Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 17.12.2014 tarih ve 71 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 71
Rapor Tarihi : 17.12.2014
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1520 sayı, 01.12.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
01.12.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İLGİ: a) 22.08.2014 tarih 1025 sayılı dilekçe
b) 26.09.2014 tarih, 21362969-310.01/979408-2868 sayılı İ.B.B.B. Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüş yazısı
c) 03.09.2014 tarih, 62956595.310.06/1450-167846 sayılı İ.B.B.B. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüş yazısı
d) 28.08.2014 tarih, 62956595.310.06/1406-164303 sayılı İ.B.B.B. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüş yazısı
e) 23.10.2014 tarih, 24272852-310.01.02-525243 sayılı İ.B.B.B. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü görüş yazısı
İlgi a) dilekçe ile müellifince, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Üçşehitler Mahallesi, 61 pafta, 222 ada, 1 sayılı parselin kuzeyindeki yol istikametinin ve genişliğinin mer’i 29.08.2003 onanlı 1/5000 ölçekli Eyüp Merkez Revizyon Nazım İmar Planı’na uygun olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklif edilmektedir. 1/1000 ölçekli plan teklifine ait plan notlarında; “
1) Plan değişikliği onama sınırı Eyüp İlçesi, Üçşehitler Mahallesi, 61 pafta, 222 ada, 1 sayılı parselin sınırı olup, yol istikametinin genişletilmesine ilişkin düzenlemeyi içermektedir.
2) Plan kapsamında kamu eline geçmesi gereken alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.
3) Zemin etüd ve raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
4) Uygulama aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşlerine uyulacaktır.
5) Açıklanmayan hususlarda Mer’i 02.07.1998 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı şartları ve meri yönetmelik hükümleri geçerlidir.” denmektedir.
Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 61 pafta, 222 ada, 1 parsel sayılı yer, 29.08.2003 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı’nda; “K4” rumuzlu orta yoğunluklu (600 k/ha) konut alanı ve kısmen yol alanında, 02.07.1998 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp Uygulama İmar Planı’nda ise blok nizam 3 kat yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.
Teklife ilişkin İlgi b), İlgi c), İlgi d) ve İlgi e) yazılarla Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü görüşleri bulunmaktadır.
İlgi b) Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünde “Eyüp İlçesi, Üçşehitler Mah., 61 pafta, 222 ada, 1 parselin kuzeyindeki yol istikametinin ve genişliğinin meri 29.08.2003 onanlı 1/5000 ölçekli Eyüp Merkez Revizyon Nazım İmar Planı’na uygun olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli teklifi, meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması ve meri plandaki yapılanma şartlarının aşılmaması koşuluyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.” denilmektedir.
İlgi c) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşünde ilgi d) yazı ile verilen görüşün geçerli olduğu belirtilmekte olup, İlgi d) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşünde “Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç.U.İ.Planı değişikliğinin yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.
İlgi e) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü görüşünde “Bahse konu parselin kuzeyindeki 7.00 m.’lik yolun 12.00 m. Olarak düzenlenmesini içeren plan tadilatıyla ilgili idaremizce herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir.
Söz konusu teklif hakkında Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü ve İSKİ Genel Müdürlüğü görüş yazıları, teklif plan paftaları ve teklife ilişkin plan raporu yazımız ekinde olup; konunun uygun görüldüğü takdirde 3194 sayılı yasaya göre Meclis’e havalesini…”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; yol genişliğini arttıran ve yoğunluk donatısını arttıran talep olmadığından müellifince hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifini oybirliğiyle uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.
İmar Komisyonunun 17.12.2014 tarih ve 71 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.