Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 05.11.2014 tarih ve 58 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 58
Rapor Tarihi : 05.11.2014
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360/1412 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İLGİ: a) 22.10.2014 tarih 2014/S-1003 sayılı yazımız.
b) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.10.2014 tarih ve S/11027 sayılı yazısı.

Eyüp İlçe sınırlarında muhtelif planlarda Başkanlığımızın şifahi emri ile eğitim alanlarında doğacak ihtiyaçlara karşılık verilebilmesi için yapılanmaları ile ilgili olarak plan notlarında düzenleme yapılması istenmiş olup, bu kapsamda; 19.03.2005 t.t.li Alibeyköy Uygulama İmar Planı 17.12.2004 t.t.li Rami Revizyon İmar Planı ve 02.07.1998 t.t.li Eyüp Uygulama İmar Planı plan notlarına; “Kamuya ait eğitim (İlkokul, ortaokul, lise, kreş, anaokulu vb. tüm eğitim alanları) alanlarında blok ebat, boyut, şekli ve çekme mesafeleri serbest olup, bu alanlarda İlçe Belediyesi tarafından onanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. Onaylı 1/1000 ölçekli plana esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporunda yapılanma ile ilgili belirtilen hususlara uyulacaktır.” Ve 28.12.2001 t.t.li Çobançeşme Gecekondu Önleme Bölgesi imar planı “ Kamuya ait eğitim (ilkokul, ortaokul, lise, kreş, anaokulu vb. tüm eğitim alanları) alanlarında blok ebat, boyut ve şekli serbest olup, bu alanlarda ilçe belediyesi tarafından onanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. Onaylı 1/1000 ölçekli plana esas jeolojik ve jeoteknik etüd raporunda yapılanma ile ilgili belirtilen hususlara uyuylacaktır.” Plan notunun eklenmesi ve söz konusu teklif plan notu ile çelişen plan notu maddelerinin iptal eidlmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli plan değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu plan değişikliğine ilişkin ilgi (a) yazımız ile imar ve şehircilik müdürlüğünden görüş istenmiş olup, gelen ilgi (b) görüş yazısı yazımız ekindedir.
Söz konusu plan tadilatı teklifi ile ilgili, ilgi kurum görüşü ve plan değişiklik paftaları yazımız ekinde olup, uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b. Maddesine göre meclise havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde müdürlüğünce hazırlanan 1/1000 ölçekli plan notu tadilatı teklifini ekli plan paftalarında görüldüğü şekilde tadilen ve oy çokluğuyla uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.
İmar Komisyonunun 05.11.2014 tarih ve 58 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.