GÖREV TANIMLARI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüpsultan Belediye Meclisinin ….. /….. /2017 tarih ve 2017/….. sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye : Eyüpsultan Belediyesi

Müdürlük : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Müdür : Ruhsat ve Denetim Müdürü

Çalışma İlkeleri

  • Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

Personel Yapısı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün personel yapısı Müdür, Şef, Memur, Sözleşmeli ve diğer personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

  • Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
  • Müdürlük bünyesi; İşyeri Denetim Birimi, Ruhsatlandırma Birimi ile ilgili alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Belediye sınırları içerisinde açılmış veya açılacak tüm sıhhi ve gayrısıhhi işyerlerinin, açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesi ve ruhsatlandırılması, ruhsatsız faaliyette bulunan yerler hakkında yasal işlem yapılması, hafta tatili ruhsatı verilmesi, ölçü ve tartı aletlerinin denetlenmesi, daimi ve günlük pazar yerlerinin denetlenmesi müdürlüğün görevleridir.

İşyeri Denetim Birimi

Belediye Sınırları içerisindeki tüm sıhhi ve gayrısıhhi işyerlerinin denetimi, açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetimi, ölçü ve tartı aletlerinin denetimi, daimi ve günlük Pazar yerlerinin denetimi faaliyetlerini yürütür.

Ruhsatlandırma Birimi

İşyerleri, açık istirahat ve eğlence yerleri, başvuru aşamasından sonuçlandırıp teslim edilmesine kadarki tüm süreçleri izler ve yönetir.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

a. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

b. 5393 sayılı Belediye Kanunu,

c. 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu,

d. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

e. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

f. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

g. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

h. 4857 sayılı İş Kanunu,

i. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

j. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.

Devamını Oku