Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 19.12.2014 tarih ve 20 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 20
RAPOR TARİHİ : 19.12.2014
İLGİ : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.11.2014 tarih ve 500 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısında; “İçişleri Bakanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin Kadroların tespiti başlıklı Madde: 9/3. bendinde “…her alt grup için tespit edilen statü, unvanlar ve personel grupları arasında aktarma yapılamaz. Ancak, mevcut dolu memur kadro sayısı personel grupları itibariyle kendi alt grupları için tespit edilen norm kadro sayısından az olan kapsama dahil kurum ve kuruluşlarda norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen idari, sağlık ve yardımcı hizmet personeli gruplarından her birine ait norma uygun boş kadro sayısının yüzde ellisine kadarı ilgili personel gruplarından düşülerek ihtiyaca göre idari, sağlık ve teknik personel gruplarına sayı itibariyle meclis kararı ile eklenebilir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak aktarılacak kadro sayısı tespit edilir’ denilmektedir.
Belediye Meclisimizin 08.05.2014 tarih ve 2014/60 sayılı kararı ile belirlenen Norm Kadro Esasları Uygulaması çerçevesinde İdari Personel alt grubunda 195 adet kadromuz bulunmaktadır. İdari Personel sınıfı kadrolarından 95 adedi dolu olup 100 adedi münhaldır. Yönetmeliğin 9’uncu Maddesinin 3’üncü bendi gereği 100 adet münhal kadronun % 50’sinin (50 adet kadro) Teknik Hizmet personel alt grubuna aktarılarak, 195 adet olan İdari Personel alt grubu kadro sayısının 95 dolu + 50 münhal = 145 adet olarak belirlenmesini;
Belediye Meclisimizin 08.05.2014 tarih ve 2014/60 sayılı kararı ile belirlenen Norm Kadro Esasları çerçevesinde Teknik Personel alt grubunda yer alan 121 adet kadronun Yönetmeliğin 9’uncu Maddesinin 3’üncü bendi gereği, İdari Personel alt grubundan alınan 50 adet kadronun Teknik Personel alt grubuna aktarılarak, 121 adet olan Teknik Personel alt grubu kadro sayısının 171 adet olarak belirlenmesini;
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; ilgili cetveller ilişikte olup, yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.
Hukuk Komisyonunun 19.12.2014 tarih ve 20 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.