Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 17.12.2014 tarih ve 75 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 75
Rapor Tarihi : 17.12.2014
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1182 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 01.10.2014 tarih, 1182 sayılı dilekçe
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “Yukarı bilgileri yazılan gayrimenkulün hissedarıyım. Uzun zamandan beri yerimizle ilgili yapmış olduğunuz planlar ihtiyacımız olan beklentileri karşılamamaktadır. Uzun zamandan beri aynı planlar mevcut olup mal sahipleri olarak bizi mağdur etmektedir. Bu planın tamamına itiraz ederek beklentimiz olan konut alanına çevrilmesini aksi takdirde yasal yollarımız saklı kalmak kaydı ile bu plana itiraz ediyoruz. Mağduriyetimizin biran önce giderilmesini saygılarımla arz ederiz.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 106 ada, 3 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda kısmen 500 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında kısmen sağlık tesisi, ve parselin tamamı tescilli kayıp anıt eser ve SMÖ alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda parselin tamamı tescilli kayıp anıt eser ve SMÖ alanı, kısmen sağlık tesisi alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planındaki durumu göz önüne alındığında ilgi dilekçedeki talep 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmektedir. Meri yasa ve yönetmeliklere göre 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarını yapmak, yaptırmak, tadil etmek ve onamak İ.B.B. Başkanlığının yetki ve sorumluluğundadır.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itiraza konu parselin tescilli kayıp anıt eser ve SMÖ(Sivil Mimarlık Örneği) alanında kalmasından dolayı itirazı oy birliği ile uygun görmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.
İmar Komisyonunun 17.12.2014 tarih ve 75 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.