Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 16.12.2014 tarih ve 68 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 68
Rapor Tarihi : 16.12.2014
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1143 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 25.09.2014 tarih ve 1143 sayılı dilekçe.
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe, “Topçular Mahallesi Barika Sokak No:34 Eyüp İlçesi 406 ada, 13 parsel sayılı hissedarı bulunduğum parselde mevcut yapılanmanın göz önünde bulundurularak, planda verilen yapılanma (Emsal ve H) değerlerinin yükseltilmesi ve kat mülkiyetine geçecek şekilde yapılanma değerlerin düzeltilmesi hususunda askıda bulunan 21.07.2014 tt’li 1/1000 ölçekli Eyüp Koruma Planına itiraz etmekteyim. Gereğinin yapılmasını arz ederiz.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçe ile söz edilen 406 ada, 13 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda 600 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında ve ticaret alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda kısmen yol, kısmen de E:1.20 H:9.50 yapılanmalı konut alanında kalmaktadır. 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı plan notlarının II-B-4-1 nolu plan notunda “Planda “K+T” ile belirtilen Konut+Ticaret Alanlarında; yol boyunca lineer düzenlenen alanlar sembolik gösterilmiş olup, gelişim gösterdiği yoldan cephe alan ilk sıra parsellerde zemin katlar perakende ticaret ve hizmet, üst katlar konuttur. (K+T) Fonksiyon Alanlarında konaklama fonksiyonu yer alamaz. Bu alanlarda konut, perakende ticaret, hizmet, mağaza, büro, iş yeri, yeme-içme faaliyetlerine dönük çayevi, lokanta, kafeterya gibi hizmet birimleri, resmi kurumlar, banka ve finans kurumları, kültürel tesisler, konaklama tesisleri yer alabilir. (11.11.2013 T.T’Lİ)” Denilmektedir.
Meri yasa ve yönetmeliklere göre 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğundadır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ise 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarına uygun olarak İlçe Belediyelerince hazırlanıp, Büyükşehir Belediyesince onanmaktadır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında verilen yapılanma değerleri, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında verilen yoğunluk değerleri doğrultusunda hesaplanmaktadır.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itiraz, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan oy birliği ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.
İmar Komisyonunun 16.12.2014 tarih ve 68 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.