GÖREV TANIMLARI

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüpsultan Belediye Meclisinin …./…./2017 tarih ve 2017/….. sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye : Eyüpsultan Belediyesi

Müdürlük : Veteriner İşleri Müdürlüğü

Müdür : Veteriner İşleri Müdürü

Çalışma İlkeleri

 • Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.
 • Belediyemizdeki tüm personelin; Sahipli ve Sahipsiz hayvanları kontrol altına almak, Zoonoz hastalıklarla mücadele hizmetleri, Gıda işyerlerinde ruhsat ve hijyen denetim hizmetleri, vektörle mücadele ve dezenfeksiyon hizmetleri, Okullarda hayvan sevgisi ve sokak hayvanları ile ilgili eğitim hizmetleri sunmak, ısırma vakalarında hemen müdahale etmek, kurban denetim hizmetlerini vermek birimin temel görevleridir.

Personel Yapısı

Veteriner İşleri Müdürlüğünün personel yapısı; Müdür, Şef, Memur, Sözleşmeli ve diğer personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

 • Veteriner İşleri Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
 • Müdürlük bünyesi; Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Birimi, İlaçlama Ve Dezenfeksiyon Hizmetleri Birimi, Veteriner İşleri Ofis Destek Birimi ve ilgili alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Sokak hayvanları rehabilitasyon, kontrol-denetim ve kayıt-tescil hizmetlerinin yerine getirilmesi, sahipli ve sahipsiz hayvanların kontrol-denetimi, hayvanların sağlıklarını korunması ve üremelerinin kontrol altına alınması ile kayıt-tescil hizmetlerinin verilmesi, Zoonoz hastalıklar ile mücadele kapsamında özelikle sokak hayvanlarına yönelik paraziter mücadele ile kuduz aşısı yaparak önleyici tedbirlerin alınması, Kurban satış ve kesim yerlerinin denetlenmesi, vektör mücadele hizmetlerinin verilmesi, gıda iş yerlerinde ruhsat ve hijyen denetim hizmetleri, eğitim hizmetleri

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Birimi

 • Sahipsiz başıboş sokak hayvanları için geçici bakımevi statüsünde Rehabilitasyon Merkezi açmak, hayvanların sağlıklarını korumak ve üremelerini kontrol altına almak ve kayıt altına maksatlıyla; yakalama (elle, yakalama kafesi ve yakalama oltası ile yapmak ya da yakalanamadığı durumlarda Veteriner Hekim kontrolünde anestezi ile yapmak.), müşahede altına alma, tedavi etme, paraziter mücadele, kısırlaştırma, işaretleme (kulağa çentik, mikroçip ve logolu renkli küpeleme), aşılama, sahiplendirme, sahiplendirilemeyeni alındığı ortama bırakma prensibine göre çalışarak insan, hayvan ve çevre sağlığını korumak.
 • Sahipsiz hayvanlardan kaynaklanan ısırık ve tırmalama vakalarında ısırılan şahıs tarafından tespit edilen hayvanın, tutanak ile alınarak müşahede kafesinde tutulması, muayenelerinin rapor halinde ilgili kurumlara yollanmasının sağlanması ve hayvanın ölmesi veya kuduz belirtileri göstermesi durumunda kesin tanı için ilgili laboratuvara yollanması ve sonrasında ilgili kurumlara bilgilendirme yazışmaları yapmak.
 • Sokak hayvanlarının trafik kazası ve yaralanması gibi durumlarda acil müdahaleler yapmak. İleri sağlık hizmeti gerektiren vakalarda sokak hayvanlarının ilgili sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak.
 • Sokak hayvanları için su ve beslenme odakları kurmak ve bu yerlerin devamlı kontrolü ile besin ve su ihtiyaçlarını karşılamak.
 • Personele yönelik eğitim çalışmaları yapmak.
 • Sokak hayvanları ile ilgili olumsuzlukları önlemek amacıyla öğrenciler için geçici bakımevi statüsündeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine geziler düzenlemek.
 • Sokak hayvanları geçici bakımevi statüsündeki Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniğine ait suyun periyodik tahlilleri ile tıbbi atıkların usulüne uygun bertarafını sağlamak.
 • Güçten düşmüş, sakat, yaralanmış ve sokakta yaşamını sürdüremeyecek durumdaki sahipsiz hayvanların, geçici hayvan bakım evinde rehabilitasyon ve bakımını sağlamak. Sokak hayvanları ile ilgili halkın bilinçlenmesi için gerekli çalışmalar yapmak ve bu hayvanların sahiplendirilmesi işini gerçekleştirmek.
 • Alındığı ortama geri bırakılan sokak hayvanlarının belirli periyotlarda tekrar toplanarak periyodik aşı ve paraziter mücadelelerini yapmak.
 • Geçici bakımevi statüsündeki Rehabilitasyon Merkezinde herhangi bir nedenle ölen hayvanların, mevzuata uygun imha edilmesini, hijyen ve dezenfeksiyonunu geçici bakımevinde görevli tıbbi ve teknik personel ile sağlamak.
 • Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanlarının giyim ve ekipman ile ilgili gereksinimlerini karşılamak.
 • İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde sahipli hayvanlarla ilgili hayvan sağlık karnesi kontrolü ile hayvanın yaşadığı yerin ve etiyolojik ihtiyaçlarının sağlanıp sağlanmadığının kontrolü, hayvanın kayıt işlemlerinin kontrolü ve ilgili yasa çerçevesinde hayvan sahibinin yapması gerekenlerinin kontrolünün yapılarak eksiklikler ile ilgili tutanak tutulması ve idari işlemlerin yapılmasını sağlayarak sahipli hayvan denetimi yapmak.
 • Sahipli hayvanlarla ilgili gerekli denetimleri yaparak, hayvanların Sahipli Hayvan Kayıt Defterine veya uyumlu dijital sistemlere işlenmesini sağlarken kayıt ve tescil işlemlerini mikroçiple yapmak. Ölen veya ilçe ikametini değiştiren hayvan sahiplerinin durumunu yazılı bildirenlerin kayıtlarının silinmesini sağlamak.
 • İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hayvan üreten, satan, barındıran işletmeler ile hayvanlarla ilgili klinik, poliklinik, hastane, eğitim yeri, otel, pansiyon, geçici bakımevi, ev ve süs hayvanı satış yeri, kurban satış ve kesim yeri gibi işletmelerin denetimlerini yaparak eksiklikler ile ilgili tutanak tutulması ve gerekli idari işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 • Sahipli hayvan kaynaklı ısırık ve tırmalama vakalarında İlgili kurumlardan veya hayvan sahibinden talep gelmesi halinde hayvanı müşahede kafesine koyarak muayenelerini rapor halinde ilgili kurumlara bilgilendirme yazışması yazmak.
 • Zoonoz hastalıklar ile mücadele kapsamında özelikle sokak hayvanlarına yönelik paraziter mücadele ile kuduz aşısı yaparak önleyici tedbirler almak.
 • Kurban bayramında canlı hayvan muayenesi ve kesim sonrası karkas muayenesi ile insanlara zoonoz hastalıkların bulaşmasını engellemek.
 • Zoonoz hastalıklar ile ilgili Halka yönelik afiş ve bilgi notu vb. bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
 • Kuş gribi ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi zoonozlarla mücadele için her türlü malzeme temin edip stoklamak ve yasa gereği gerekli ödeneği bütçesinden ayırmak.
 • Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, İl ve İlçe Kurban Komisyonu kararları doğrultusunda tespit edilen Kurban satış ve kesim yerlerini denetlemek.
 • Belediyemizin diğer Müdürlükleri ve Kamu kuruluşları ile koordineli çalışılarak satış ve kesim yerlerinin hazırlanmasında hayvan refahı ve insan sağlığını hedef alarak gerekli düzenlemeler ile sağlıklı bir Kurban geçirilmesini sağlamak.
 • Kurban satış yerlerinde hayvanların muayenesi ile evrak ve kayıtların kontrollerini sağlamak ve akabinde kesim sonrası karkas muayenesi yapmak.
 • Kurban Bayramında kesim yapmak isteyenlerin ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde Kesim Elemanı Sertifikası ve akabinde kesici belgesi almasını sağlamak.
 • Kurban satış alanlarında hasta hayvan tespitinde karantina çadırları oluşturmak.
 • Kurban satış ve kesim alanlarında tuvaletler, banyolar, yem depo alanları, gübre depolama alanları, rampa alanları, sosyal çadırlar ve kesim alanları vb. diğer müdürlükler ile planlayıp uygulayarak modern kompleksler oluşturmak.
 • Kendi mekanlarında ve çiftliklerinde Kurban kesmek isteyen kişilerin yerlerinin kontrolü ile uygun olanların kesim yeri olarak belirlenmesini sağlamak.
 • Kurban kesim alanlarında ve satış alanlarında vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere bilgilendirme broşürü hazırlatılarak dağıtılmasını sağlamak.
 • Kurban Bayramında izin verilen yerler dışında kurban kesilmesini engellemek.
 • Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren, gıda üreten ve satan işletmelerin kayıt altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesini çalışmalarında talep halinde denetleme birimlerine teknik destek sağlamak.
 • Mevzuat dahilinde kalmak şartıyla hayvan yetiştiriciliği ve hayvancılık işletmelerinin teknik ve hijyenik yönden kuruluş, denetim ve kontrol çalışmalarına teknik destek vererek yürütür ve yasal hükümlerin uygulanmasını ve uygulatılmasını sağlar.
 • Hayvan satış yerlerini, kurban ve diğer kesim yerlerini denetler ve hijyenik koşullarda işletilmesini sağlar. Bu yerlerin yer seçimi, projelendirilmesi ve tesis edilmesi için ilgili birimlere teknik bilgi desteği vermek.
 • Hayvan üretim ve satış yerlerinde ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli denetim ve uygulamaları Zabıta Müdürlüğü talebi ile birlikte yapar.

İlaçlama Ve Dezenfeksiyon Hizmetleri Birimi

 • Kurban kesim alanlarında vatandaşlarımızın kestiği hayvanların etlerinin hijyenik olarak dağıtabilmeleri için gıda maddesi konulmasında sakınca olmayan plastik poşetlerden oluşan ve et, sakatat, atık ve derinin ayrı ayrı koyulacağı Kurban Kesim Setleri alımını yaparak dağıtımını sağlamak.
 • Kurban satış yerine gelen hayvanların dış parazitler yönünden gerekli ilaçlamaların yapılması sağlanarak özelikle KKKA yönünden gerekli tedbirleri almak.
 • Kurban satış ve kesim yerlerinin dezenfeksiyonunun periyodik olarak yapılmasını sağlamak ve İ.B.B. Başkanlığının ilgili birimleri ile koordineli vektör mücadelesini gerçekleştirmek.
 • Kurban kesim alanlarındaki katı ve sıvı atıkların bertarafının temizlik yönetim planı çerçevesinde yapılmasını sağlayarak zoonoz ve bulaşıcı hastalıkların çıkmasını engellemek.
 • Belediye sınırları içerisinde vektör üreme alanlarının güncellenmesi yapılarak değişikliklerin ilgili birimlere bildirilmesini sağlamak.
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yasaklanmış bulunan vektör mücadelesi ilaçlama hizmetlerini yasaklama kaldırıldığı andan itibaren, konu ile ilgili her türlü yetki ve sorumluluğu üstlenmekle görevlidir.
 • Çevre sağlığının korunması amacına yönelik Belediyemiz sınırları içinde hayvan ölülerinin gömülmesi için bir hayvan defin alanı oluşturulmasını sağlar. Bu amaçla Plan ve Proje, İmar ve Şehircilik, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlar.
 • Vektör ve paraziter mücadelenin temeli olan, hayvanların ilaçlanması ve tedavi edilmesi esasından hareketle, sahipli hayvanların vektörlere ve parazitlere karşı ilaçlatılması için gereken eğitim ve uyarı çalışmalarını ve bunların denetimlerini yapmak.
 • Salgın hastalık durumlarında, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ve ilgili kurumların görev vermesi halinde ilgili birimlerle işbirliği yapar. Vektör mücadelesi ve dezenfeksiyon işlemlerini uygular.
 • Zabıta Müdürlüğü desteği almak suretiyle, İhbar edilen hayvan hastalıklarına müdahale eder ve hayvan ölümleri ihbarlarını hastalıklar yönünden inceler ve ihbar eder. İlgili kurumların incelemesini tamamladıkları ölen hayvanların Temizlik İşleri Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde usulüne uygun bertarafını sağlamak.

Veteriner İşleri Ofis Destek Birimi

 • Hayvan ve hayvansal kökenli gıda ürünlerini satacak sıhhi işyerlerinin ruhsat almaları ile ilgili denetimleri Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü talebi ile yapmak.
 • Hayvan ve hayvansal kökenli gıda ürünlerini satan ruhsatlı sıhhi işyerlerinin ruhsat şartlarını devam ettirip ettirmediklerinin denetimleri Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü talebi ile yapmak.
 • Müdürlüğe gelen evrakların numaralandırılması ve arşivlenmesini sağlamak.
 • Veteriner İşleri Müdürlüğü ile ilgili bütçeyi oluşturmak, ihale işlemlerini yürüterek Müdürlüğünün gereksinimleri olan satın alma ve şartnamelerini hazırlamak.
 • Veteriner İşleri Müdürlüğüne gelen tüm taleplerin takibi ve çözümlenmesi ile tüm müdürlük personelinin sevk ve idaresini yapmak.
 • Görsel ve yazılı yayınları kullanarak sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesini sağlamak.
 • Sokak hayvanlarının ihtiyacı olan ilaç, sarf, temizlik, nalbur, tıbbi alet ve cihaz vb. malzemelerin alınmasını sağlayarak ihtiyaçlarını karşılamak.
 • Okullarda hayvan sevgisi ve sokak hayvanları ile ilgili paneller düzenleyerek halkı bilinçlendirip insanların hayvanlara yaklaşımını düzeltmek ve özelikle hayvanları koruma gününde seminer tertip etmek. Ayrıca Sokak Hayvanları ile ilgili olumsuzlukları önlemek için öğrencilere geçici bakımevi statüsündeki Rehabilitasyon Merkezine eğitim gezileri düzenlemek.
 • Hayvancılık ve tarımla ilgili diğer resmi kurumlarla koordineli paneller düzenleyerek toplumsal bilinci yükseltmek.
 • Personele yönelik meslek içi eğitim vermek.
 • Zoonoz hastalıklar ile ilgili seminer tertip etmek.
 • Uzmanlık alanları dahilinde mesleki bilgi ve tecrübelerini yasal mevzuat içinde ihtiyaç bildirenler ile paylaşmak veya rapor düzenlemek,
 • Belediye Başkanının izni ile mesleki konularda görüş bildirmek.
 • Dünya Veteriner Hekimler Günü ve Dünya Hayvanları Koruma Günü gibi mesleki açıdan önemli günlerde basın açıklaması veya seminer düzenlemek.
 • Zoonoz hastalıklar hakkında bilgilendirici broşür hazırlayıp dağıtmak.
 • Kurban ile ilgili bilgilendirici broşür hazırlayıp dağıtmak.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Veteriner İşleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
 2. 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
 3. 5216 Sayılı Büyük Şehir Belediyesi Kanunu,
 4. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu,
 5. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,
 6. 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkülüne Dair Kanun,
 7. 2872 Sayılı Çevre Kanunu,
 8. 7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun,
 9. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 10. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 11. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
 12. 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunu,
 13. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 14. 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Kanunu,
 15. Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği,
 16. Ev ve süs hayvanlarının ticari olmayan hareketlerinde uygulanacak hayvan sağlığı şartlarına dair yönetmelik,
 17. Ev ve süs hayvanlarının üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri hakkında yönetmelik,
 18. Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
 19. Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ.
Devamını Oku