Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan+Hukuk Ortak Bütçe Komisyonunun 07.01.2015 tarih ve 10 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 10
RAPOR TARİHİ : 07.01.2015
İLGİ : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.12.2014 tarih ve 1624 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısında; “5393 Sayılı Belediye Kanunun 51 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında “Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” hükmü yer aldığından;
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde Zabıta Müdürlüğü personelimizin fazla çalışma maktu mesai ücretlerinin 2015 yılı bütçe kanunun ek cetvellerinde belirtilen en üst miktar üzerinden verilmesini ve teklif karar şeklinde karara bağlanmasını arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Zabıta Müdürlüğü personelinin fazla çalışma maktu mesai ücretlerinin 2015 yılı için bütçe kanunun ek cetvellerinde belirtilen en üst miktar üzerinden verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.
Plan Bütçe+Hukuk Ortak Komisyonunun 07.01.2015 tarih ve 10 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.