GÖREV TANIMLARI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüpsultan Belediye Meclisinin …./…./2017 tarih ve 2017/….. sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye : Eyüpsultan Belediyesi

Müdürlük : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Müdür : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

Çalışma İlkeleri

  • Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.
  • Belediyemizdeki tüm personelin; etkin ve verimli çalışmasını hedeflemek, bu hedefe uygun olarak organizasyon yapısı ile ilgili değişiklikleri ve görev tanımlarını güncellemek; belediyede yer alan müdürlükler için gerekli personeli görev tanımlarında belirtilen iş gereklerine uygun olarak temin etmek; Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile işbirliği içinde belediyede yer alan müdürlüklerinin performanslarını ölçmeye yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek; belediye personeli için gerekli hizmet içi eğitim çalışmalarını yapmak; çalışanların moral ve motivasyonuna yönelik aktiviteleri gerçekleştirmek ve çalışanlar için en uygun çalışma koşullarını oluşturmak.

Personel Yapısı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün personel yapısı; Müdür, Şef, Memur, Sözleşmeli ve diğer personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
  • Müdürlük bünyesi; Personel Özlük İşleri Birimi, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri Birimi, Kurum içi Eğitim Birimi ile ilgili alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Belediyemizde tüm çalışanların özlük hakları işlemlerinin yapılması, personel SGK giriş-çıkış işlemlerinin yapılması, özlük bilgilerinin otomasyon sistemine girilmesi, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinin planlanması, uygulanması ve takibinin yapılması, çeşitli sebeplerle ayrılmış olan personelin tüm iş ve işlemlerinin yapılması, Belediyemizin organizasyon yapısının ve görev tanımlarının tüm değişikliklerle uyumlu olarak güncellenmesi, istihdam politikasının planlanması, belediyede yer alan müdürlükler için gerekli personelin görev tanımlarında belirtilen iş gereklerine uygun olarak temin edilmesi ve oryantasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi, Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile işbirliği içinde belediyede yer alan müdürlüklerinin performanslarının ölçülmesi, kurum çalışanlarına yönelik çoklu performans değerleme çalışmalarıyla kurum çalışanlarının farkındalıklarının artırılması, kurum personeline yönelik hizmet içi eğitim ihtiyacının tespit edilmesi, mevzuat çerçevesinde planlanması, organize edilmesi ve yürütülmesi amacıyla öneriler hazırlanması, araştırmaların yapılması ve çalışma alanı ile ilgili tüm mevzuatın takip edilerek uygulanması.

Tüm birimlerin uyum içinde ve takım ruhu anlayışı ile çalışabilmesi için personel seçimi ve yerleştirmesinin yapılması, personele yönelik hizmet kalitesini arttırıcı çalışmaların yapılarak denetlenmesi.

Personel Özlük İşleri Birimi

Tüm çalışanların her türlü özlük iş ve işlemlerini yürütür. Gerekli arşivlerini tutar, raporlarını hazırlar.

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri Birimi

İnsan kaynakları yönetim sistemlerine ilişkin çalışmaları yürütür. Bu çerçevede gerekli durumlarda organizasyon yapısını ve görev tanımlarını günceller, kurumun ihtiyaç duyduğu insan kaynağı planlaması, kariyer yönetimi, performans yönetimi, işe alım ve değerlendirme ve çalışan ilişkileri yönetimi kapsamında yer alan çalışmalarını kurumdaki tüm çalışanlar bazında gerçekleştirir.

Kurum içi Eğitim Birimi

Kurum içi eğitim ihtiyaçlarını belirler, planlar ve eğitimleri organize eder. Eğitim sonrasında ise memnuniyet ölçümleri, etki değeri araştırmaları ile eğitimlerin hizmet kalitesine dönüşmesi sürecini izler ve raporlar.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

a. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

b. 5393 sayılı Belediye Kanunu,

c. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

d. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

e. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

f. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

g. 4688/6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,

h. 4857 sayılı İş Kanunu,

i. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

j. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu,

k. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

l. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,

m. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

n. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

o. 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

p. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik,

q. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik,

r. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.

Devamını Oku