GÖREV TANIMLARI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüpsultan Belediye Meclisinin 09 /05/2019 tarih ve 2019/52 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin Müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye : Eyüpsultan Belediyesi

Müdürlük : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Müdür : Emlak ve İstimlak Müdürü

Çalışma İlkeleri

 • Bu yönetmeliğin Eyüpsultan Belediyesi Müdürlükler ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

 • Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık.

 • Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk.

 • Hesap verebilirlik.

 • Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık.

 • Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik ilkelerine uygun olarak görev yapmak.

Personel Yapısı

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün personel yapısı; Müdür, Şef, Memur, İşçi, Sözleşmeli, Belediye Şirket Personeli ve diğer personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

 • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, üst yönetici olarak Belediye Başkanı'na ve Belediye Başkanı'nın görevlendirdiği ve yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısı'na bağlı olarak çalışır.

 • Müdürlük bünyesi; Emlak ve İstimlak Birimi, İmar Uygulama Birimi ve ilgili alt birimlerden oluşur. Müdürlük bünyesinde alt birimlerin oluşturulması ve görevlerinin belirlenmesi Müdür'ün yetkisindedir.

Müdürlüğün Görevleri

 • Belediye mülkiyetindeki taşınmazların envanter kayıtlarını tutmak.

 • Satış, tahsis, takas, devir işlemlerini yapmak.

 • Belediye'nin ihtiyacı durumunda diğer kurumlardan gayrimenkul alımı, tahsisi, kiralama, trampa yapılması, intifa ve irtifak tesisi yapılması işlemlerini yürütmek.

 • Kamulaştırma yapmak.

 • 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi uygulamalarını yapmak ve yaptırmak.

 • 2981-3290 sayılı yasaya göre ıslah imar planı olan yerde imar uygulamasını yapmak ve yaptırmak.

 • 2981 sayılı yasaya göre tapu tahsis belgesi veya imar affı başvurusu olan gecekonduların tapuya dönüştürme işlemi yapmak.

 • 775 sayılı yasaya göre işlem yapmak; 4706 sayılı yasaya göre işlem yapmak.

 • Müdürlük görev alanına giren konularda ilgili mevzuat çerçevesinde vatandaşlardan ve diğer kamu kurumlarından gelen bilgi-belge paylaşımı taleplerine karşılık vermek.

Emlak ve İstimlak Birimi

 • Belediye mülkiyetindeki taşınmazların envanter kayıtlarını tutmak.

 • Satış, tahsis, takas işlemlerini yürütmek.

 • Belediye'nin ihtiyacı durumunda diğer kurumlardan gayrimenkul alımı, tahsis, kiralama, trampa yapılması, intifa ve irtifak hakkı tesisi yapılması ve devir işlemlerini yürütmek.

 • Gerektiğinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na göre kamulaştırma işlemlerini yapmak.

 • 2981 sayılı yasaya göre tapu tahsis belgesi veya imar affı başvurusu olan gecekonduların tapuya dönüştürme işlemi yapmak.

 • 775 ve 4706 sayılı yasalara göre tapu işlemlerini yapmak.

 • Birimin görev alanına giren konularda ilgili mevzuat çerçevesinde vatandaşlardan ve diğer kamu kurumlarından gelen bilgi-belge paylaşımı taleplerine karşılık vermek.

İmar Uygulama Birimi

 • 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre imar uygulamalarını yapmak ve yaptırmak.

 • 2981-3290 sayılı yasaya göre ıslah imar planı olan yerde imar uygulamasını yapmak ve yaptırmak.

 • Birimin görev alanına giren konularda ilgili mevzuat çerçevesinde vatandaşlardan ve diğer kamu kurumlarından gelen bilgi-belge paylaşımı taleplerine karşılık vermek.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 1. 3194 sayılı İmar Kanunu,

 2. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

 3. 5393 sayılı Belediye Kanunu,

 4. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

 5. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,

 6. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

 7. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

 8. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

 9. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

 10. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

 11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

 12. 4857 sayılı İş Kanunu,

 13. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

 14. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun,

 15. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

 16. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

 17. 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

 18. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği,

 19. İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik,

 20. 2981 (3290-3366) sayılı Kanun,

 21. 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

 22. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu,

 23. Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği,

 24. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.

Devamını Oku