GÖREV TANIMLARI

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüpsultan Belediye Meclisinin 09 /05/2019 tarih ve 2019/51 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin Müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye : Eyüpsultan Belediyesi
Müdürlük : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Müdür : Kentsel Dönüşüm Müdürü

Çalışma İlkeleri

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Eyüpsultan 'ın kentsel gelişimi ve Eyüpsultan halkının eşitlik duygusuyla çağdaş yaşam kalitesini artırmak, özgün bir kimlik oluşturarak insan odaklı dünya kenti haline gelme misyonunu; Belediyecilikte kurumsal kimliği ve geleneği olan şeffaf katılımcılığı ön planda tutan hizmette dünya standartlarını aşmış insan odaklı olma vizyonuyla aşağıda belirtilen temel ilkelere göre çalışmalarını yürütür;

 • Planlı, etkin verimli çalışmak ve adil güler yüzlü ve kalite esaslı hizmet üretmek,

 • Şeffaf hesap verebilir olmak

 • Bilgi ve teknolojiden azami düzeyde faydalanmak,

 • Karar ve uygulamada çalışanların katılımını sağlamak,

 • Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinde hareket etmek,

 • İnsan hak ve özgürlükler çerçevesinde çağdaş ve sosyal belediyecilik, karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık,

 • Hizmette; Kalite ve vatandaş memnuniyetini sağlamak,

 • Diğer Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Örgütleriyle koordinasyon temel ilkeleri esas almak.

Personel Yapısı

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün personel yapısı; Müdür, Şef, Memur, İşçi, Sözleşmeli, Belediye Şirket Personeli ve diğer personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

 • Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, üst yönetici olarak Belediye Başkanı'na ve Belediye Başkanı'nın görevlendirdiği ve yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısı'na bağlı olarak çalışır.

 • Müdürlük bünyesi; Mekansal Planlama Birimi, Dönüşüm Birimi, Ofis Destek Birimi ve ilgili alt birimlerden oluşur. Müdürlük bünyesinde alt birimlerin oluşturulması ve görevlerinin belirlenmesi Müdür'ün yetkisindedir.

Müdürlüğün Görevleri

 • İlgili Kanunlar, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde Kentsel Dönüşümle ilgili tüm işleri yapmak veya yaptırmak.

 • İlgili Kanunlar kapsamında yürütülen çalışma alanları ile ilgili her türlü ölçekte imar planı, imar plan tadilatı ve Kentsel Dönüşüm Projeleri hazırlamak veya hazırlatmak.

 • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 5393 sayılı Kanunun 73. Maddesi ve 5366 Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunu kapsamında İlçe bütününe yönelik fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak kente entegre olmayan bölgelerin belirlenmesi ve öncelikli müdahale alanlarının belirlenmesi amacıyla ilçe bütününde sorunların tespiti, mülkiyet verilerinin irdelenmesi ve alana ait tüm verilerine elde edilerek analizlerin yapılması ve söz konusu analizlerin değerlendirilmesi sonucunda amaç ve hedeflere erişim için belirlenen stratejilerin hayata geçirilmesi için ilçe bütününde gerekli çözüm önerilerinin, eylemlerin/faaliyetlerin/projelerin mekâna yansıtılarak yöntemlerin belirlenmesi amacı ile kentsel dönüşüm strateji planı (master plan) hazırlamak veya hazırlatmak.

 • Müdürlüğün teklifi ve Başkanlık Makamının onayı ile 6306 sayılı yasa, 5393 sayılı Kanunun 73. Maddesi, 5366 sayılı yasa ve ilgili mevzuat gereği “Riskli Alan”, “Rezerv Konut Alanları”, “Yenileme Alanları”, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları” ve resen “Riskli Yapı” çalışmalarını başlatmak ve bu alanlarda Kentsel Dönüşüm çalışmalarını yapmak veya yaptırmak. ”Riskli Alan”, “Rezerv Konut Alanları” için ilgili kurumların istediği şekliyle dosyalarını hazırlamak ve sunmak.

 • İlgili yasalar ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanan planlar doğrultusunda, Encümen Kararı alınması gereken hallerde Belediye Encümene dosya hazırlamak/hazırlatmak, sunmak, takip etmek ve sonuçlandırmak.

 • Meclis Kararı alınması gereken durumlarda dosya hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak.

 • Kentsel dönüşüm sürecinde; altlık haritalar ve diğer verileri temin etmek. Faaliyet alanları ile ilgili ihtiyaca göre Kamu Kurum ve Kuruluşları ile irtibata geçerek resmi veya şifai görüşünü almak.

 • Kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenmiş çalışma alanlarındaki yapılacak plan çalışmalarının altlık verilerini ve ön çalışmasını yapmak/yaptırmak.

 • Riskli alan, rezerv yapı alanı, Yenileme Alanı, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ve her türlü dönüşüm amaçlı alanda, eşzamanlı çalışmalarla Mevcut mikro bölgeleme harita bilgileri ile alanda yapılmış parsel bazlı zemin etüt raporları ve gerekiyorsa yer bilimsel etüt raporu veya ek çalışmaları yaparak/yaptırarak zemin yapısının özelliklerini belirlenmesini sağlamak.

 • Alanın üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma risk durumunu gösteren teknik rapor hazırlamasını sağlamak.

 • İlgili Kanunlar kapsamında yürütülen çalışma alanları ile ilgili 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun belediyelere verdiği tüm yetkileri kullanır. Gerektiğinde İmar Kanununun 15 ve 16. maddeleri doğrultusunda ifraz ve tevhid işleri ile Arazi ve Arsa Düzenlemesi başlığını taşıyan 18. madde çerçevesinde ve 2981/3290 sayılı kanun kapsamında imar uygulamaları hazırlar veya hazırlatır. Aynı doğrultuda olmak üzere, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında işlem yapılmak üzere önerilerde bulunur, gereken yazışmaları yürütür.

 • İlgili Kanunlar kapsamında yürütülen çalışma alanlarının dönüşümü sonucunda ortaya çıkacak projenin iktisadi değerinin belirlenmesi amacıyla, Kentsel Dönüşüm alanlarına ait hazırlanan projelerin fizibilite raporları doğrultusunda modeller hazırlamak veya hazırlatmak.

 • İlgili Kanunlar gereği Büyükşehir Belediyesi ve İlgili Bakanlıklar ve İlgili Kurumlar ile her türlü yazışma yapmak.

 • Toplumu bilgilendirmek amacıyla Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün faaliyet alanları ile ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, özendirmek için kitap, kitapçık, broşür, vb. bastırmak, ilan yolu ile tanıtım yapmak, Kentsel Dönüşüm/Tasarım Kılavuzu hazırlamak veya hazırlatmak.

 • Yapılacak analiz çalışmaları sonrasında İlgili Kanunlar kapsamında yürütülen çalışma alanlarındaki gayrimenkullerin değer tespitlerinin yapılmasını ve Arazi Kullanım Paftası ile Kentsel Dönüşüm ve Tasarım Projelerinin hazırlanmasını ve gerekli görülmesi durumunda Proje Teknik Danışmanlık hizmeti alınmasını sağlamak.

 • Çalışma alanındaki mevcut yapı stokunun tespiti için belirlenmiş olan ada, alan veya bölgedeki yapı stokunun ilmi ve teknik yöntemlerle mahallinde gözlemsel veya gerekiyorsa malzeme bilgilerine dayanarak bina statik sisteminde gereken düzeyde inceleme ve büro çalışmaları yapmak/yaptırmak.

 • Çalışma alanındaki güncel nüfus ve yoğunluk bilgilerini temin etmek.

 • Kentsel dönüşüm yapılması düşünülen ada, alan veya bölgede kentsel dönüşüm öncesi ve sonrası SPK lisanslı gayrimenkul şirketlerine arsa ve bina değerleme raporlarını hazırlatmak.

 • Kentsel dönüşüm projelerinin ekonomik ve iktisadi matematiksel modellemelerini yapmak.

 • Çalışma alanında karşılaşılan sorunları tespit etmek, sorunlara öneriler geliştirmek ve çözülmesini sağlamak.

 • İlgili Kanunlar kapsamında yürütülen çalışma alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma yolunun bulunmasını sağlamak.

 • İlgili Kanunlar kapsamında yürütülen çalışma alanlarında yapılacak çalışmaların kalitesini yükseltmek amacıyla düzenleme, altyapı ve üst yapı geliştirme çalışmaları ve bu alanların görüntü, kullanım ve mekân kalitelerini arttıracak araştırma, inceleme amacına yönelik yurt içi ve yurt dışı teknik inceleme gezileri yapmak.

 • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 5393 sayılı Kanunun 73. Maddesi ve 5366 Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunu kapsamında yapılacak işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 • Kentsel Tasarım çalışmalarını desteklemek, görünür ve bilinir kılmak adına söyleşi, tiyatro, sanatsal etkinlikler, sempozyum, panel, konferans, çalıştay ve yarışmalar gibi faaliyetleri planlamak, Belediyenin diğer müdürlükleri ile birlikte organize eder ve gerçekleştirir.

 • Kentsel dönüşüm yapılması düşünülen veya yapılan ada, alan veya bölgelerde çalışma öncesi veya çalışma yürütülürken belli aralarda ve gerektiğinde çalışmalardan etkilenen halkı bilgilendirerek projeye katılımını sağlamak.

 • Kentsel dönüşüm çalışma alanındaki sorunlarını tespit edebilmek için Toplumsal ihtiyaç ve isteklerin belirlenmesi, uygulamalarda halkın katılımının sağlanması amaçlı halkın olumlu veya olumsuz görüşlerini, önerilerini değerlendirebilmek için gerekli anketleri yapmak rapor halinde sunmak.

 • Eyüpsultan genelinde toplumsal ihtiyaç ve isteklerin belirlenmesi, uygulamalarda halkın katılımının sağlanması amaçlı sosyolojik araştırmalar ve anketler yapmak veya yaptırmak.

 • Proje üretme konusunda yeni teknolojileri takip eder, personelin bu amaçla eğitimini sağlamak için hizmet alımı ihalesi yapmak.

 • Kentsel Dönüşüm hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması yönünde (AR-GE) araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak.

 • Kentsel dönüşüm alanı olarak çalışılan ada, alan veya bölgelerde çalışmaları yönlendirmek İlgili Müdürlük ile ortak çalışmalarda bulunmak gerekiyor ise dış danışmanlık kuruluşlarından veya yetkin firmalardan plan teklif, öneri ve hizmet satın almak.

 • Satın alınacak, mal ve hizmetler için gerekli idari ve teknik şartnameyi hazırlamak.

 • Stratejik hedef veya politikalar doğrultusunda uzun, orta veya kısa dönemli plan, kentsel dönüşüm ve projeleri hazırlamak/hazırlatmak.

 • Belediyenin İlgili Kanunlar kapsamında yürütülen çalışma alanlarındaki tüm faaliyetlerinin ihtiyaca göre diğer kamu kuruluşları tarafından yapılması durumunda protokoller hazırlamak. Kontrollük ve denetimini yapmak.

 • İlgili Kanunlar kapsamında Belediyenin yapacağı kentsel dönüşüm ile ilgili tüm işlemlerde, Hizmet alımı, Danışmanlık hizmet alımı, ihale işlemleri ve kontrollük hizmetlerini(İhale dosyalarının hazırlanması, kontrollük, muayene ve kabul, kesin hesap işlemleri dâhil) yapmak veya yaptırmak.

 • Müdürlükçe yapılan sözleşmelerinin imzalanmasını izleyen gün ilgili mevzuat hükümlerine ve bütçelerinde ön görülen düzenlemelere uygunluk yönünde incelenmek üzere gerekli belgelerle Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

 • Belediyenin Kentsel dönüşüm alanlarındaki tüm yapım faaliyetleri (altyapı, üstyapı, rekreasyon) ile ilgili avan, kesin ve uygulama projelerini, hazırlamak veya hazırlatmak.

 • Müdürlük çalışmaları için Belediyenin ihtiyaç duyacağı fon hibe destek kredileri için ilgili mercilerin uygun formatlarında belediye için başvuru dosya ve taleplerini oluşturmak ve takibini yapmak veya yaptırmak.

 • Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerle, yurtdışı ve yurtiçi ilgili meslek örgütleriyle, mesleğin gelişimi ve proje teknolojileri ile ilgili diyalog kurmak, haberleşme ağı kurmak, teknoloji ve bilgi alışverişini sağlamak.

 • Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca ya da mevzuatla belirlenen diğer görevleri yapmak.

 • Yasa ve Yönetmeliklerle belirlenmiş görevler doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yapmak.

 • Müdürlüğün Performans Hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmalar yapmak.

 • Müdürlüğün Stratejik Planını hazırlamak.

 • Stratejik planlamaya uygun bütçe taslağını 5018 sayılı yasa ve diğer mer'i mevzuat kapsamında hazırlatmak ve en ekonomik şekilde kullanılmasını, planlanmasını ve gerçekleşmesini sağlamak.

 • Müdürlüğün faaliyet raporunu hazırlamak.

Mekansal Planlama Birimi

İlgili Kanunlar kapsamında yürütülen çalışma alanları içerisinde bulunan parsellerin imar planları, imar plan tadilatları ve Kentsel Dönüşüm/Tasarım amacıyla kent ve sosyoloji araştırmaları çerçevesinde projeler geliştirilmesi, Mekansal Planlama Birimi tarafından yapılır veya yaptırılır.

Büronun görev yetki ve sorumlulukları:

 • Kentsel Dönüşüm modelleri ve stratejilerinin belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmak amacıyla Kentsel Dönüşüm Strateji Planı (Master Plan) hazırlamak veya hazırlatmak.

 • İlgili Kanunlar çerçevesinde “Riskli Alan”, “Rezerv Alan”, “Yenileme Alanı” ve “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” dosyalarını hazırlamak.

 • Müdürlük teklifi üzerine başkanlık yazılı emri ile İlgili Kanunlar kapsamında talep edilen yerlerle ilgili işlemleri yürütmek.

 • Jeolojik-geoteknik etütler yaptırmak, mevcut durum analizi, sentez vb. çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

 • İlgili Kanunlar kapsamında yürütülen çalışma alanlarına yönelik Kentsel Tasarım projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.

 • İlgili Kanunlar kapsamında yürütülen çalışma/uygulama alanlarına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Tadilatları, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Tadilatlarını hazırlamak veya hazırlatmak.

 • Meclis Kararı alınması gereken durumlarda dosya hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak ve meclis kararının gereğini yapmak.

 • Meri imar planı ve plan notlarında yapılaşma hükümlerinin Kentsel Dönüşümle ilgili maddelerine göre talep edilmesi halinde parsellere ilişkin analiz çalışmaları, fizibilite çalışmaları yapmak veya yaptırmak ve söz konusu çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapmak.

Dönüşüm Birimi

İlgili Kanunlar kapsamında yürütülen çalışma alanları içerisinde bulunan parsellerin istimlâk işlemleri, tasarım projelerinin gerçekleştirilmesi, hukuki konularda bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi Dönüşüm Bürosu tarafından yapılır veya yaptırılır.

Büronun görev yetki ve sorumlulukları:

 • Toplumu bilgilendirmek amacıyla yazılı, görsel veya sözlü olarak halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek.

 • İlgili Kanunlar kapsamında yürütülen çalışma alanlarına yönelik hak sahipliği ve değerleme tespitlerini yapmak veya yaptırmak.

 • Kentsel Dönüşümü özendirmek için kitap, kitapçık, broşür, vb. bastırmak, ilan yolu ile tanıtım yapar, Kentsel Dönüşüm/Tasarım Kılavuzu hazırlamak veya hazırlatmak.

 • Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerle, yurtdışı ve yurtiçi ilgili meslek örgütleriyle, mesleğin gelişimi ve proje teknolojileri ile ilgili diyalog kurmak, haberleşme ağı kurmak, teknoloji ve bilgi alışverişini sağlamak.

 • İlan edilen kentsel dönüşüm alanları ile ilgili takip işlemlerini yapmak.

 • Eyüpsultan genelinde toplumsal ihtiyaç ve isteklerin belirlenmesi, uygulamalarda halkın katılımının sağlanması amaçlı sosyolojik araştırmalar ve anketler yapmak veya yaptırmak.

 • Kentsel Tasarım çalışmalarını desteklemek, görünür ve bilinir kılmak adına söyleşi, tiyatro, sanatsal etkinlikler, sempozyum, panel, konferans, çalıştay ve yarışmalar gibi faaliyetleri planlamak Belediyenin diğer müdürlükleri ile birlikte organize etmek ve gerçekleştirmek.

 • Meclis Kararı alınması gereken durumlarda dosya hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak ve meclis kararının gereğini yapmak.

 • Kentsel Dönüşüm alanlarında 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre ve 2981/3290 sayılı kanuna göre imar uygulaması yapmak veya yaptırmak.

 • Riskli alan çalışmalarında kadastral güncellemeleri yapmak veya yaptırmak.

 • İlgili Kanunlar kapsamında yürütülen çalışma alanlarına ilişkin Kamulaştırma yapmak veya yaptırmak.

 • Kentsel dönüşüm, planlama ve imar faaliyetleri kapsamında hukuki olarak bilgilendirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

 • Kanun ve Yönetmelik (değişen, değiştirilmesi gündemde olan) takibinin yapılarak gerekli bilgilendirmenin Müdür ve Müdürlük personeline yapmak.

 • Kentsel Tasarım hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması yönünde (AR-GE) araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak.

Ofis Destek Birimi

 • Müdürlüğe gelen-giden evrak zimmet, fihrist, kayıt defterleri ile ileride Müdürlükçe gerekli görülecek diğer defterlerin nizamını ve kaydedilmesini sağlamak ve diğer kayıtları tutup ,Müdürlük yazışmalarını yapmak.

 • Müdürlüğe gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakmak ve ilgilisine aktarmak.

 • Sonuçlandırılan ve çıkışı yapılan evrakın dosyasında saklamak. Aynı zamanda ayniyat işleri de bu büro tarafından yürütülür.

 • Müdürlük ihtiyaç ve harcamaları ile ilgili mali kayıtları tutmak, bütçe çalışmalarının yapılması, avans alınması ve kapatılması işlemlerini yapmak.

 • Yıllık, aylık, haftalık ve günlük faaliyet raporlarını derlemek, hazırlamak ve bu raporları ilgili üst makama sunmak.

 • Meclis ve Encümen toplantı gündemlerini takip etmek ve Müdürlüğün gündeme alınması gereken evrak ve dosyaların takibini yapmak.

 • Yazışmaların yasal prosedürünü takip etmek.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 1. 3194 sayılı İmar Kanunu,

 2. 3194 sayılı İmar Kanunu,

 3. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5998 sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun,

 4. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

 5. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu,

 6. 2981 sayılı Kanun,

 7. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun,

 8. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu,

 9. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

 10. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

 11. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,

 12. 492 sayılı Harçlar Kanunu,

 13. 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu,

 14. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

 15. 5366 Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunu,

 16. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun

Devamını Oku