Belediye Meclisinin 09.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 07.01.2015 tarih ve 79 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 79
Rapor Tarihi : 07.01.2015
Konu : Meclis üyeleri Semih DİKYOL, Ergün ÇAKIR, İsmet LAÇİN ve
Betül KERVANCI’nın verdikleri yazılı önerge

KOMİSYON İNCELEMESİ

05.01.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonumuza havale edilen önergede; “19.03.2013 t.t.’li 1/1000 ölçekli İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 75 pafta, 46 ada, 1 sayılı parsel ve 2 ada, 23, 24, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 63, 65, eski 60 yeni 68, 69, 70 sayılı parseller ile bu parseller arasında kalan yollar ve kadastral boşluklara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilave plan notu eklenmesine ilişkin plan notu tadilatına ait plan tadilatı paftalarının uygun görüldüğü takdirde gündeme alınarak, imar komisyonuna havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 19.03.2013 t.t.’li 1/1000 ölçekli İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 75 pafta, 46 ada, 1 sayılı parsel ve 2 ada, 23, 24, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 63, 65, eski 60 yeni 68, 69, 70 sayılı parseller ile bu parseller arasında kalan yollar ve kadastral boşluklara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilave plan notu eklenmesine ilişkin plan notu tadilatının kabulüne oy çokluğu ile karar vermiştir. Yüce Meclise arz olunur.

İmar Komisyonunun 07.01.2015 tarih ve 79 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesin oy çokluğu ile kabul edildi.