinde sac, tahta vb. malzeme ile kapatılması; şantiye alanında yapı ruhsatı tabelasının asılması, şantiye giriş ve çıkışına beton dökülmesi işlemlerinin kontrol ve denetimini yapmak.
 10. İnşai faaliyetten dolayı oluşacak çevre kirliliğinin engellenmesini sağlamak, yasal işlem uygulamak.
 11. Belediyenin diğer müdürlüklerini ilgilendiren konunun tespit edilmesi halinde kendi amirlerine veya ilgisi olan birimlere anında bilgi vermek.
 12. Gerekli hallerde ve her daim müdürlüğümüz birimleriyle iş birliği ve yardımlaşma içerisinde bulunmak.
 13. Müdürlük ve Amirlik tarafından verilen diğer görevleri yapmak, yapılan işlemlerle ilgili günlük rapor tutmak.

Ruhsat Denetim Ekibi

 1. İlçemiz sınırlarında bulunan sıhhi, gayri sıhhi müesseselerin ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda periyodik olarak denetimini yapmak, denetim sonucuna göre gerektiğinde tutanak tanzim etmek, mühürlemek, mühür açmak ve mühür fekki işlemlerini yapmak.
 2. Diğer müdürlük, kurum ve kuruluşlardan gelen evrakları ve vatandaş dilekçelerini yasal çerçeve içerisinde sonuçlandırmak,
 3. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununa göre denetim yaparak gerekli işlemleri uygulamak.
 4. Yapılan kontroller esnasında Belediye Zabıta Yönetmeliğine, Belediye Emir ve Yasaklarına, mevzuat hükümlerine aykırı eylem tespitinde Belediye Zabıtasının görev, yetki ve sorumluluğu bulunan hallerde gerekli müdahalede bulunmak, tutanak veya rapor düzenlemek.
 5. İlgili kuruluşların talebi halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetimine iştirak etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.
 6. 30.6.1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11.8.1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
 7. Belediyenin diğer müdürlüklerini ilgilendiren konunun tespit edilmesi halinde kendi amirlerine veya ilgisi olan birimlere anında bilgi vermek.
 8. Gerekli hallerde ve her daim müdürlüğümüz birimleriyle iş birliği ve yardımlaşma içerisinde bulunmak.
 9. Müdürlük ve Amirlik tarafından verilen diğer görevleri yapmak, yapılan işlemlerle ilgili günlük rapor tutmak.

Pazar Denetim Ekibi

 1. 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Pazar Yerleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde ilçe sınırları dahilinde kurulan semt pazarlarının nizam ve intizamını sağlamak.
 2. Pazarcı esnafının uyması gereken kurallarla ilgili denetimlerini yapmak, kurallara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemleri uygulamak, pazarcı esnafı ile ilgili her türlü belge düzenlemek, evrak ve işlemleri yürütmek.
 3. Tezgâh kurma belgelerini kontrol etmek, pazarcı esnafından alınacak olan yıllık işgaliye bedellerini yatırmaları konusunda gerekli denetimleri yapmak.
 4. Pazar yeri iptali ve devir işlemlerini ruhsat müdürlüğüne bildirmek.
 5. Pazarcı esnafının satışa arz ettiği emtia üzerine fiyat etiketi konulup, konulmadığını kontrol etmek, etiket koymayanlar hakkında işlem yapmak, esnafın kullandığı terazileri Ölçü Ayar Memurları ile müştereken kontrol etmek.
 6. 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve Yönetmeliğine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek.
 7. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununa göre işlem yapmak.
 8. Pazar yeri giriş-çıkış ve çevresi ile pazar içerisinde seyyar faaliyetlere, işgallere mani olmak.
 9. Pazar yerinde kurulum ve kalkma saatlerine uyulmasını sağlamak.
 10. Yapılan kontroller esnasında Belediye Zabıta Yönetmeliğine, Belediye Emir ve Yasaklarına, mevzuat hükümlerine aykırı eylem tespitinde Belediye Zabıtasının görev, yetki ve sorumluluğu bulunan hallerde gerekli müdahalede bulunmak, tutanak veya rapor düzenlemek.
 11. Belediyenin diğer müdürlüklerini ilgilendiren konunun tespit edilmesi halinde kendi amirlerine veya ilgisi olan birimlere anında bilgi vermek.
 12. Diğer müdürlük, kurum ve kuruluşlardan gelen evrakları ve vatandaş dilekçelerini yasal çerçeve içerisinde sonuçlandırmak.
 13. Gerekli hallerde ve her daim müdürlüğümüz birimleriyle iş birliği ve yardımlaşma içerisinde bulunmak.
 14. Müdürlük ve Amirlik tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Seyyar Denetim Ekibi

 1. Bölge dahilinde periyodik olarak, mobil veya gezici bir şekilde kontrol yapmak.
 2. Yapılan kontroller esnasında Belediye Zabıta Yönetmeliğine, Belediye Emir ve Yasaklarına, mevzuat hükümlerine aykırı eylem tespitinde Belediye Zabıtasının görev, yetki ve sorumluluğu bulunan hallerde gerekli müdahalede bulunmak, tutanak veya rapor düzenlemek.
 3. 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/m maddesine göre beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara veya sosyal yardım kuruluşlarına tutanakla teslim etmek.
 4. Seyyar mallarını bırakıp terk etmiş ise yedd-i emin tutanağı hazırlayarak malları emanete almak.
 5. İşgalci tarafından işgal kaldırılmadığı takdirde yasal işlem başlatmak ve 1608 sayılı Kanun gereği Tespit Tutanağı veya Kabahatler Kanununa göre işlem yapmak.
 6. İşgal konusu yasal sürecini tamamladıktan sonra halen faaliyetine devam ediyorsa, Belediye Zabıta Personeli tarafından işgale konu olan malzemeler

Yed-i emin tutanağı ile muhafaza altına alarak depoya göndermek.

 1. Umuma açık yeşil alan, park vb. yerlerde seyyar çay ocağı, köftecilik, pilavcılık gibi işgale yönelik faaliyetleri engellemek.
 2. Diğer müdürlük, kurum ve kuruluşlardan gelen evrakları ve vatandaş dilekçelerini yasal çerçeve içerisinde sonuçlandırmak,
 3. Belediyenin diğer müdürlüklerini ilgilendiren konunun tespit edilmesi halinde, kendi amirlerine veya ilgisi olan birimlere anında bilgi vermek.
 4. Gerekli hallerde ve her daim müdürlüğümüz birimleriyle iş birliği ve yardımlaşma içerisinde bulunmak.
 5. Müdürlük ve Amirlik tarafından verilen diğer görevleri yapmak, yapılan işlemlerle ilgili günlük rapor tutmak.

Gece Nöbet Zabıta Ekibi

 1. Zabıta Merkeze gece gelen telsiz ve telefon şikâyetlerinin konusuna göre “şikayet ve başvuru defterine” kaydetmek ve takibini yapmak.
 2. Eyüp Sultan Camii Meydanında ve UKOME tarafından araç trafiğine kapalı alanlarda, yatsı ve sabah namazı vakitlerinde alanda gerekli önlemleri almak, dilenmeyi önlemek, bölge genelinde genel kolluk birimlerince yapılan taleplerin müşterek olarak değerlendirerek gerekli tutanakları düzenlenmek.
 3. Gece takibi yapılması gereken evrakların takibini yapmak.
 4. Bölge dahilinde bulunan inşaatlarda çalışma usul ve esaslarına, çalışma saatlerine riayet edilmesini kontrol etmek, gerektiğinde müdahalede bulunmak ve yasal işlem uygulamak.
 5. Yapılan kontroller esnasında Belediye Zabıta Yönetmeliğine, Belediye Emir ve Yasaklarına, mevzuat hükümlerine aykırı eylem tespitinde Belediye Zabıtasının görev, yetki ve sorumluluğu bulunan hallerde gerekli müdahalede bulunmak, tutanak veya rapor düzenlemek.
 6. Meydanda, türbe ve mezarlık alanlarında bimekan kişilerin bulunmasına ve barınmasına engel olmak.
 7. Yapılan görevden dolayı gündüz ekiplerince kontrol ve takibi gereken işlerden konu ile alakalı ilgili amiri bilgilendirmek.
 8. Müdürlük ve Amirlik tarafından verilen diğer görevleri yapmak, yapılan işlemlerle ilgili günlük rapor tutmak.

Cami Meydanı Zabıta Ekibi

Ekibin olağan çalışma alanı, Hazreti Halit Bulvarı, Bülbüldere Caddesi, Balıkçı Bakkal Sokak, Fahri Korutürk Caddesi, Bahariye yolu ile Silahtarağa Caddesi (Eyüpsultan teleferik istasyonu) arasında kalan alandaki bağlantılı cadde ve sokaklardır.

 1. Bir program dahilinde ve periyodik olarak, mobil veya gezici bir şekilde, bölge sınırları içerisindeki alanda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak izinsiz satış yapan seyyar satıcılar ile yaya kaldırımlarını ve yolları mal teşhir etmek amacı ile işgal eden işyerlerinin işgallerini sonlandırmak, gerekli yasal işlemleri yapmak ve sonuçlandırmak.
 2. Halkı ve esnafı emir ve yasaklar konusunda bilgilendirmek ve yönlendirmek. Yapılan kontroller esnasında Belediye Zabıta Yönetmeliğine, Belediye Emir ve Yasaklarına, mevzuat hükümlerine aykırı eylem tespitinde Belediye Zabıtasının görev, yetki ve sorumluluğu bulunan hallerde gerekli müdahalede bulunmak, tutanak veya rapor düzenlemek.
 3. Diğer müdürlük, kurum ve kuruluşlardan gelen evrakları ve vatandaş dilekçelerini yasal çerçeve içerisinde sonuçlandırmak,
 4. Sorumluluk alanında kendisine adres soran yerli ve yabancı misafirlere gereken yardımda bulunmak.
 5. Eyüp Sultan Camii Meydanı ve bağlantılı cadde, sokaklarda izinsiz olarak afiş, reklam panosu, tabela asılması ve broşür dağıtılmasına meydan vermeyerek takibini yapmak ve yasalar çerçevesinde işlem yapmak, yasal süre içerisinde ilgililerince alınmayan afişlerin toplatılmasını sağlamak.
 6. Eyüp Sultan Camii ve meydanında alan içerisinde gerekli önlemleri almak, dilenmeyi önlemek.
 7. UKOME kararı gereği araç trafiğine kapalı yerlerde gerekli önlemleri almak.
 8. Eyüp Sultan camii meydanı ve çevresinde izinsiz stand açılması ve etkinlik yapılmasına engel olmak.
 9. Eyüp Sultan camiine giriş ve çıkışların rahat olması için gerekli tedbirleri almak.
 10. Anons cihazını çalışır halde bulundurmak, gerekli durumlarda anons cihazını kullanmak.
 11. Mobil mini golf aracıyla yaşlı ve engellilere yardımcı olmak, tekerlekli sandalyeleri alanda bulundurmak ve çalışır halde olmasını sağlamak, bebek bakım odasının temiz ve kullanılır halde bulundurmak,
 12. Meydanda, türbe ve mezarlık alanlarında bimekan kişilerin bulunmasına ve barınmasına engel olmak.
 13. Meydanda yapılacak her türlü etkinlikte gerekli tedbirleri almak.
 14. Meydanda bisiklet, kaykay, paten ve benzeri araçların kullanımını, top oynanmasını engellemek.
 15. Yayalaştırılmış alanda motosiklet kullanımını engellemek.
 16. Tasmasız ve ağızlıksız köpek dolaştırılmasını engellemek.
 17. Cami çevresi ve meydanına hayvanlar için açıkta sakatat ve benzeri yiyecek bırakılmasını engellemek.
 18. Eyüp Sultan Camii Meydanı ve civarında piknik yapılmasına engel olmak ve bu amaçla yer işgal edilmesini önlemek.
 19. Belediyenin diğer müdürlüklerini ilgilendiren konunun tespit edilmesi halinde kendi amirlerine veya ilgisi olan birimlere anında bilgi vermek.
 20. Gerekli hallerde ve her daim müdürlüğümüz birimleriyle iş birliği ve yardımlaşma içerisinde bulunmak.
 21. Müdürlük ve Amirlik tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Büro Zabıta Ekibi

Zabıta Büro ve Kalemindeki tüm evrak kayıt, yazışma, raporlama, arşivleme işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması ile müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.

 1. EBYS üzerinden Gelen giden evrakların takibi, dağıtımı, ekip raporlarına göre yazışmalarını yapmak, dosyalama ve standart dosya planına göre arşivleme işlemlerinin yapmak, Müdürlüğümüzün o yıl için belirlenen Stratejik Hedefleri ile Performans Değerlendirmesi, Bütçe çalışmalarını yapmak.
 2. Ekiplerin Günlük, Aylık ve Yıllık Faaliyet Raporları tanzim etmek, Zabıta çalışma programlarını düzenlemek ve gerekli birimlere sunum çalışması hazırlamak.
 3. Zabıta personelinin görev dağılımını gösteren Zabıta İcmal Formunu günlük olarak düzenlemek.
 4. Zabıta Vesika Raporlarının ekiplere verilerek, takibini yapmak.
 5. Düzenlenen Hizmet içi eğitim programları için personel listelerinin hazırlamak ve katılımlarını sağlamak.
 6. Zabıta mesai puantajı ile Müdürlüğümüzde çalışan stajyerlerin puantajını hazırlamak.
 7. Memur personelin özlük işlemlerine ait tebliğ ve yazışmaları yapmak, yıllık izin, mazeret ve hastalık izinlerinin takibinin yapmak.
 8. Müdürlüğün ihtiyacına istinaden zabıta personeli giyim-kuşam ihtiyaçları, demirbaş ihtiyaçları, kırtasiye vb. giderlerinin temini için alım taleplerinin yapmak.
 9. Sözleşmeli Toplum Sağlığı Yardımcı Elemanı Alımı ihale işlemleri talep ve işlemlerini yapmak.
 10. Vatandaşlarımızdan Beyaz Masa ve zabita@eyup.bel.tr adresine ulaşan e-posta şikayetleri, BİMER, CİMER ve telefonla gelen şikayetlerin ilgili ekiplere yönlendirmek ve geri cevaplanmasını sağlamak.
 11. Kabahatler kanununa istinaden yazılan İdari Yaptırım Karar Tutanaklarının İdari Yaptırım karar defterine kayıt etmek, bu cezaların yazışmalarını yaparak kanun gereği Mali Hizmetler Müdürlüğüne EBYS üzerinden göndermek ve bu cezaların tahsil edilebilmesi için ilgili kişilerin siciline tahakkuk düzenlemek.
 12. Hakkında İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenen dilencilerin üzerinden çıkan paraların mülkiyetinin kamuya geçirilebilmesi için Encümene gerekli yazışmaları yapmak, Encümen kararı çıktıktan sonra paraları vezneye yatırmak,
 13. Ulusal bayram ve törenlerde, cenazelerde zabıtaca alınması gereken tedbirlerin almasını sağlamak, birimler arası organizasyonu yapmak.
 14. Amirlikler arasında ve Merkez Büroya bağlı olan Alibeyköy, Göktürk ve Pirinççideki bürolarımızla koordinasyonu sağlamak.
 15. Zabıta Merkeze gelen telsiz ve telefon şikâyetlerinin tamamı konusuna göre şikayet ve başvuru defterine kaydetmek.
 16. Şikâyetin nevine göre ilgili birime telsiz, telefon veya yazılı olarak şikâyeti bildirmek.
 17. Şikâyetin sonucu ilgili birim tarafından Zabıta merkeze bildirildiğinde şikâyet sonucu kaydetmek ve ilgili şikâyet sahibine telefonla sonuç hakkında bilgi vermek.
 18. Müdürlük ve amirliklere şahsen gelen misafirler konusuna göre, müdür, amir veya ekip sorumlularının bilgisi dahilinde yönlendirmek.
 19. Müdürlük içerisindeki telsiz görüşmelerine koordinatörlük yapmak ve anonslarla ilgili aksaklıkları gidermek.

Motorize Ekip ve Çekici Ekibi

 1. Bölge dahilinde periyodik olarak, mobil veya gezici bir şekilde kontrol yapmak.
 2. Yapılan kontroller esnasında Belediye Zabıta Yönetmeliğine, Belediye Emir ve Yasaklarına, mevzuat hükümlerine aykırı eylem tespitinde Belediye Zabıtasının görev, yetki ve sorumluluğu bulunan hallerde gerekli müdahalede bulunmak, tutanak veya rapor düzenlemek.
 3. Eyüpsultan Belediyesinin yapım ve bakımından sorumlu olduğu, ilçe sınırı içerisindeki yolları, trafik düzeni ve güvenliğini sağlanmasında yetkili birimlere yardımcı olmak.
 4. Gerekli görülen kavşaklara ve yerlere trafik ışıklı işaretleri, işaret levhaları koyulması ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etmek.
 5. Yol yapım, bakım ve onarımlarında, yaya geçit ve çizgi çalışmalarında ilgili birimlere yardımcı olmak.
 6. Yol, meydan ve caddelerde yayaların geliş geçiş yerlerini işgal eden her türlü motorlu motorsuz nakil vasıtalarını kaldırmak ve ilgilileri hakkında kanuni işlem yapmak.
 7. Karayolunda trafik için tehlike teşkil eden engelleri, gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlenmesini sağlamak veya tehlikenin tamamen ortadan kaldırılması için ilgili birimlere haber vermek.
 8. Trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak.
 9. Yol, meydan ve caddelerde yayaların geliş ve geçişlerini engelleyen ve görüntü kirliliğine neden olan hurda ve terk edilmiş araç ilgilileri hakkında kanuni işlem yapmak, kaldırılması hususunda İlçe Emniyet Müdürlüğüne yazı yazmak.
 10. Yaya ve taşıt yollarında yayaların ve araçların hareketlerini zorlaştıran ve trafiği tehlikeye düşüren, her türlü engeli ortadan kaldırmak.
 11. İlçe Semt Pazarlarının kurulmasına, yol yapım, asfaltlama, kazı, temizleme çalışmalarına engel olan araçları kaldırmak.
 12. İlçemiz sınırları dahilinde bulunan okul önlerinde öğrencilerin giriş-çıkış saatlerinde trafik yönünden yardımcı olmak.
 13. Diğer müdürlük, kurum ve kuruluşlardan gelen evrakları ve vatandaş dilekçelerini yasal çerçeve içerisinde sonuçlandırmak.
 14. Eyüpsultan İlçe sınırları dahilinde meydan, cadde, sokaklarda izinsiz olarak afiş, reklam panosu, tabela asılması ve broşür dağıtılmasına meydan vermeyerek takibini yapmak ve yasalar çerçevesinde uyulmasını sağlamak, yasal süre içerisinde ilgililerince alınmayan afişlerin toplatılmasını sağlamak.
 15. Toprak, kum, mıcır, kömür ve kömür tozu vs. maddeleri branda örtmeden taşıyan araçlara engel olmak.
 16. Müdürlüğe ait demir bariyerleri her zaman kullanıma hazır tutmak, belediyemiz ilgili birimlerinin etkinlik ve programlarında talep halinde alana taşınmasını sağlamak.
 17. Belediyenin diğer müdürlüklerini ilgilendiren konunun tespit edilmesi halinde kendi amirlerine veya ilgisi olan birimlere anında bilgi vermek.
 18. Gerekli hallerde ve her daim müdürlüğümüz birimleriyle iş birliği ve yardımlaşma içerisinde bulunmak.
 19. Müdürlük ve Amirlik tarafından verilen diğer görevleri yapmak, yapılan işlemlerle ilgili günlük rapor tutmak.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

 1. 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 2. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 3. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu,
 4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 5. 11/04/2007 tarihli 26490 sayılı RG yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği,
 6. 28/11/1982 tarihli ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik,
 7. 27/6/1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik,
 8. 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği.
Devamını Oku