GÖREV TANIMLARI

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüp Belediye Meclisinin 09/05/2019 tarih ve 2019/50 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye : Eyüpsultan Belediyesi

Müdürlük : Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Müdür : Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü

Çalışma İlkeleri

 • Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

 • Hizmetlerde kaliteyi artırmak ve vatandaş memnuniyetini esas almak.

 • Başta kadınlarımız olmak üzere aile yapılarını koruyucu ve kadınlarımızın toplumsal hayata ve üretime katılımı konularında araştırma ve çalışmalar yürütmek.

 • Kadınlarımızın istihdamı ve iş hayatında korunması amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.

 • Kadına yönelik taciz ve şiddetin, bir insan hakları ihlali olduğu inancıyla; şiddete maruz kalan kadınların yanında olmak.

Personel Yapısı

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün personel yapısı; Müdür, Şef, Memur, Sözleşmeli, Belediye Şirket Personeli ve diğer personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

 • Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.

 • Müdürlük bünyesi; Gündüz Bakımevleri ve Anaokulu Birimi, Kadın Sığınma Birimi, Aile Destek Merkezi Birimi, ESMEK (Eyüp Sultan Meslek Eğitimi Kursları) Birimi, Kadın ve Aile Hizmetleri Ofis Destek Birimi ile ilgili alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

 • Kadının ve ailenin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için uzun, orta ve kısa vadeli plan, program ve faaliyet hazırlamak.

 • Belediye hizmetlerinden kadınların eşit yararlanmasını sağlamak.

 • Aile kurumunu sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan desteklemek amacıyla aile danışma merkezi açmak ve etkin hizmet vermesini sağlamak.

 • Aile içi şiddeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler planlamak, yürütmek.

 • Kadın ve ailenin rehabilitasyonu konularında, aileyi ve kadını bilinçlendirici programlar hazırlamak ve uygulamak.

 • Kadının istihdamını ve ekonomik kapasitesini artırıcı, ticarî faaliyetlerini güçlendirici ve kadın girişimciliğini özendirici faaliyetler yürütmek.

 • Kadınlara yönelik her türlü şiddet, taciz ve istismarın önlenmesi ve ortadan kaldırılması amacıyla çalışmalar hazırlamak.

 • Kadını ekonomik açıdan güçlendirmeyi hedef alan faaliyetler ve çalışmalar hazırlamak.

 • Kadın sağlığı ve anne çocuk sağlığı konularında farkındalık artırıcı faaliyetler organize etmek.

 • Kadınların örgün ve yaygın eğitimin tüm aşamalarına katılımını özendirici çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları desteklemek.

 • Kanunları ve idari düzenlemeleri görev alanı çerçevesinde izleyerek kadınların eşit hak ve fırsatlara ulaşmasını sağlayacak çalışmalar yapmak.

 • Kadın ve aile hizmetleri ile ilgili ulusal veya mahalli uygulanan, kampanya, tanıtım ve uygulamaları takip etmek ve uygulamak, kurumlar arası işbirliği ve organizasyonlara katılmak, kurum imkânları ile bu çalışmaları desteklemek.

 • Kentte, yurt içinde veya yurt dışında kadın sorunları ile ilgili organize edilmiş olan eğitim amaçlı toplantılara destek olmak ve/veya katılım sağlamak.

 • Şiddet mağduru kadınlara psikolojik destek ve sığınma hizmetinin verilmesi amacı ile kurulan tesislerin devamlılığını sağlamak için gereken iş ve işlemleri yapmak.

 • Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Gündüz Bakımevleri ve Anaokulu Birimi

 • Eyüpsultan Belediyesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam edilen çalışanların 3–6 yaş grubu çocukları için Kreş ve Anaokulu açmak.

 • Eyüpsultan ilçesinde yaşayan çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişmelerine yardımcı olmayı amaçlayan Çocuk Gündüz Bakımevleri açmak.

 • Kadınlar ve çocukların sosyalleşmelerini sağlayacak ortamlar oluşturmak.

Kadın Sığınma Evi Birimi

 • Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi)’e bağlı olarak şiddete maruz kalan tüm kadın ve çocuklara; barınma, adli yardım, danışmanlık, istihdam sağlık ve eğitim vb. konularda hizmetler vermek.

Aile Destek Merkezi

 • Ailenin yaşam kalitesini yükseltmek, aile birliğini korumak, bireylerin kendilerine yeterli hale gelmeleri ve sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi için danışmanlık, yönlendirme ve eğitim hizmeti vermek.

 • İş birliği yapılan kurum ve kuruluşlarla beraber psikolojik ve aile danışmanlık hizmetleri vermek.

ESMEK (Eyüp Sultan Meslek Eğitimi Kursları) Birimi

 • Eyüpsultan ilçesi sınırları dahilinde çalışmayan tüm kadınlara yönelik el emeği nakış, kuaför ve aşçılık gibi konularda eğitimler verilerek istihdam sağlamak.

Kadın ve Aile Hizmetleri Ofis Destek Birimi

 • Müdürlüklerle ve dış kurumlarla birim adına resmi yazışmaları yapmak ve arşivlemek.

 • İstek ve şikayetleri izlemek ve sonuçlandırmak.

 • Müdürlükteki personel, ihale, rapor gibi idari ve operasyonel işlemleri gerçekleştirmek.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

 2. 5393 sayılı Belediye Kanunu,

 3. 5378 sayılı Özürlüler Hakkında Kanun,

 4. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

 5. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

 6. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

 7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

 8. 4857 sayılı İş Kanunu,

 9. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

 10. 2872 sayılı Çevre Kanunu,

 11. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

 12. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

 13. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat,

 14. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, ab. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

 15. 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

 16. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

 17. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

 18. Sosyal Hizmetler alanındaki Uluslararası mevzuat ile diğer mevzuat,

 19. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na Bağlı Kadın Konukevleri Yönetmeliği,

 20. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat,

 21. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, ab. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

 22. 6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun.

Devamını Oku