Belediye Meclisinin 09.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 07.01.2015 tarih ve 09 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 09

RAPOR TARİHİ : 07.01.2015

İLGİ : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 31.12.2014 tarih ve 546 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yazısında; “Hizmet Alımları İhale Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi 10 uncu fıkrasında “İdareler, ertesi yıla geçen veya gelecek yıllara yaygın yüklenmelerini tabi oldukları mali mevzuat ile diğer mevzuat hükümlerini esas alarak gerçekleştirir” denilmektedir.

Bu itibarla 5393 sayılı Belediye Kanununun Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri başlıklı 67 inci maddesinde “Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir” denilmesi hasebiyle, Belediyemiz işlerinin daha seri ve düzenli yürütülebilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesi açık ihale usulü ile 01/07/2015-30/06/2018 yıllarını kapsayacak şekilde 36 ay boyunca şoförlü araç kiralama hizmeti alınabilmesi hususunun Makamınızca da uygun görülmesi halinde yazımızın Belediye Meclisine havalesine arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Belediyemiz işlerinin daha seri ve düzenli yürütülebilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesi açık ihale usulü ile 01/07/2015-30/06/2018 yıllarını kapsayacak şekilde 36 ay boyunca şoförlü araç kiralama hizmeti alınabilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 07.01.2015 tarih ve 09 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.