Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 17.12.2014 tarih ve 76 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 76
Rapor Tarihi : 17.12.2014
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1281 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi) 10.10.2014 tarih, 97821968.170.01-26511-1702 sayılı T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, İmar- Etüt ve Yatırım Şube Müdürlüğü yazısı
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi yazı ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi yazıda, “Eyüp İlçesi, Tapuda Fethiçelebi Mahallesi, 14 pafta, 112 ada,77 parsel sayılı, 9.501,00 m2 sahalı, Akar Nev’inden olan taşınmaz Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlıdır.
Bahse konu taşınmaza 20.12.2010 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Eyüp Sit Alanı Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda “Eğitim Tesisi+Konut+Ticaret+Park(YOP)” fonksiyonu verilmiş, ancak İdaremizin açtığı dava sonucunda plan parsel bazında iptal edilmiş, konu Danıştaya taşınmış ve tekrar görüşülmek üzere İdare Mahkemesine gönderilmiştir. Bu sebeple İdareniz tarafından yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda söz konusu parsel Onama Sınırı Dışında bırakılmıştır.
112 ada,77 parsel sayılı taşınmaz İdaremiz için önemli ve gelir getirici taşınmazlar arasında yer almaktadır. Bahse konu taşınmazın bir kısmına planda verilen “Eğitim Tesisi Alanı” fonksiyonu, taşınmazın akar niteliğini kaybetmesine ve İdaremiz tarafından verimli değerlendirilemez duruma düşmesine sebep olmaktadır. Taşınmazın gelir getirici özelliğinin maksimize edilmesi, taşınmazın gelirlerinin değerlendirildiği Hayri hizmetlerin daha etkin bir biçimde yerine getirilmesine vesile olacaktır.
Kültürümüzün en köklü müesseselerinden biri olan ve özel hukuk tüzel kişiliğine sahip bulunan Vakıfların vakfiyelerinde ön görülen sosyal, ekonomik ve hayri hizmetler vermekte olup; bu hizmetlerden mülkiyetindeki anıt eser niteliği olan kültür varlıklarının ihyası, bakım ve onarımı; garip ve fakirlere tıbbi yardım, sıcak yemek ve sıcak yemek ulaştırılamayan fakirlere kuru gıda yardımı, nakdi yardımlar, eğitim bursları, muhtaç aylığı verilmesi…vb hizmetlerin Vakfiyeleri gereği yerine getirilebilmesi; akar (vakıf amaç ve faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için gelir getirici şekilde değerlendirilmesi zorunlu taşını ve taşınmazlar) niteliklerinin en iyi şekilde değerlendirilmesiyle mümkündür.
5737 Sayılı Vakıflar Kanunu’na göre İdare ve Temsilcileri Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait Mazbut vakıf taşınmazlarına imar planlarında yol; meydan; otopark; park, çocuk bahçesi, çocuk oyun alanı, ağaçlandırılacak alan, mezarlık gibi aktif ve pasif yeşil alanlar, cami, okul, karakol, idari ve resmi hizmet alanı, kamu tesisi alanı, belediye hizmet alanı, belediye kültür tesisi, semt konağı...vb umumi hizmet alanları gibi fonksiyonlar verilmesi vakfeden kişilerin vakfiye şartlarını büyük ölçüde ortadan kaldırmakta ve vakfiye şartlarına tezat oluşturmakta, vakfiyelerdeki belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesini imkansız hale getirmektedir. Mazbut vakıfların vakfiyesinde öngörülen sosyal, ekonomik ve Hayri hizmetlerini yerine getirebilmesi için gelir getirecek akar taşınmazların imar planlarında mümkün mertebe ticaret, hizmet, turizm, konut alanı ve rantabl değerlendirilebilecek özel sağlık tesisi, özel eğitim tesisi… vb fonksiyonlar gibi gelir getirici nitelikteki fonksiyonlara ayrılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
5737 sayılı Vakıflar Kanununun “Vakıf kültür varlıklarının korunması ve imar uygulamalarının bildirilmesi” başlıklı maddesinde: “Madde 22- … Mazbut vakıf taşınmazlarında akar niteliğini koruyacak şekilde imar düzenlemesi yapılır.” denilmektedir.
Ayrıca 20.02.2008 tarihli ve 5737 sayılı vakıflar Kanununa göre hazırlanan Vakıflar Yönetmeliği’nin Dördüncü Kısım Dördüncü Bölüm “Vakıf kültür varlıklarının korunması ve imar uygulamalarının bildirilmesi” başlıklı maddesinde özetle:
“Madde 180 - …Mazbut Vakıflara ait taşınmazlarda akar niteliğini koruyacak şekilde imar düzenlemesi yapılır. Akar nitelikli vakıf taşınmazlara, imar planlarında yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, cami, karakol, okul, resmi hizmet alanı, belediye hizmet alanı gibi akar niteliği olmayan fonksiyonlar verilmez. Bu taşınmazlarda akar niteliğini koruyacak şekilde imar düzenlenmesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde, taşınmazın akar niteliğine uygun imar planı tadilatının yapılması ilgili kurumdan istenir. İlgili kurum talep doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapar…” denilmektedir.
Yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak mülkiyeti İdaremize ait Eyüp İlçesi, 14 pafta, 112 ada, 77 parsel sayılı taşınmazımıza askıdaki 21.07.2014 tasdik tarihi /1000 Ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda Onama Sınırına dahil edilerek taşınmazın Konut+Ticaret ve İlköğretim Tesisi Alanı’nda kalan kısmının iptal edilerek Turizm Alanı veya Ticaret Alanı fonksiyonlarından birine alınması itirazımız hakkında gereğini arz ederim.” denilmektedir.
112 ada, 77 parsel sayılı yerde; İstanbul 6. İdare Mahkemesince verilen 19.06.2013 tarihli, 2011/1134 E., 2013/1229 K. sayılı karar ile 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı iptal edilmiştir. Bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiş ve temyiz incelemesi sonucu Danıştay 6. İdare 2013/6420 E. 2014/3937 sayılı kararı ile bozulmuştur. 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile de söz konusu yer 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı onama sınırı dışına çıkarılmıştır.
İlgi yazıda belirtilen talepler ilk olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmekte olup, konunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itirazla ilgili, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili hukuki süreç devam ettiğinden ve itiraz konusu talep 1/5000 ölçekli plan değişikliğine konu olduğundan oy birliği ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.
İmar Komisyonunun 17.12.2014 tarih ve 76 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.