Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan+Hukuk Ortak Bütçe Komisyonunun 07.01.2015 tarih ve 08 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 08
RAPOR TARİHİ : 07.01.2015
İLGİ : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.12.2014 tarih ve 1615 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısında; “Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesi kapsamında 2014 yılında çalıştırılan sözleşmeli personelden 2015 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 07.01.2014 tarih ve 133 sayılı genelgesinden anlaşılacağı üzere, net ücretlerinin tespitine ilişkin yetkili meclis kararının Ocak ayı içerisinde alınması ve ilgililerle sözleşme yenileme işlemlerinin de 01.01.2015 tarihi itibariyle tamamlanması gerekmektedir.
5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında “… Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilerek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usule göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı unvanlar itibariyle sınırlama getirebilir.” denilmektedir.
Ayrıca Maliye Bakanlığının 07.01.2014 tarih ve 133 sayılı Genelgesinde Maliye Bakanlığı tarafından her yıl Ocak ayının ilk haftası açıklanan sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilecek unvanlar ile taban ve tavan fiyat aralığının esas alınarak ödenecek net ücret tespitinin ilgili kurumların yetkili meclisleri tarafından yapılacağı belirtilmiştir.
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda Belediyemiz birimlerinde 2014 yılında çalıştırılan Sözleşmeli Personelden ek listede belirtilen ve 01.01.2015 tarihi itibariyle görevlerine devam etmeleri uygun görülenler ile 2015 yılında Belediyemizde sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilecek unvanlar da yeni çalıştırılacak personeller için Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2015 yılı için belirleyeceği tarifenin dikkate alınarak unvanlarına göre sözleşmeli personel ücretlerinin tespitinin yapılması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini;
Olurlarınıza arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Müdürlük teklifinde Sözleşmeli Personelden ek listede belirtilen ve 01.01.2015 tarihi itibariyle görevlerine devam etmeleri uygun görülenler ile 2015 yılında Belediyemizde sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilecek unvanlarda yeni çalıştırılacak personeller için; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2015 yılı için belirleyeceği tarifedeki net maaşa % 25 eklenerek unvanlarına göre sözleşmeli personel ücretlerinin tespiti komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.
Plan Bütçe+Hukuk Ortak Komisyonunun 07.01.2015 tarih ve 08 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.