GÖREV TANIMLARI

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüpsultan Belediye Meclisinin 09 /05/2019 tarih ve 2019/47 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Plan ve Proje Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin Müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye : Eyüpsultan Belediyesi

Müdürlük : Plan ve Proje Müdürlüğü

Müdür : Plan ve Proje Müdürü

Çalışma İlkeleri

 • Bu yönetmeliğin Eyüpsultan Belediyesi Müdürlükler ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

 • Meri mevzuata uygun ilgili ölçekli plan türlerinde, planlama ilkeleri ve kamu yararı doğrultusunda, planlama çalışmaları yürütmek.

 • Kamu yararını üstün tutarak; toplumsal ihtiyaçlara uygun ve çevreye duyarlı sosyal, ekonomik ve kültürel amaçlı kentsel planlamalar yapmak.

 • Engellilerin kent yaşamında karşılaşacağı sorunları ortadan kaldırmaya yönelik planlama ve uygulamalar yapmak.

 • Sürdürülebilirlik ilkesi ve Koruma Kullanım dengesi gözeterek yaşanılabilir kentsel mekanlar oluşturmak.

Personel Yapısı

Plan ve Proje Müdürlüğü'nün personel yapısı; Müdür, Şef, Memur, İşçi, Sözleşmeli, Belediye Şirket Personeli ve diğer personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

 • Plan ve Proje Müdürlüğü, üst yönetici olarak Belediye Başkanı'na ve Belediye Başkanı'nın görevlendirdiği ve yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısı'na bağlı olarak çalışır.

 • Müdürlük bünyesi; Şehir Planlama ve Koordinasyon Birimi ve Plan Ofis Destek Birimi ile ilgili alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Meri mevzuat kapsamında ilgili şehir planlama çalışmalarının yürütülmesi birimin temel görevleridir.

Şehir Planlama ve Koordinasyon Birimi

 • Belediye mülkiyetindeki taşınmazların envanter kayıtlarını tutmak.

 • İlgili kurum, yasa ve yönetmeliklere göre kendisine verilen görevleri yerine getirmek,

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planlarına uygun olarak, 1/1000, 1/500 ve gerekli ölçekteki uygulama imar planlarının yapılması/yaptırılması ve planların Eyüp Belediye Meclisi’ne gönderilmesini sağlamak,

 • Eyüp Belediye Meclisi’nden çıkan plan kararlarının İlgili KVTVKB Kurulu’na ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına onaylanmak üzere gönderilmesini sağlamak,

 • 1/1000 ve 1/500 ölçekli planların onaylandıktan sonra 1 ay süreyle askıya çıkarılıp ilan edilmesi ve bu sürede yapılan itirazları takip ederek ve inceleyerek itirazlara ilişkin plan paftalarını ve plan raporunu hazırlamak, yeniden Belediye Meclisi’ne gönderilmesini sağlamak,

 • Gerekli durumlarda 1/1000 ölçekli plan değişikliği hazırlamak, onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik taleplerini incelemek, değerlendirmek, değişikliğe ait plan paftalarını hazırlamak, Belediye Meclisi’ne sunmak, bu konuya ilişkin meclis kararının gereğini yapmak,

 • Onanlı planlar hakkında açılan her türlü davaya ait teknik rapor hazırlamak, talep edilen bilgi ve belgeleri temin etmek,

 • Onanlı 1/1000 ölçekli imar planları hakkında tereddüte düşülen konularda görüş vermek,

 • Plan çalışmalarının yapılabilmesi için; toplantılar, ön araştırma (analitik etüd) çalışmaları, (mülkiyet, arazi kullanışı, anket, ilgili birimlerden bilgi alma gibi) yapıldıktan sonra karar aşamasına getirmek ve planların hazırlanmasını sağlamak,

 • Plan yapım sürecinde; Halihazır haritaları temin etmek, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görüş almak, Arazi tespiti için mevcut durum, topografya, jeomorfolojik, jeolojik, sosyo-ekonomik v.b. etütleri temin etmek, ettirmek, tescil önerisinde bulunmak,

 • Planlama çalışması sırasında toplanan bilgi ve belgelerin tasnif ve depolanmasını ve bu dökümanların arşivlenmesini sağlamak,

 • Planın uygulanması için ilgili birimlere gönderilmesini, teklifin değerlendirilmesi sonucunda ilgilisine bilgi verilmesini sağlamak, planın uygulanması sırasında çıkan her türlü sorun ve çelişkileri giderici çalışmaları yürütmek,

 • İmar planlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanması ile ilgili sürecin takip edilmesini sağlamak,

 • Kurum içi (birimler arası) ve diğer kurumlarla koordinasyonu sağlamak ve talepleri sonuçlandırmak,

 • Planlama hizmetleri tarife tekliflerini hazırlamak, tarifenin onayını müteakip uygulamak, Belediye Başkanlık Makamı’nca verilecek diğer benzer görevleri ifa etmek,

 • İstanbul Büyükşehir Başkanlığınca düzenlenen ulaşım, sirkülasyon projeleri vb. ile ilgili gerekli koordinasyonu sağlayarak, toplantı ve çalıştaylar yapmak/yaptırmak ve görüş vermek,

 • Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarına ilişkin Kentsel Tasarım alanlarında yapılacak plan eki niteliğinde tasarım ve projelerin koordinasyonunu ve plan eki niteliğinde tasarım ve projelerin plan kararlarına uygunluğunu sağlamak,

 • Şehircilik Atölyesi görev alanına giren iş ve işlemleri yerine getirmek, atölyenin görevleri;

 • Eyüpsultan ilçesine ilişkin planlama vizyonu oluşturmak,

 • Bakanlıklar ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürütülen 1/100.000, 1/25.000, 1/5000 ve gerekli ölçeklerde plan çalışmalarını takip etmek, kordinasyonu sağlamak. Bu planların Eyüpsultan İlçesi kentsel gelişimine etkisini araştırmak, gelişimi yönlendirici geleceğe yönelik mekansal hedef ve stratejiler geliştirmek, toplantı ve çalıştaylar düzenlemek/düzenletmek, yurtiçi/yurtdışı toplantı ve çalıştaylara katılmak,

 • Mega projelerin (3. Havalimanı, rezerv alanı, ulaşım projeleri vb.) Eyüpsultan’ın kentsel makroformunu nasıl şekillendireceğine ilişkin öngörüde bulunarak havalimanı ve çevresinde gelişen kent, fonksiyon ve sektörlere (sanayi, tarım, turizm, enerji, lojistik, bilişim teknojileri vb.) ilişkin araştırma yapmak/yaptırmak, rapor hazırlamak/hazırlatmak,

 • 1/25.000, 1/5000 ve gerekli diğer ölçeklerde plan yaklaşımı hazırlamak/hazırlatmak,

 • Yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturmak için dayanıklı kent, sağlıklı kent, ekolojik planlama gibi güncel şehir ve bölge planlama akımlarını araştırmak, meri planlara entegrasyonuna ilişkin yöntem geliştirmek,

 • Vizyon ve eylem planının çıktısı ile proje paketlerini diğer müdürlüklerle paylaşmak,

 • Onaylı 1/5000 ölçekli planların ihtiyaca cevap vermeyen hususlarını belirlemek ve nazım plan eleştiri raporları oluşturmak, ilgili idarelerle paylaşmak,

 • Onaylı 1/1000 ölçekli planların ve plan notlarının sorunlarını saptamak iyileştirilmesine yönelik araştırma yapmak ve çözüm önerilerinde bulunmak,

 • Güncel şehir ve bölge planlama, mimari, kentsel tasarım, kültürel süreli yayınların takibini yapmak, satın almak ve şehircilik kütüphanesini oluşturmak,

 • Müdürlük dijital arşivini düzenlemek ve güncellemek,

 • Eski ve meri 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan bilgilerinin dokümantasyonu oluşturmak,

 • Planlama ve Plan uygulama araçlarının sistemsel dokümantasyonunu oluşturulmak,

 • Acil Toplanma Alanları ve Afet Durum Senaryoları oluşturmak,

 • Gerekli durumlarda Planlara ilişkin yarışmalar düzenletmektir.

Plan Ofis Destek Birimi

 • Müdürlüklere ve dış kurumlara birim adına resmi yazışmaları yapmak ve arşivlemek.

 • İstek ve şikayetleri izlemek ve sonuçlandırmak.

 • Müdürlükteki personel, ihale, rapor gibi idari ve operasyonel işlemleri gerçekleştirmek.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Plan ve Proje Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

a. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

b. 5393 sayılı Belediye Kanunu,

c. 3194 sayılı İmar Kanunu,

d. 2872 sayılı Çevre Kanunu,

e. 5366 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve Uygulama yönetmeliği,

f. 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun,

g. 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu,

h. 601 sayılı Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname,

ı. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

i. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

j. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

k. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

l. 4857 sayılı İş Kanunu

m. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

n. 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

o. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği,

p. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği,

q. TMMOB Serbest Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeliği,

r. Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğler,

s. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat,

t. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

u. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği,

v. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik,

y. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği,

z. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği,

aa. Otopark Yönetmeliği,

ab. Sığınak Yönetmeliği

ac. Asansör Yönetmeliği,

ad. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği,

ae. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,

af. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama

Yönetmeliği,

ag. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin

Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik,

ah. 5366 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve yönetmeliği vb. kanun ve yönetmelikler,

aı.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

ai. 5577 sayılı Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

aj. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,

ak. 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

al. 775 sayılı Gecekondu Kanunu,

am. 2981/3290/3366 sayılı Kanun,

an.2985 sayılı Toplu Konut Kanunu,

ao. 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu,

ap. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,

aq. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

ar. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

as. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis Ve Devri Hakkında Yönetmelik,

at. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.

Devamını Oku