GÖREV TANIMLARI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüpsultan Belediye Meclisinin ….. /….. /2017 tarih ve 2017/….. sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye : Eyüpsultan Belediyesi

Müdürlük : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Müdür : Ruhsat ve Denetim Müdürü

Çalışma İlkeleri

  • Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

Personel Yapısı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün personel yapısı Müdür, Şef, Memur, Sözleşmeli ve diğer personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

  • Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
  • Müdürlük bünyesi; İşyeri Denetim Birimi, Ruhsatlandırma Birimi ile ilgili alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Belediye sınırları içerisinde açılmış veya açılacak tüm sıhhi ve gayrısıhhi işyerlerinin, açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesi ve ruhsatlandırılması, ruhsatsız faaliyette bulunan yerler hakkında yasal işlem yapılması, hafta tatili ruhsatı verilmesi, ölçü ve tartı aletlerinin denetlenmesi, daimi ve günlük pazar yerlerinin denetlenmesi müdürlüğün görevleridir.

İşyeri Denetim Birimi

Belediye Sınırları içerisindeki tüm sıhhi ve gayrısıhhi işyerlerinin denetimi, açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetimi, ölçü ve tartı aletlerinin denetimi, daimi ve günlük Pazar yerlerinin denetimi faaliyetlerini yürütür.

Ruhsatlandırma Birimi

İşyerleri, açık istirahat ve eğlence yerleri, başvuru aşamasından sonuçlandırıp teslim edilmesine kadarki tüm süreçleri izler ve yönetir.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

a. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

b. 5393 sayılı Belediye Kanunu,

c. 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu,

d. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

e. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

f. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

g. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

h. 4857 sayılı İş Kanunu,

i. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

j. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.

Devamını Oku
Müdürlük Raporları
T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU
SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
( Sıhhi - Gayrisıhhi )
Şahıslar İçin;
1.Başvuru ve Beyan Formu(İnternet Sitemizden veya Müdürlüğümüzden temin edilebilir.)
2.Vergi Levhası(Şubeler için maliye yoklama fişi)
3.Kira Kontratı(Aslı ibraz edilecektir.)Ve Tapu Sureti
4.Ustalık Belgesi(Gerekli İşyerleri İçin)
5.Oda Kayıt Belgesi(Esnaf- Ticaret veya bağlı olduğu oda)
6.Kat Maliklerinin tamamından alınacak Muvafakatname(Tapuda Mesken görülen yerlerde açılacak işyerleri için)
7. Yabancı Uyruklular İçin Çalışma İzin Belgesi
8. Adi Ortaklıklarda Noterden Adi Ortaklık Sözleşmesi
NOT:Faaliyet konusuna göre farklı belgeler istenilebilir.
9207 sayılı yönetmelik gereğince öngörülen kriterlerin uygun olduğunun tespiti halinde sıhhi 1 gün, gayrisıhhi 5 gün içerisinde verilir.
Şirketler İçin;
1. Başvuru ve Beyan Formu(İnternet Sitemizden veya Müdürlüğümüzden temin edilebilir.)
2. Vergi Levhası(Şubeler için maliye yoklama fişi)
3. Kira Kontratı(Aslı ibraz edilecektir.)Ve Tapu Sureti
4. Ticaret Sicil Gazetesi
5. İmza Sirküleri
6. Faaliyet Belgesi
7. Ustalık Belgesi(Gerekli İşyerleri İçin)
8. Kat Maliklerinin tamamından alınacak Muvafakatname(Tapuda Mesken görülen yerlerde açılacak işyerleri için)
9. Yabancı Uyruklular İçin Çalışma İzin Belgesi
NOT:Faaliyet konusuna göre farklı belgeler istenilebilir.
2 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
( Umuma Açık )
Şahıslar İçin;
1. Başvuru Ve Beyan Formu(İnternet Sitemizden veya Müdürlüğümüzden temin edilebilir.)
2. Vergi Levhası(Şubeler için maliye yoklama fişi)
3. Kira Kontratı(Aslı ibraz edilecektir.)Ve Tapu Sureti
4. Olumlu İlçe Emniyet Tahkikatı
5. Ustalık Belgesi(Gerekli İşyerleri İçin)
6. Çalışan Personelle İlgili Kimlik Fotokopisi ve Sağlık Muayene Cüzdanı, Adli Sicil Kaydı
7. Özel Yapı Şekli Gerektiren İşyerlerinden İskan Belgesi
8. Eğlence Merkezleri vb. yerlerden Makine Mühendisleri Odasından Teknik Uyugunluk Raporu, Karting Yerlerinden Pist Lisans Belgesi, Otel ve Pansiyonlar için Oda Yatak Sayısını Belirten Yazı
9. Kat Maliklerinden alınacak Muvafakatname(Mesken ise %100 , İşyeri ise %51)
NOT:Faaliyet konusuna göre farklı belgeler istenilebilir.
9207 sayılı yönetmelik gereğince öngörülen kriterlerin uygun olduğunun tespiti halinde 1 ay içerisinde sonuçlandırılır.
Şirketler İçin;
1. Başvuru Ve Beyan Formu(İnternet Sitemizden veya Müdürlüğümüzden temin edilebilir.)
2. Vergi Levhası(Şubeler için maliye yoklama fişi)
3. Kira Kontratı(Aslı ibraz edilecektir.)Ve Tapu Sureti
4. Olumlu İlçe Emniyet Tahkikatı
5. Ticaret Sicil Gazetesi
6. Faaliyet Belgesi
7. İmza Sirküleri
8. Ustalık Belgesi(Gerekli İşyerleri İçin)
9. Çalışan Personelle İlgili Kimlik Fotokopisi ve Sağlık Muayene Cüzdanı, Adli Sicil Kaydı
10. Özel Yapı Şekli Gerektiren İşyerlerinden İskan Belgesi
11. Eğlence Merkezleri vb. yerlerden Makine Mühendisleri Odasından Teknik Uyugunluk Raporu, Karting Yerlerinden Pist Lisans Belgesi, Otel ve Pansiyonlar için Oda Yatak Sayısını Belirten Yazı
12. Kat Maliklerinden alınacak Muvafakatname(Mesken ise %100 , İşyeri ise %51)
NOT:Faaliyet konusuna göre farklı belgeler istenilebilir.
3 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Devir Talebi Şahıslar İçin;
1. Başvuru Dilekçesi(Müdürlüğümüzden temin edilebilir)
2. Noterden yapılmış Devir Sözleşmesi
3. Ruhsatın Aslı
4. Vergi Levhası
5. Kira Kontratı(Aslı ibraz edilecektir.)
NOT:Faaliyet konusuna göre farklı belgeler istenilebilir.
9207 Sayılı Yönetmelik gereğince gerekli kriterlerin sağlandığının tespiti halinde 5 İş Günü
Şirketler İçin;
1. Başvuru Dilekçesi(Müdürlüğümüzden temin edilebilir)
2. Noterden yapılmış Devir Sözleşmesi
3. Ruhsatın Aslı
4.Ticaret Sicil Gazetesi
5.İmza Sirküleri
6.Faaliyet Belgesi
7. Kira Kontratı(Aslı ibraz edilecektir.)
NOT:Faaliyet konusuna göre farklı belgeler istenilebilir.
4 Sıhhi/ Gayrisıhhi/ Umuma Açık Müesese Ruhsat İptali 1.Ruhsat İptali Talebini İçeren Dilekçe(Müdürlüğümüzden temin edilebilir)
2.Ruhsatın Aslı
1 İŞ GÜNÜ
5 Ruhsatlandırmaya İlişkin Ek Süre Talebi 1. Dilekçe(Müdürlüğümüzden temin edilebilir) 1 İŞ GÜNÜ
6 Ölçüler ve Ayar Beyanı 1. Terazi Beyanı 1 GÜN
7 Canlı Müzik İzini 1.Dilekçe(Müdürlüğümüzden temin edilebilir)
2.Çevresel Gürültü Değerlendirme Raporu
Çevresel Gürültü Ölçüm Raporu Teslim Edildikten 5 Gün Sonra
8 Alkol ve Tütün Ürünleri Satışı için Uygunluk Yazısı 1.Dilekçe(Müdürlüğümüzden temin edilebilir)

Metre-mesafe ölçümü ve ilgili yazışmalar yapıldıktan sonra 1 gün

9 m² Farkına İtiraz 1.Dilekçe 15 GÜN
10 Kış Bahçesi Ruhsatı 1.Dilekçe(Müdürlüğümüzden temin edilebilir)
2.İmar Yazışması(Müdürlüğümüzce yapılacaktır)
9207 Sayılı Yönetmelik Gereğince gerekli kriterlerin sağlandığının ve imar onayı alındıktan sonra 5 iş günü
11 Mesül Müdürlük İptali 1.Dilekçe
2. Mesül Müdürlük Yazısı
15 GÜN
12 Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İçin Mesül Müdür Ataması 1.Dilekçe(Müdürlüğümüzden temin edilebilir)
2.Mesül Müdür Atama Kararı
15 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:
Unvan: Birim Şefi
Adres: Eyüpsultan bulvarı No:72 Eyüpsultan
Tel: 444 30 00
E-Posta: ruhsatdenetim@eyupsultan.bel.tr

İkinci Müracaat Yeri:
İsim: Musa UÇAR
Unvan: Ruhsat ve Denetim Müdürü
Adres: Eyüpsultan bulvarı No:72 Eyüpsultan
Tel: 444 30 00
E-Posta:ruhsatdenetim@eyupsultan.bel.tr