Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 05.11.2014 tarih ve 63 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 63
Rapor Tarihi : 05.11.2014
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1287 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 10.10.2014 tarih, 1287 sayılı dilekçe.

20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “Parselimiz bir önceki plan notlarında, tescilli veya tescilli bir parsele komşu olmadığından dolayı A işle işaretlenmemiş ve koruma kuruluna gitmeden inşaat yapılabiliyordu. Ancak yeni plan notlarında I.18 maddesinde yazıldığı üzere tescilli eserle “aralarında yol geçse dahi” maddesi eklenmiş ve tescilli parselle bitişik olmadığı halde zorlama bir şekilde koruma kurulu kapsamına alınmıştır.
Tescilli parselle bitişik olmayan ve arasında yol olan parselimizin gereksiz yere koruma kuruluna girmesi durumunda gereksiz zaman kaybı, gereksiz olası inşaat kaybı ve gereksiz hafriyat alma güçlüğü ortaya çıkaracağından, bir önceki planda olduğu gibi A işaretinin kaldırılması ve koruma kuruluna gitmeden yapılaşma hakkımızın tekrar verilmesini talep etmekteyiz.Değerli idareciler yukarıda özetlemeye çalıştığım konu bizi mağdur edecektir. İdare tarafından ortaya çıkarılan ve “hiçbir kamu yararı olmayan” bu plan notunun düzelmemesi halinde “yolsuzluğa zemin hazırlayan devlettir” algısı güçlendirecektir.
Mağduriyetin oluşmaması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.” Denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 193 ada 30 parsel sayılı yer, 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda 500 kişi/ha konut alanında kalmaktadır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda söz konusu parsel “A” lejantlı H:9.50 E:1.20 yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.
İlgi itiraz dilekçesinde yer alan talep ilgili olarak; Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 720 sayılı İlke Kararında 01.11.2007 tarihinde yapılan değişiklikle alınan 736 sayılı İlke Kararı’nda “04.10.2006 tarih ve 720 sayılı ilke kararının 3.3 a) maddesinin;
"a) Tescilli taşınmaz kültür varlığı parseline komşu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsellere cephe veren parsellerdeki her türlü inşai ve fiziki uygulama ile yeni yapılanma için koruma bölge kurulundan izin alınmasına," şeklinde değiştirilmesine karar verildi.” denmekte olup 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli I.Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı plan notlarının I.18. nolu maddesi bu ilke kararı doğrultusunda düzenlenmiştir.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 720 sayılı İlke Kararında 01.11.2007 tarihinde yapılan değişiklikle alınan 736 sayılı İlke Kararı gereği söz konusu itiraz oy birliği ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.
İmar Komisyonunun 05.11.2014 tarih ve 63 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.