Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 05.11.2014 tarih ve 61 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 61
Rapor Tarihi : 05.11.2014
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1242 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 09.10.2014 tarih, 1242 sayılı dilekçe
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “Eyüp Düğmeciler mahallesi Eyüp sultan bulvarı dışında kalan tüm ada ve parsellerin 21.07.2014 tarihli onayla 1/1000 ölçekli 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında konut/ticaret/yeşil alan fonksiyonunda kaldığını 08.10.2014 tarihinde öğrenmiş bulunmaktayım. Bu plan kararının vatandaşı mağdur ettiği, sorunları çözmek yerine çözümsüzlüğe götürdüğü anlaşılmaktadır. 1/1000 ölçekli plan kararının, halkın imar sorunun çözerek ve kentsel dönüşümü teşvik edecek şekilde, kat yüksekliklerinin ve taban oturumlarının yeniden değerlendirilmesi hususunda gereğinin yapılmasına arz ederim. Not: ( Alınan bu karardan halkımızın haberi yoktur. Bu nedenle ilan panolarını bez afişleri ve ses cihazlarını kullanarak duyurulması)” denilmektedir.
Meri yasa ve yönetmeliklere göre 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğundadır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ise 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarına uygun olarak İlçe Belediyelerince hazırlanıp, Büyükşehir Belediyesince onanmaktadır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında verilen yapılanma değerleri, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında verilen yoğunluk değerleri doğrultusunda hesaplanmaktadır.
Ayrıca; Plan İBB tarafından onaylanıp tarafımıza ulaştıktan sonra planın onaylandığını bildiren bir yetki ile Basın İlan Kurumuna iletilmekte ve ilanın gazeteye çıktığı gün itibari ile 1 ay süre ile askıya alınmaktadır. Planın askıya alındığı ve askı tarihleri belediyemizin internet sitesinde duyurulmaktadır. Ayrıca konu üst yazı ile ilgili muhtarlıklara da duyurulmuştur.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itiraz, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan oyçokluğu ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.
İmar Komisyonunun 05.11.2014 tarih ve 61 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.