Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 16.12.2014 tarih ve 64 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 64
Rapor Tarihi : 16.12.2014
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1295 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 13.10.2014 tarih, 1295 sayılı dilekçe.
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “Eyüp İlçesi 156 ada 2 parselde halihazırda yerinde bulunmayan ahşap bina 1977 toplu tescil kararlarında muhdeslerinden arındırılarak tescillenmiştir. Ancak askıda olan son onaylı Eyüp Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında tescilli bina, arkasında sonradan eklentisi olan muhdesi ile birlikte işlenmiştir. Ancak bu ahşap bina yıkılmadan önce ilgili Koruma Kurulu tarafından rölevesi onaylanmış bulunmaktadır. İmar planına itirazımızın kabul edilerek teknik bir yanlışın düzeltilmesini arz ederim.
Ayrıca; 156 ada 2 parsel, 20.12.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda ve 1/1000 ölçekli Eyüp Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Revizyon uygulama İmar Planında dini tesis alanında kalmaktadır.
Eyüp ilçesinde Mimar Sinan ın nadide eserlerinden olan Münzevi Camii küçük bir mescit özelliği taşımaktadır. Özellikle 156 ada 2 parseldeki yerinde olmayan ahşap bina ve bahçesini ek hizmet alanı olarak kamu yararı kullanmaktayız. Çevremizdeki ticari ve iç turizm faaliyetlerinin yoğun olması, Ramazan ayı ile Cuma-Bayram ve cenaze namazlarında çok yoğun olduğu günlerde ek hizmet alanı olarak kullandığımız bu alan için korunması gerekli kültür varlığına siluet açısından zarar vermeyen ve münzevi caminin saçak kotunu geçmeyecek bir ek vakıf hizmet binamızın da korunması açısından imar planına işlenmediği görülmektedir.
Askıdaki imar planına ek 1. ve 2. de verilen avan proje ekinin işlenmesini kamu yararı açısından uygun görmenizi saygılarımla arz ederim.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 156 ada 2 parsel sayılı yer, 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda kısmen Tescilli Kayıp Eser ve SMÖ alanında kısmen de dini tesis alanında kalmaktadır. Söz konusu yer; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda kısmen Tescilli Kayıp Eser ve SMÖ alanında kısmen de dini tesis alanında kalmaktadır.
21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarında “I.21. Tescilli eski eser yapılarda ve parsellerinde özgün korunması gerekli yapı formu korunacak olup, eski eser yapılara eklenti ve tescilli parsellere yapılacak ek yapı ile ilgili talepler Koruma Kurulu’nca değerlendirilerek, alınacak karara göre uygulama yapılacaktır.” denilmektedir.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; koruma kurulu kararına göre işlem yapılacağından söz konusu itiraz, oy birliği ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.
İmar Komisyonunun 16.12.2014 tarih ve 64 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.