Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 19.12.2014 tarih ve 22 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 22
RAPOR TARİHİ : 07.01.2015
İLGİ : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.11.2014 tarih ve 1625 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısında; “5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 inci maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesine istinaden hazırlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında Belediyemiz organizasyon şema yapısında faaliyet ve görev tanımlarında yeni düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili cetveller ilişikte olup yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.
Hukuk Komisyonunun 07.01.2015 tarih ve 22 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.