GÖREV TANIMLARI

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüpsultan Belediye Meclisinin ….. /….. /2017 tarih ve 2017/….. sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Plan ve Proje Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye : Eyüpsultan Belediyesi

Müdürlük : Plan ve Proje Müdürlüğü

Müdür : Plan ve Proje Müdürü

Çalışma İlkeleri

 • Meri mevzuata uygun ilgili tüm ölçekli plan türlerine planlama ilkeleri ve kamu yararı doğrultusunda planlama çalışmalarını yürütmek.
 • Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek
 • Belediyece hedeflenen amacın gerçekleştirilmesini sağlayabilecek, halkın ve kullanıcıların beğenisini kazanabilecek, estetik fonksiyonel projeler üretmek.
 • Eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulamak.
 • Kent tarihi bakımından önem taşıyan korunması gerekli kültür varlıklarının işlevlerinin korunmasını sağlamak ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla kayıt altına almak.
 • Kamu yararını üstün tutarak; toplumsal ihtiyaçlara uygun ve çevreye duyarlı sosyal, ekonomik ve kültürel amaçlı kentsel planlamalar yapmak.
 • Engellilerin kent yaşamında karşılaşacağı sorunları ortadan kaldırmaya yönelik planlama ve uygulamalar yapmak.
 • 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre Arsa Arazi düzenleme çalışması yapmak.
 • Kamu yararını üstün tutarak; toplumsal ihtiyaçlara uygun kamulaştırmalar yapmak.
 • Açıklık ve rekabet ilkeleri çerçevesinde, Belediye lehine en ekonomik sonuçlar oluşturacak satış ihaleleri yapmak.

Personel Yapısı

Plan ve Proje Müdürlüğünün personel yapısı; Müdür, Şef, Memur, Sözleşmeli ve diğer personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

 • Plan ve Proje Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
 • Müdürlük bünyesi; Şehir Planlama Birimi, 2863 sayılı kanuna tabi Projeler Birimi, Kentsel Dönüşüm Birimi, Emlak ve İstimlak Birimi ve Plan ve Proje Ofis Destek Birimi ile ilgili alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Meri mevzuat kapsamında ilgili planlama çalışmalarının yürütülmesi, kentsel tasarım ve dönüşüm çalışmalarının yürütülmesi ve Belediyemiz mülkiyetinde veya tahsisli alanların meri imar plan doğrultusunda donatı alanlarına projelerin üretilmesi ve korunması gerekli kültür varlıklarının projelendirme ve uygulaması ile 3194 sayılı İmar Kanunun 18.Madde uyarınca yapılacak Arazi ve Arsa düzenlemelerinin ve buna ilişkin yönetmeliğin kendilerine verdiği görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek, Belediye gayrimenkullerine ilişkin tapu işlemleri, alım ve satım işlemleri ve kamulaştırma, ayrıca kamu kurumlarının kendilerine ait taşınmazların, kamu yararına hizmetlerin Belediyemizce gerçekleştirilmesi ihtiyacı hasıl olması halinde bedelsiz tahsis alma, trampa, bedelli/bedelsiz devir işlemlerini yürütmek birimin temel görevleridir. Ayrıca 2981 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesi ile 10-b, 10-c maddelerine göre Islah İmar Planı Uygulamalarının İdari işlemlerini gerçekleştirmek müdürlüğün asli görevleridir.

Şehir Planlama Birimi

İlgili kurum ve yönetmeliklere göre kendisine verilen görevleri yerine getirmek,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanmasını ve hazırlanan planların Eyüpsultan Belediye Meclisi’ne gönderilmesini sağlamak, Gerekli durumlarda 1/1000 ölçekli plan değişikliği hazırlamak ve onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik taleplerini incelemek, değerlendirmek, değişikliğe ait plan paftalarını hazırlamak, Belediye Meclisi’ne sunmak, bu konuya ilişkin meclis kararının gereğini yapmak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yürütülen 1/100.000, 1/25.000, 1/5000 ölçekli plan çalışmalarını takip etmek, gerekli raporları hazırlayıp göndererek, ilçenin gelişim vizyonuna katkıda bulunmak, İhtiyaç halinde meri mevzuat kapsamında plan ve plan tadilat tekliflerinin hazırlanarak ilgili kurumlara sunmak.

2863 Sayılı Kanuna Tabi Projeler Birimi

Eyüpsultan ilçesinde kentin tarihi bakımdan önem taşıyan mekanların korunmasını sağlamak amacıyla ihtiyaçlar doğrultusunda korunması gerekli kültür varlıklarını yeniden günümüz şartlarına uygun işlevlendirecek şekilde projeler yapmak veya yaptırmak, onaylatmak ve uygulamasını sağlamak.

Diğer Kamu kurum ve kuruluşlarından proje, tahsis, ödenek almak için çalışmalar yapmak, Meri uygulama imar planları doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlara göre taleplerle ilgili avan, kesin ve uygulama projelerini yapmak, yaptırmak, onaylatmak.

Kentsel Dönüşüm Birimi

Eyüpsultan Belediye sınırları içinde 5393 sayılı kanun, 6306 sayılı yasa ve ilgili kanunlar gereği riskli alan ilan edilen alanlarda tespit edilmiş riskli yapıları veya riskli yapılarını tespit ettiren vatandaşların dönüşümlerinin sağlanmasında yardımcı olmak.

775 sayılı yasa uyarınca Gecekondu Önleme Bölgesi ilan edilen alanlarda, hak sahiplerinin tespiti, taşınmazların değerlerinin belirlenmesi, hak sahipleri ile kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması.

6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde tüm işleri yapmak veya yaptırmak, Kentsel Tasarım Projeleri yapmak veya yaptırmak, ilçede afet yönetimi çalışmalarını yapmak deprem risk azaltma çalışmalarını yürütmek.

5366 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılması, Kentsel Dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi meri mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemleri yapmak/yaptırmak, 3194 sayılı kanunun 18.maddesine istinaden gerekli iş ve işlemleri yapmak/yaptırmak.

Emlak ve İstimlak Birimi

Belediye adına kayıtlı olan gayrimenkullerin takip ve tesciline dair işlemlerin yürütülmesi, bu alanların özel ve tüzel kişiler tarafından işgal ettirilmemesi, diğer kamu kurumlarına ihtiyaç halinde gayrimenkul tahsis edilmesi intifa ve irtifak haklarının verilmesi, belediyemizin ihtiyacı halinde diğer kamu kurumlarından gayrimenkul tahsis alınması intifa ve irtifak haklarının alınması, belediyeye ait gayrimenkullerin ihtiyaç durumunda özel ve tüzel kişilere ilgili kanunlar çerçevesinde satılması işlemlerini yürütmek.

2886 sayılı yasa, 3194 sayılı yasanın 18 inci maddesi neticesinde belediyenin hissedar olduğu parseller İmar planlarında meydan, yol, otopark, park gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerin 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı yasa gereğince program dâhilinde istimlâklerinin yapılmasını sağlar. 2981 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesi ile 10-b, 10-c maddelerine göre Islah İmar Planı Uygulamalarına yönelik mahkemelerden gelen yazıların cevaplandırılması, alınan mahkeme kararlarını uygulamak, gerektiğinde bu uygulamaya yönelik İdari İşlemler tesis etmek.

Ayrıca Genel itibariyle emlak ve mülkiyet ile ilgili diğer işlemlerin, meri mevzuata göre gerekli idari işlemlerinin yapılması.

Plan ve Proje Ofis Destek Birimi

Müdürlüklere ve dış kurumlara birim adına resmi yazışmaları yapar ve arşivler. İstek ve şikayetleri izler ve sonuçlandırır. Müdürlükteki personel, ihale, rapor gibi idari ve operasyonel işlemleri gerçekleştirir.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Plan ve Proje Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

a. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

b. 5393 sayılı Belediye Kanunu,

c. 3194 sayılı İmar Kanunu,

d. 2872 sayılı Çevre Kanunu,

e. 5366 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve Uygulama yönetmeliği,

f. 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun,

g. 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu,

h. 601 sayılı Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname,

ı. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

i. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

j. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

k. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

l. 4857 sayılı İş Kanunu

m. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

n. 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

o. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği,

p. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği,

q. TMMOB Serbest Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeliği,

r. Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğler,

s. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat,

t. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

u. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği,

v. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik,

y. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği,

z. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği,

aa. Otopark Yönetmeliği,

ab. Sığınak Yönetmeliği

ac. Asansör Yönetmeliği,

ad. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği,

ae. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,

af. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama

Yönetmeliği,

ag. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin

Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik,

ah. 5366 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve yönetmeliği vb. kanun ve yönetmelikler,

aı.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

ai. 5577 sayılı Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

aj. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,

ak. 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

al. 775 sayılı Gecekondu Kanunu,

am. 2981/3290/3366 sayılı Kanun,

an.2985 sayılı Toplu Konut Kanunu,

ao. 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu,

ap. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,

aq. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

ar. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

as. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis Ve Devri Hakkında Yönetmelik,

at. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.

Devamını Oku