Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 19.12.2014 tarih ve 19 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 19
RAPOR TARİHİ : 19.12.2014
İLGİ : Özel Kalem Müdürlüğünün 14.11.2014 tarih ve 746 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Özel Kalem Müdürlüğü yazısında; “Özel Kalem Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluğunu içeren İç Hizmet Yönetmeliği ile ilgili çalışması hazırlanarak ekte sunulmuştur. Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.
Hukuk Komisyonunun 19.12.2014 tarih ve 19 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.