Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 05.11.2014 tarih ve 59 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 59
Rapor Tarihi : 05.11.2014
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1252 sayı,30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 10.10.2014 tarih, 1252 sayılı dilekçe
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “Nişanca Mahallesinde bulunan Kanatlı sokağa imar verilmiş olup; bu imarın 9.50 mt olduğu mahalle sakinleri tarafından muhtarlığımıza bildirilmiştir. Sokak sakinlerinin beyanlarında, taşınmaz mallara ait parsellerde TAKS ın çok düşük tutulduğu bu sebeple mağdur olacakları anlaşılmıştır.
Diğer taraftan muhtarlığımıza yazılan 29.09.2014 tarih ve 5-927 sayılı yazınız 08.10.2014 te tarafıma tebliğ edilmiştir. Belediyemize gelerek yapmış olduğum çalışma sonucunda Atmaca, İskete Kumru, Nimet, Güvercinli ve vs sokaklarımızın 1/1000 ölçekli Eyüp koruma amaçlı revizyon uygulama planında kaldığı; ancak bu planın sonucunun belirsiz olduğu tarafıma beyan edilmiştir.
Yukarıda belirtmiş olduğumuz sokaklarla birlikte Abdurrahman şerefbey cad., Arakiyecicamii Sk., Zahireci Sk., Babahaydar Cd. Ve Balcı Yokuşu vs. sokak ve caddelerinde 9.50 mt imarlı oluşu, ancak bu sokak ve caddelerimizdeki mevcut binaların 4 veya 5 katlı oluşu mahalle sakinlerini mağdur edeceğinden dolayı huzursuz etmektedir.
Bu konunun bir an önce çözümlenmesini, öncelikle Kanatlı sokak sakinlerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için; taşınmazların taban alan kat sayısının minimum %30 çıkartılarak, askıya çıkartılmış olan imar planlarının yeniden düzenlenmesini ve mahalle sakinlerimizin yararına gerekli düzenlemelerin yapılmasını arz ederim. Saygılarımla” denilmektedir.
Yapı yoğunlukları ve fonksiyon dağılımı kararları 1/5000 ölçekli nazım imar planında belirlenmekte olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise bu kararlar doğrultusunda plan kararları üretilmektedir. Ayrıca 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı Plan Notlarının I-3 no’lu maddesinde “Sit Alanlarının siluetinin korunması için; plan eki Envanterde yer alan ve planlarda ihyasına karar verilen eski eserlerin orijinal yükseklikleri korunmak şartıyla, bina yüksekliği Eyüp Sultan Bulvarı’ndan cephe alan ilk sıra parsellerde Hmaks:12.50mt.’yi, planlama alanı bütününde Hmaks:9.50mt’yi aşamaz.” denilmektedir.
Meri yasa ve yönetmeliklere göre 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğundadır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ise 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarına uygun olarak İlçe Belediyelerince hazırlanıp, Büyükşehir Belediyesince onanmaktadır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında verilen yapılanma değerleri, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında verilen yoğunluk değerleri doğrultusunda hesaplanmaktadır.
Bahsi geçen sokak ve caddeleri gösterir plan örnekleri yazımız ekindedir.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itiraz, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan oy çokluğu ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.
İmar Komisyonunun 05.11.2014 tarih ve 59 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.