GÖREV TANIMLARI

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüpsultan Belediye Meclisinin ….. /…../2017 tarih ve 2017/….. sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte İşletme Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye : Eyüpsultan Belediyesi

Müdürlük : İşletme Müdürlüğü

Müdür : İşletme Müdürü

Çalışma İlkeleri

 • Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.
 • Belediyemizi ziyarete gelen vatandaşlarımızda, Belediyeyi sahiplenme duygusunu oluşturmaya çalışmak.
 • Başkanlıkça verilen görev ve yetki çerçevesinde Belediye birimlerinin ihtiyaçlarını zamanında temin ve teslim etmek.

Personel Yapısı

İşletme Müdürlüğü’nün personel yapısı; Müdür, Şef, memur, İşçi, Sözleşmeli ve diğer personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

 • İşletme Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
 • Müdürlük bünyesi; Tesis Hizmetleri Birimi, Aşevi Birimi, İkram Hizmetleri Birimi, Temizlik Hizmetleri Birimi, Başkanlık Bina Birimi, Güvenlik Amirliği Birimi, İşletme Teknik İşler Ve Bakım Onarım Birimi, Altyapı Abonelik Hizmetleri Birimi, İşletme Müdürlüğü Kaynak Yönetimi Birimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ve İşletme Ofis Destek Birimi ile ilgili alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Belediye hizmetlerinin güvenli ve temiz ortamlarda gerekli ve yeterli ekipmanlarla sağlanması için belediye hizmet binalarında gerekli çalışmaları yürütür. Hizmet kalitesinin sürekliliğinin desteklenmesi amacıyla binaların periyodik temizliği, sürekli güvenliği, koruyucu bakım onarımı, elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet abonmanlıklarının yönetilmesi ve ödemelerinin yapılması, ofis ekipmanlarının temini ve kullanılabilir halde tutulması, ikram hizmetlerin yapılması, aşevi ve yemekhane hizmetlerinin yapılması, birimlerin kırtasiye ve toner ihtiyaçlarının karşılanması, belediye gayrimenkullerinin kiralanması, kamusal alanlardaki ecrimisillerin yönetilmesi ve reklam mecraları olan billboardların işletilmesi biriminin diğer görevleridir.

1)Tesis Hizmetleri Birimi

Belediye hizmet binalarının temizlik ve ikram hizmetlerinin yapılması, aşevi birimi ve yemekhane hizmetlerinin yapılması, başkanlık bina birim yönetimi, altyapı abonelik hizmetleri, güvenlik amirliği ve teknik işler ve bakım onarım bu birim tarafından yerine getirmektedir.

a)Aşevi Birimi

Belediye aşevi ve yemekhane hizmetleri biriminin ihtiyaçları olan malzemelerinin alınması ve aşevinin işletilmesi, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek hizmeti, ilçemizde ikametgâh eden cenaze sahiplerine 1 defa olmak üzere paketlenmiş sıcak yemek hizmeti, personel yemeği hazırlanması ve servisi hizmeti verilmektedir.

b) İkram Hizmetleri Birimi

Belediye hizmet binalarında; çay ve kahve gibi ikramların verilmesi sağlamak.

c) Temizlik Hizmetleri Birimi

Belediye hizmet binalarının temiz tutulmasını sağlamak.

d) Başkanlık Bina Birimi

Başkanlık ve ana hizmet binası Bina Yöneticisinin organizasyonu ile İşletme Müdürlüğünde görevli Temizlik Yetkilisi, Güvenlik Amirliği, İkram Hizmet Yetkilisi, Teknik İşler ve Bakım Onarım Yetkilisi ve İş Güvenliği Birim Yetkilisi ile iş birliği halinde çalışır.

 • Tesisteki her türlü bakım onarım işleri ile temizlik ikram hizmetleri ve fiziki yapı için gerekli bakımların İşletme Müdürlüğü bünyesindeki personel ile yapılmasını takip etmek.
 • Diğer birimlerin tesis ile ilgili işlerinde koordinasyonu, tesiste yapılacak programları zaman ve mekanın uygunluğu açısından takip edilmesi ve programların amacına uygun gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Tesis için gerekli bakım onarımlar için gerekli olan teknik sözleşmelerin zamanında yapılması ve uygulanması hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.

e)Güvenlik Amirliği Birimi

Belediye bina ve tesislerinde, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve buna ilişkin yönetmeliklerin ilgili maddeleri uyarınca, Koruma ve Güvenlik Amirliği organizasyonu, denetiminde ve takibinde yerine getirilir. Kurumda, koruma ve güvenlik amirliğine bağlı olarak çalışan personelin ilgili amir ve şeflerinden aldıkları talimatlara göre görevlerini ifa eder.

 • Kurum personellerinin genel güvenliğini ve emniyetinin sürekliliğini sağlanması ve gözetilmesini sağlamak.
 • Çalışma saatleri ve sonrasında bulunduğu görev yerinde genel güvenlik kontrollerinin yapılmasını sağlamak.
 • Nöbet ve devriyesini hassasiyetle yapılmasını, gerekli tedbirlerin alınmasını ve verilen talimatı zaman kaybedilmeden yerine getirilmesini sağlamak.
 • Güvenlik ihlallerini tespit edilmesi, konunun aciliyet durumuna göre ilgili şef ve amirlerini bilgilendirilmesi, rapor ve tutanakların düzenlenmesi ve olay yeri ve delilleri muhafazası nokta görevlilerince yapılması sağlamak.
 • Yangın, su baskını ve benzeri acil durumlarda hassas bölgelere, yetkisiz şahısların girişleri hakkında uyarı ve ikaz alındığında; gerekli tedbir ve kontrollerin yerine getirilmesi ve durumun merkeze bildirilmesini sağlamak.
 • Acil durum ilanında genel emniyeti nizamın sağlanması, tahliye-koruma alanı hususlarında görev alınması, personel trafiğine yardımcı olunması, kurtarılmış malzemenin güvenliğinin sağlanması, yağma ve hırsızlığa engel olunmasını sağlamak.
 • Özel Güvenlik Görevlilerini vazifeleri neticesinde vakıf oldukları bilgi, belge, kurum yöneticileri ve kurum hakkında hiçbir hususu kendi aile bireyleri dahil, kimse ile paylaşılmamasını sağlamak.

f) İşletme Teknik İşler ve Bakım Onarım Birimi

Tüm Tesislerin ;
1-İhtiyaçları doğrultusunda Elektrik işleri revizyonları, deplaseleri, yeni montajlar(kablo çekimi, aydınlatma armatürleri, pano, jeneratör, vb.),
2-Mekanik tesisat revizyonları, deplaseleri, yeni montajları(klima, kombi, kazan, sıhhi tesisat borulama, armatür vs.),
3-Jeneratör periyodik kontrolleri arızalara müdahale işlerinin takibi,
4-Asansör periyodik kontrolleri, arızalara müdahale işlerinin takibi,
5-Mekanik Cihaz periyodik kontrolleri, arızalara müdahale işlerinin takibi (Kombi, klima, kazan, soğuk hava depoları, hidroforlar, pompalar vs.),
6-Ses sistemlerinin kurulumu, arızalarının yaptırılması işleri,
7-Küçük boyutlu inşaat işlerde onarımların yapılması(mobilya, boya vs.),
8-Beyaz eşya arızalarının yaptırılması,
9-Su sebilleri bakımları, arızalara müdahale işlerinin takibi,
10-Tesis ihtiyaçlarının temini (Temizlik, nalburiye, kırtasiye vs.),
11-Telsiz bakımlarının yaptırılması ve takibi,
12-Tesislerin elektrik su doğalgaz aboneliklerine hazır hale getirilerek abonelik ve iptal işlemlerinin yapılması bu birim tarafından yerine getirmek.

g) Altyapı Abonelik Hizmetleri Birimi

Belediye Hizmet birimlerinin Temel İşlevsel İhtiyaçları olan Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon, İnternet gibi abonmanlık hizmetlerini yönetmek. Ayrıca farklı bakım onarım hizmet alımları için sözleşmelerin hazırlanmak ve sözleşme kapsamında alınan hizmetlerin yönetilmesini sağlamak.

2)İşletme Müdürlüğü Kaynak Yönetimi Birimi

Belediye bünyesindeki tesislerin verimli ve ekonomik yönetilmesini sağlamak. Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi, ihtiyaç duyulacak yeni yerler için kiralama yapılmasını sağlamak. Belediye tasarrufunda olan kamuya ait gayrimenkullerde bulunan işgalleri tespit ederek fuzuli işgalciye ecri misil tahakkuk ettirmek, tahsilat takibi için Mali Hizmetleri Müdürlüğüne veya 2886 sayılı yasanın 75 inci maddesine göre tahliye edilmesi için Zabıta Müdürlüğüne bilgi vermek. Bu bağlamda eldeki kaynakların yerinde keşif ve tespiti ile belediyeye en iyi gelirlerin sağlanması maksadıyla pazarlama ve satış hizmetlerini yürütmek.

3)İş Sağlığı Ve Güvenliği Birimi

Kurumda çalışan tüm personel için 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereklerini bünyesindeki sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği uzmanları eli ile yerine getirir.

İş güvenliği kapsamında;

1-Tüm tesislerin risk analizlerini hazırlamak, güncellemek.
2-Risk analizinde ortaya çıkan tehlikeleri gidermek için gerekli uygulamaları yapmak, yaptırmak.
3-Binaların yangından korunması yönetmeliği kapsamında gerekli iyileştirmeleri yapmak.
4-Yangın tüpleri dolumları, bakım ve yeni ihtiyaçları temin etmek.
5-Yangın söndürme ve ikaz sistemlerinin bakımları yapmak, yaptırmak ve arızaların giderilmesini sağlamak.
6-İş güvenliği için gerekli kişisel koruyucu donanımları sağlamak, kontrol etmek.
7-Asansör, kompresör, iş makinaları, vinç vs. ekipmanların periyodik muayeneleri yaptırmak ve muayene eksiklerini gidermek.
8-Gerekli lokasyonlara ilkyardım dolaplarının temini ve kontrollerinin sağlamak.
9-Personele yönelik İş güvenliği Eğitimlerini planlamak ve gerçekleştirilmek.

4)İşletme Müdürlüğü Ofis Destek Görevlisi

Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını, evrak kayıt işlemlerini, personel özlük işlerini, müdürlüğe yapılan taleplerin takibi ve sevk işlerini, Cimer ve Bimer başvuruların takibi vb. işlerin yürütülmesi sağlamak.

Müdürlüğün Uygulama Usul Ve Esasları

a. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

b. 5393 sayılı Belediye Kanunu,

c. 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu,

d. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

e. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

f. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

g. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

h. 4857 sayılı İş Kanunu, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği,

i. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

j. 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu,

k. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat,

l. Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği.

Devamını Oku