Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 05.11.2014 tarih ve 60 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 60
Rapor Tarihi : 05.11.2014
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1325 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 13.10.2014 tarih, 1325 sayılı dilekçe
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “Defterdar mahallesinde bulunan bütün sokaklarımızın ve caddelerimiz de bulunan sakinlerimizin beyanlarından taşınmaz mallara ait parsellerde askı çok düşük tutulduğu bu sebeple mağdur olacakları tarafımıza yazılan 28/09/2014 tarih ve 5/927 sayılı yazınız 08/10/2014 de tarafıma tebliğ edilmiştir. Mahallemizin çoğunluğu eski yapı olduğundan 12/50 lidir. 9/50 imar oluşu kent dönüşüm babından yıkılacak olan binalar birer kat verilmesini aksi taktirde mahalle halkının mağdur edileceğinden dolayı huzursuzluk yaratmaktadır. Bu konunun bir an önce çözümlenmesini imar planlarının yeniden düzenlenmesinin mahalle sakinlerimizin yararına imar düzenlenmesinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
SOKAKLARIMIZ VE CADDELERİMİZ AŞAĞIDADIR.
FETHİ ÇELEBİ CADDESİ-ÇELEBİ ÇAYIRI SOKAK-TÜFEKÇİ SOKAK-TÜFEKÇİ ÇIKMAZI SOKAK-GÜRDİNÇ SOKAK -ALPTEKİN SOKAK-MOBİLYACILAR SOKAK-TUNALIGİL SOKAK-KIŞLA ARALIĞI SOKAK-MÜNZEVİ KIŞLA CADDESİ-CEBECİBAŞI CADDESİ-MÜEZZİN MEHMET BEY SOKAK-BOSTAN SOKAK -MUHTAR ASIM NURYÜZ SOKAK-GÜLDALI SOKAK -YENİKÜŞAT SOKAK-NAMAZGAH SOKAK -OTAKÇIBAŞI CADDESİ-MEŞATLIK SOKAK -OTAKCILAR MESCİDİ SOKAK -KIRIMİ ÇEŞME SOKAK
BURDA BULUNAN SOKAKLARIMIZ VE CADDELERİMİZ 12/50LİDİR ” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde bahsi geçen sokakların yüksekliklerinin H=12.50 m. olarak düzenlenmesi talebi ile ilgili olarak, 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’na ait plan notlarının I-3 no’lu maddesinde “Sit Alanlarının siluetinin korunması için; plan eki Envanterde yer alan ve planlarda ihyasına karar verilen eski eserlerin orijinal yükseklikleri korunmak şartıyla, bina yüksekliği Eyüp Sultan Bulvarı’ndan cephe alan ilk sıra parsellerde Hmaks:12.50mt.’yi, planlama alanı bütününde Hmaks:9.50mt’yi aşamaz.” denilmektedir.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itiraz, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan oyçokluğu ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.
İmar Komisyonunun 05.11.2014 tarih ve 60 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.