Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 16.12.2014 tarih ve 66 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 66
Rapor Tarihi : 16.12.2014
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1299 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 13.10.2014 tarih, 1299 sayılı dilekçe
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “ Eyüp İlçesi, Düğmeciler Mahallesi, 146 ada 19 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan kilise binaların ve duvarların rölöve çalışmasındaki hali ile planlara işlenmesi hususunda askıdaki plana itiraz etmekte olup gereği hususunu arz ederim.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 146 ada, 19 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda Dini Tesis (Surp Eğiye Ermeni Kilisesi) Alanı’nda kalmaktadır. Ayrıca 146 ada, 19 parsel sayılı yer Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 15.01.1977 tarih 9591 sayılı kararı ile tescillenmiş olup söz konusu tescilli eserin rölevesi yazımız ekindedir.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini …” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 15.01.1977 tarih 9591 sayılı kararı gereği çalışma yapılacağından ve aplikasyon krokisinde tecavüz gözükmediğinden, İstanbul II numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu 2863 sayılı yasa gereği gerekli çalışmayı yapacağından ve kurul kararları yapılacak işleme esas olacağından söz konusu itiraz oy birliği ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.
İmar Komisyonunun 16.12.2014 tarih ve 66 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.