GÖREV TANIMLARI

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüpsultan Belediye Meclisinin ….. /….. /2017 tarih ve 2017/….. sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye : Eyüpsultan Belediyesi

Müdürlük : Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Müdür : Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü

Çalışma İlkeleri

 • Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.
 • İlçe halkının faydalandığı örgün eğitim hizmetlerini desteklemek ve bu hizmetlerin dışında kalan yaygın eğitim faaliyetlerini düzenlemek.
 • Gençler ve çocuklar arasında sosyal ilişkileri geliştirmek ve toplumun sahip olduğu sosyal değerleri korumak.
 • Sporu çocuk ve gençler ve yetişkinler için düzenli ve sürekli hale getirmek, yaymak ve geniş kitlelerce sevilmesini sağlamak amacı ile sportif faaliyet, organizasyon düzenlemek ve projeler geliştirmek ve projelere ortak olmak.
 • Kentlilik bilincinin oluşmasına katkı sunmak.
 • Gençler, çocuklar ve velilerin serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlamak.
 • Müdürlüğün çalışma alanlarını genişleten ve yapılan faaliyetleri geliştiren çalışmaları devam ettirmek. Böylece sürekli ve sağlıklı büyümeyi sağlamak.
 • İlçe halkının sağlık ve fiziksel uygunluğunun gelişimine yönelik çeşitlilikte fiziksel ve sportif aktiviteleri planlamak, uygulamak ve yönetmek.

Personel Yapısı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün personel yapısı; Müdür, Şef, Memur, Sözleşmeli ve diğer personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

 • Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
 • Müdürlük bünyesi; Yaygın Eğitim Birimi, Spor Hizmetleri Birimi, Lojistik Destek Birimi, İşleyiş Takip Kurulu ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Ofis Destek Birimi ile ilgili alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

İlçe halkına yönelik sosyal, sportif faaliyetleri ve yaygın eğitim faaliyetlerini yürütür.

Yaygın Eğitim Birimi

 1. Eyüpsultan'da ikamet eden ve/veya okuyan 5 ile 25 yaş arası tüm bireylere yönelik yaygın eğitim faaliyetlerini planlamak, yönetmek ve uygulamak.
 2. Yaygın Eğitim Programı’nın geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak ve projeler üretmek.
 3. Bireylerin “kendini inşa etme” sürecine destek olacak imkânları sunmak ve faaliyetlerde bulunmak.
 4. Bu faaliyetleri kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Belediyeye bağlı Evde Değerler Eğitimi, Bilgi Evleri, Gençlik Merkezleri, Genç Akademi, Enderun Akademi, Lonca, Tematik Eğitimler, Etkinlikler ve ihtiyaç halinde açılabilecek yeni birimlerle gerçekleştirmek.
 5. Yaygın Eğitim bünyesinde bulunan eğitmenlerin mesleki, kültürel ve kişisel gelişimine destek olmak amacıyla yapılacak eğitimleri, Kılavuz Akademi birimi üzerinden planlamak, uygulamak ve yönetmek.
 6. Kamu kurum, kuruluşları ve STK lar ile eğitim, kültür, sosyal alanında ortak projeler geliştirmek ve uygulamak.
 7. Çocuk ve gençlere yönelik;
 8. Sanatsal, sosyal, sportif, kültürel ve değerler eğitimine yönelik atölyeler açmak ve düzenlemek.
 9. Örgün eğitime katkı sağlayacak destek programları planlamak, uygulamak ve yönetmek.
 10. Kişisel gelişime destek sağlayacak tematik eğitimler, geziler ve kamplar düzenlemek.
 11. Öğrenci ve velilere yönelik bireysel ve grup rehberlik faaliyetleri yapmak.
 12. Mesleki ve kişisel gelişime ve yaygın eğitime katkı sağlayacak seminer, panel ve çalıştaylar düzenlemek.

Spor Hizmetleri Birimi

 • Eyüpsultan'da ikamet eden tüm bireylerin sağlıklı yaşam bilincini ve spor kültürünü arttırmak,
 • Eyüpsultan'da yaşayan bireylerin, Spor Hizmetleri Birimine ait alt birimler (spor tesis ve salonları birimi, spor okulları birimi ve sportif ilişkiler ve organizasyonlar birimi) ile spor faaliyetleri ve organizasyonları planlamak, uygulamak ve yönetmek,
 • Eyüpsultan halkının spora karşı ilgilerini arttırmak ve sürekli hale getirmek için projeler üretmek,
 • Sportif faaliyetler ve projelerle sosyal bütünleşmeye ve özgüven kazanımına katkı sağlamak,
 • İlçe genelinde kamu kurum ve kuruluşları ile kulüpler ve STK lar ile birlikte yapılan sportif faaliyetlere lojistik destek vermek,
 • Bireysel ve Takım olarak katılım sağlanan Bölgesel, ulusal ve uluslararası sportif organizasyon ve yarışmalara destek vermek,
 • Spor aktivitelerinin gerçekleştirilmesi için gerekli kaynakların elde edilmesi ve çeşitlendirilmesini sağlayacak tüm paydaşlar ile etkili ve sürekli işbirliği yapmak, projeler üretmek,
 • İlçemiz spor tesis ve alanlarının ilçe halkının ihtiyaç ve taleplerine uygun olarak düzenlenmesi, iyileştirilmesi ve yönetilmesini sağlamak,
 • Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün yaz ve kış spor okulları ile spor branşlarının sayılarını arttırmak çocuk ve gençlere sporu sevdirmek ve sürekli spor yapma alışkanlığı kazandırmak ve lisanslı sporcu haline gelmeleri için teşvik etmek,
 • Sosyal sorumluluk projelerinde çözüm ortağı olarak katkı sağlamak,
 • Eyüpsultan ilçe sınırları içerisindeki okullar ile amatör spor kulüplerinin spor malzemeleri ihtiyaçları için tespitte bulunmak, yönetmek ve dağıtım organizasyonunu yapmak,
 • İlçe milli eğitim ve İlçe gençlik spor müdürlüğü ile birlikte yapılan faaliyet ve organizasyonlarda yer alarak işbirliği yapmak,

İşleyiş Takip Kurulu

 • Simurg eğitim programının istenilen hedefleri sağlaması için gerekli, temel ilkeleri saptamak, değişiklikleri yapmak ve güncellemek.
 • Simurg Eğitim Programı felsefesi, hedefleri, farklılıkları ve içeriğine uygun kısa ve uzun dönem eğitim programları tasarlamak.
 • Yıllık faaliyet programı ve çalışma takvimi hazırlamak.
 • Hazırlanan program çerçevesinde etkinlikler tasarlamak ve uygulatmak, takip etmek.
 • Öğrenci ve velilere yönelik, Simurg Eğitim felsefelerinin ve içeriğinin tanıtılması için kurs, seminer, etkinlik vb. içerik oluşturmak ve düzenlemek.
 • Kurs, seminer, panel, çalıştay, etkinlik ve gelişim kampları hazırlamak için alt kurullar oluşturmak.
 • Eğitmenlerin Simurg eğitim içeriğinde yararlanacakları yazılı ve görsel eğitim materyallerinin üretimi ile ilgili ilkeleri saptamak.
 • Simurg Eğitim Programı içerisinde yer alan birimlerin eğitim planını (okul takviye dersleri, atölyeler, etkinlikler vs.) oluşturmak veya bunları oluşturacak alt kurulları belirlemek.
 • Eğitim ile ilgili gelişmeleri takip ederek, güncel eğitim konularına ilişkin araştırmalar yapmak, yerli ve yabancı yayınları değerlendirmek ve bunlardan faydalanmak.
 • Simurg Eğitim Programı için yazılı ve görsel materyal hazırlamak, yayınlamak, yayıncılara teşvikte bulunmak, satın alma aşamasında değerlendirmek ve bunları ilgilileri ile paylaşmak.
 • Simurg Eğitim Programı içeriğinin geliştirilmesi ve organizasyonlar ile ilgili olarak üniversiteler, Bakanlıklar, diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak.
 • Belirlenen konularda öğrenci ve veliye yönelik, kurs ve seminerlerin içeriklerini düzenlemek ve gerekli zamanlarda güncellemek.
 • Simurg Eğitim Programının geliştirilmesi için gerekli kurallarla ilgili talimatları oluşturmak.
 • Eğitim faaliyetleri sonunda yapılmak üzere genel anket değerlendirmesi için formlar hazırlayarak katılımcıların fikirlerini öğrenmek, bunu müdürlük ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına sunmak.
 • Eğitim faaliyetleri ile ilgili istatistikleri oluşturmak ve tutmak.
 • Eğitim alanında paydaşlara önerilerde bulunmak ve öneri almak.
 • Simurg Eğitim Programına içerik, ayni ve nakdi olarak katkı sağlayacak proje fikirleri üretmek, bu fikirleri Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile paylaşmak.
 • Simurg Eğitim Programının denetlenmesini sağlamak amacı ile gerekli olan eğitimsel raporların oluşturulmasını sağlamak.
 • Simurg Eğitim Programının eğitim içeriğinin geliştirilmesi amacı ile akademik dersler ve atölyeler ile alakalı zümreleri planlamak ve içeriklerini oluşturmak.

Lojistik Destek Birimi

Müdürlük bünyesinde hizmet vermekte olan spor ve eğitim mekanlarının işletilmesi ve teknik/lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar. Aşağıdaki birimlerin her türlü idari ve teknik taleplerini karşılar ve müdüre karşı sorumludur.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Ofis Destek Birimi

Müdürlük bünyesinde hizmet vermekte olan spor ve eğitim mekanlarının işletilmesinde her türlü ofis işlerinde ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar. Müdürlüğe bağlı birimlerin taleplerini karşılar ve müdüre karşı sorumludur.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Gençlik ve spor Hizmetleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

a. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

b. 5393 sayılı Belediye Kanunu,

c. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

d. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

e. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

f. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

g. 4857 sayılı İş Kanunu,

h. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

i. 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

j. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

k. Milli Eğitim Temel Kanunu,

l. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.

Devamını Oku