GÖREV TANIMLARI

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Eyüpsultan Belediye Meclisinin ….. /…../2019 tarih ve 2019/….. sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin Müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye : Eyüpsultan Belediyesi

Müdürlük : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Müdür : Ulaşım Hizmetleri Müdürü

Çalışma İlkeleri

 • Bu yönetmeliğin Eyüpsultan Belediyesi Müdürlükler Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

 • Planlı, etkin verimli çalışmak ve adil güler yüzlü ve kalite esaslı hizmet üretmek.

 • Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibiyle hareket etmek.

 • Hizmette; Kalite ve vatandaş memnuniyetini sağlamak.

Personel Yapısı

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün personel yapısı; Müdür, Şef, Memur, İşçi, Sözleşmeli, Belediye Şirket Personeli ve diğer personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

 • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, üst yönetici olarak Belediye Başkanı'na ve Belediye Başkanı'nın görevlendirdiği ve yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısı'na bağlı olarak çalışır.

 • Müdürlük bünyesi; Ofis Destek Birimi ve Ulaşım ve Trafik Planlama Birimi ile ilgili alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

 1. Görevle ilgili her türlü yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, Belediyenin bu üç organınca verilen kararları uygulamak tatbik etmek.

 2. UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) ‘nin görev alanına giren trafik ve ulaşım ile ilgili konularda iyileştirici önerilerde bulunmak, projeler hazırlamak. İlgili projeleri UTK (Ulaşım ve Trafik Komisyonu) onayı için İBB’ye göndermek.

 3. UTK onayı alan projelerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak.

 4. Demirbaşların kayıtlarını tutmak.

 5. Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak.

Ofis Destek Birimi

 • Müdürlüğün kadrosunda ve emrinde çalışan tüm personelin ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesindeki özlük durumlarını takip etmek.

 • Müdürlüğün kadrosundaki personele kanunların öngördüğü sınırlar içerisinde maaş, mesai vb. istihkakların tahakkukunu yapmak.

 • Müdürlüğün tüm faaliyet ve çalışmaları ile ilgili bürokratik işlemlerini yasalar çerçevesinde yine müdürlüğün denetimi, kontrolü ve talimatları doğrultusunda yürütmek.

 • Kurum içi ve kurum dışı tüm yazışmaları ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale başlangıcını yapmak.

Ulaşım ve Trafik Planlama Birimi

 • Eyüpsultan ilçe sınırları içerisinde UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) ‘nin görev alanına giren trafik ve ulaşım ile ilgili konularda iyileştirici önerilerde bulunmak, projeler üretmek ve İBB’ye sunmak.

 • Açık ve kapalı otopark alanlarının tespitiyle ilgili İBB ile koordinasyon sağlamak.

 • Eyüpsultan ilçesi için hazırlanan projeleri UTK (Ulaşım ve Trafik Komisyonu) onayı için İBB’ye göndermek ve UTK onayı alan projelerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak.

 • İBB’nin ilgili müdürlükleriyle ulaşım sorunlarının giderilmesi için koordinasyonun sağlamak.

 • İETT Genel Müdürlüğü ve İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile koordinasyonun sağlanarak İlçe sınırları içerisindeki toplu ulaşım sorunlarının giderilmesi ve ulaşım ağının geliştirilmesi için projeler üretmek.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 1. 5393 sayılı Belediye Kanunu,

 2. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

 3. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

 4. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

 5. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6111 sayılı kanun,

 7. 4857 sayılı İş Kanunu,1475 sayılı İş Kanunu,

 8. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu,

 9. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

 10. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu,

 11. 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

 12. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

 13. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

 14. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

 15. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

 16. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu,

 17. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu,

 18. İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik,

 19. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,

 20. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,

 21. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik,

 22. Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği,

 23. İlgili bakanlıkların tebliğ ve genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlar

Devamını Oku