GÖREV TANIMLARI

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüpsultan Belediye Meclisinin ….. /….. /2017 tarih ve 2017/….. sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Kültür İşleri Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye : Eyüpsultan Belediyesi

Müdürlük : Kültür İşleri Müdürlüğü

Müdür : Kültür İşleri Müdürü

Çalışma İlkeleri

 • Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.
 • Hemşerilerimiz arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmak.
 • Tarih ve medeniyet birikiminin kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi, gelecek nesillere aktarımı gayesine matuf her türlü proje, etkinlik ve eğitimlerin düzenlenmesi yaygınlaştırılması ve etkinliğinin arttırılması amacıyla bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak çalışmalar yapmak.
 • Kültür Sanatın tabana yayılması ve sevdirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak
 • Söyleşi, sohbet, şenlik, festival, dinleti, konser gibi etkinlikler düzenleyerek; aidiyet duygusunun gelişmesini, kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükselmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak.

Personel Yapısı

Kültür İşleri Müdürlüğünün personel yapısı; Müdür, Şef, Memur, Sözleşmeli ve diğer personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

 • Kültür İşleri Müdürlüğü, üst yönetici olarak Belediye Başkanı’na ve Belediye Başkanı’nın görevlendirdiği ve yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
 • Müdürlük bünyesi; Kültür İşleri Müdürlüğü Kurulları, Kültür İşleri Müdürlüğü Danışmanlar, Kültür Müdürlüğü Sekreterliği, Genel Sanat Yönetmenliği, Kültür Sanat Birimi, Kültür Merkezleri Birimi, Yayın Birimi, Müze Birimi, Kütüphane Birimi ve Kültür İşleri Ofis Destek Birimi ile ilgili alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

 • Müdürlük bünyesindeki tüm birimlerle birlikte ilçe halkına yönelik kültürel, sanatsal, sosyal projeleri, eğitim faaliyetleri ve etkinliklerini yürütmek.
 • Toplumun kültür bilincinin gelişmesi için ilçe sınırları içindeki hemşeri dernekleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, öğrencilerle, gençlerle, çocuk ve kadın örgütleriyle, kültür sanat camiası ve meslek kuruluşlarıyla sosyal ve kültürel ilişkilerini kuvvetlendirecek çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği çalışmalarının yapılmasını sağlamak, projeler hazırlamak ve hazırlanmasına yardımcı olmak.
 • Kültür ve Sanatın gelişmesini sağlamak üzere Kütüphane, Tiyatro ve Sinema Okulları, Sanat Akademileri, Gençlik ve Kültür Sanat Merkezleri, Sergi Salonları, Müzeler, Film Platosu, Kadın Kültür Evleri, Atölyeler, Kurslar, Sertifika Programları gibi birimler açmak, yönetmek ve geliştirmek.
 • Belediye sınırları içerisinde sosyal hayatın temerküz ettiği ortamları kültürel verimlilik açısından kültür hayatına artı değer katan ortamlar haline gelmesine yönelik çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve uygulamak.
 • Belediyemizin geleneksel hale getirdiği Ramazan Etkinlikleri için sosyal proje ve etkinlik konseptini belirlemek, vaziyet planı ve mimarı uygulama projesini hazırlamak, ilgili birimlere süresi içinde bildirmek ve işbirliği yapmak.
 • Kanun ve bağlayıcı diğer yönetmelikler çerçevesinde Belediyenin stratejik hedefleri doğrultusunda kurumsal eylem planlarına uygun olarak, her türlü kültür sanat etkinliklerini, eğitimlerini ve projelerini değerlendirmek, planlamak, uygulamak.

Kültür İşleri Müdürlüğü Danışmanlar

 • Kurullar ve riyaset tarafından belirlenen proje ve politika uygulamaları için danışmanlık hizmeti vermek.
 • Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili proje üretmek.

Kültür İşleri Müdürlüğü Kurullar

 • Müdürlüğün Yayın ve Kültür Sanat alanında yapacağı faaliyetleri belirlemek, belediye adına projeler geliştirmek.

Genel Sanat Yönetmenliği

 • Müdürlük bünyesinde yapılan tüm faaliyetleri Kültürel ve Sanatsal açıdan projelendirmek, konsept tasarımlarını oluşturmak, etkinlik, eğitim ve projelerin süreç yönetimlerini ve kontrolünü yapmak.
 • Kültür faaliyetlerinin tanıtım taleplerini oluşturmak, görsel tanıtım materyallerin tümünü içerik ve biçim yönüyle estetik açıdan kontrollerini yapmak.
 • Üretilen tüm metinlerin kontrolünü yapmak ve kültür sanat faaliyetlerinin tümünün başkanlığın vizyonuna uygun bir biçimde geçekleştirebilmesi için denetlemek.

Kültür Merkezleri Birimi

 • Kültür Sanat Merkezleri, Halkla İlişkiler, Danışma alt birimleriyle koordineli bir şekilde çalışarak; Kültür sanat merkezlerinin işletilmesi ve teknik ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.
 • Geleneksel ve modern, görsel ve el sanatları dallarında branşların gelişimine katkı sağlayarak yeni sanatçıların yetiştirilmesi için kurslar düzenlemek.
 • Kültür Merkezlerinde; konser tiyatro ve sinema gösterimleri, paneller, açık oturumlar , konferanslar, sergiler, sempozyum ve çeşitli alanlarda kampanya, yarışma ve törenler düzenlemek.

Kültür Sanat Birimi

 • Sergiler ve Etkinlikler, Eğitimler alt birimiyle çalışır.
 • Yeni kültür eserleri vermeyi teşvik edici ve arttırıcı projeleri desteklemek, bu maksatla ulusal ve uluslararası festivallere, şenliklere, yarışmalara katılmak, düzenlemek ve düzenlenmesine yardımcı olmak.
 • İlçemizdeki hemşerilerimize yönelik çeşitli kültür gezileri düzenlemek.
 • Kültür ve sanat dallarının ilçemizde yaygınlaşmasını sağlamak, bu amaçla yetişkinler ve çocuklar için ayrı ayrı tiyatro ve sinema gibi etkinlikler düzenlemek, yeteneği olan, geleneksel ve modern terkipler ortaya koyabilen kişilerin imkanlar ölçüsünde eğitim almalarını sağlamak, onların bu çalışmalarını ödüllendirerek motive etmek.
 • Geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekânlarda sunmak.
 • Açık hava etkinliklerinin düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak.

Müze Birimi

 • Taşınır kültür varlıklarının müzelere kazandırılması, tasnifi, tescili, envanteri, katalog fişlerinin düzenlenmesi, sergilenmesi, depolanması, korunması, mekanik temizliği, tanıtımı, yayımı, güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak.
 • Müze hakkında sergi, kurs, seminer, konferans gibi kültürel ve eğitim faaliyetleri düzenlemek.
 • Eserlerin sağlık durumunu sürekli izlemek ve laboratuvarda müdahale edilmesi gerekenleri idareye rapor etmek.
 • Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı sağlamak.

Yayın Birimi

 • Belediye kitaplığı ve kütüphaneleri için gerekli yayınların tespiti, temini, korunması ve servis hizmetlerini yürütmek. Yapılan kültürel ve sosyal faaliyetlerin tanıtımı için broşür, dergi, kitap, kitapçık, ansiklopedi vb. yayınlar hazırlamak, yıllık basımını ve dağıtılmasını sağlamak.
 • Broşür, kitap, ansiklopedi vb. yayınlar hazırlamak.
 • Yapılan kültürel ve sosyal faaliyetleri tanıtımı için broşür, kitapçık ve yıllık basımını yapmak.
 • 11-Özelde Eyüpsultan genelde ise eğitime katkı amaçlı kitap ve ansiklopedi hazırlanması, basımı ve dağıtılmasını sağlamak.
 • Özel gün ve haftalarda konu ile ilgili kitap ve CD benzeri kültürel materyaller dağıtmak.
 • Yerel yazar ve şairleri teşvik etmek amacıyla amatör yazar ve şairlerin eserlerini basmak.

Kütüphane Birimi

 • Belediye kitaplık ve kütüphaneler için gerekli yayınların tespiti, temini, korunması ve servis hizmetlerini yürütmek.
 • Kütüphane açmak ve işletmek.
 • Kitaplık ve kütüphaneden faydalanmak isteyen vatandaşları bilgilendirmek.

Kültür Müdürlüğü Sekreterliği

 • Müdürlüğün faaliyetlerini takip edip gerekli organizasyonları ilgili birimlere bildirmek.
 • Müdürlüğün faaliyetlerini özel kalem, başkan yardımcıları, il ve ilçe resmi kurumlara ve Sivil Toplum Kuruluşlarına bildirmek.
 • Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili protokol davetiye listeleri hazırlamak, dağıtımını sağlamak.
 • Misafir ve diğer ziyaretçileri karşılama ve yönlendirmelerini yapmak.

Kültür İşleri Ofis Destek Birimi

 • Danışma, Satınalma, Lojistik, Yazı İşleri, Depo/Arşiv, Tanıtım ve Medya alt birimlerinden oluşur.
 • Müdürlük bünyesinde hizmet vermekte olan tüm birimlerin her türlü idari ve teknik taleplerini karşılar ve müdüre karşı sorumludur.
 • Müdürlüğe gelen ve giden bütün evrakın usulüne göre kayıtların tutulmasını sağlamak ve takip etmek.
 • Müdürlükçe yapılan bütün yazışmalara dair evrakın standart dosya planına uygun dosyalanmasını sağlamak.
 • Müdürlüğün bünyesinde yürütülmekte olan işlemler sırasında gelen evrak kayıtlarını yapmak
 • Evrakların havalelerini yaparak ilgili personele teslim etmek ve sonuçlandırılan evraklar ile ilgili hazırlanan yazıların kaydını kapatıp ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlara göndermek.
 • Müdürlük personelinin özlük yazışmalarını yapmak ve takip etmek.
 • Mutat olarak kayıt defterlerinin ve gelen, giden evrakların kontrolünü yaparak vaktinde ve gerekli yasal süre içinde işlemlerin tamamlanmasını sağlamak.
 • Gerektiğinde ve bütçede yeterli ödenek bulunduğunda; ilgili fasıldan Müdürlük tarafından yapılacak her türlü mal ve hizmet alım için gerekli evrakları düzenlemek, ilgili birimlere sevk etmek ve süreçleri takip etmek.
 • Gerektiğinde Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin, mer’i ihale mevzuatı çerçevesinde yapılması için gerekli evrakları düzenlemek, ilgili birimlere sevk etmek ve süreçleri takip etmek.
 • Müdürlükteki tüm yazışmaların birer örneğini muhafaza etmek, işlemi biten evrakları arşive kaldırmak.
 • Web sitesi, sosyal medya, cep telefonu uygulamalarını ve tüm basılı tanıtım materyallerini yazılı ve görsel basın yolu ile halka duyurulmasını sağlamak.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Kültür İşleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 2. 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 4. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 6. 4857 sayılı İş Kanunu,
 7. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 8. 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
 9. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
 10. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ile ilgili diğer mevzuat.
Devamını Oku